top of page

HELIOS - Změny 04/2024 - 1. část

Banka

V editoru Tuzemské platební příkazy byly v části [2] Řádky platebního příkazu vytvořeny nové akce Přenos faktur a Přenos saldokonta. Tyto akce umožní přenést do platebního příkazu k úhradě faktury a dobropisy z modulu Fakturace nebo saldokontní řádky z modulu Účetnictví přehledu Saldokonta.

Přenášet lze jednotlivě nebo vytvářet sdružené platby. Při přenosu systém kontroluje, aby měna platebního příkazu byla shodná s měnou dokladu / saldokontního řádku.

Upraven text upozornění, že nedojde k ověření bankovního spojení v registru zveřejněných bankovních účtů z důvodu, že se jedná o zahraniční bankovní spojení - “Zahraniční bankovní účet: [číslo účtu, IBAN]. Ověření nespolehlivosti plátce a zveřejněných BÚ nebude provedeno.”

Odesílání platebních příkazů do BankApp bylo rozšířeno o zahraniční platby. Podmínkou je, aby účet příjemce měl přidělený IBAN.

Řady platebních transakcí - Doplněna funkcionalita pro nastavení práv na řadu (viz. např. práva na Řady pokladen).

Při ručním zadání tuzemského platebního příkazu byla upravena kontrola na vyplnění kódu peněžního ústavu. U zahraničních bankovních spojení může být pouze IBAN a pak již není třeba kód ústavu. Z fakturace bylo možno v tomto případě platební příkaz vystavit s upozorněním. Při ručním pořízení v bance vytvoření končilo chybou. Funkcionalita byla sjednocena a v obou případech systém zobrazí upozornění.

Konfigurace vlastního bankovního spojení pro komunikaci s BankApp byla rozšířena o nastavení pro SWIFT platby. Nastavení provádíte v číselníku Bankovní spojení, Oprava, záložka 5-Bankovní API, část [2] Konfigurace importu, podzáložka SWIFT platby.

Přehledy Řádky všech výpisů, Úhrady všech výpisů, Řádky a úhrady všech výpisů nerespektovali nastavení práva “Zakázáno” na vlastním bankovním spojení. Opraveno.

Celní případy

ECS vývoz - příjem zprávy CZ516C přepne deklaraci do stavu Registrováno (ale bez MRN). V tomto stavu lze nově žádat o opravu nebo o storno.

ICS dovoz - zpřístupněn Způsob platby pro Nastav


ICS dovoz - akce “Výpočet cla” nyní zohledňuje i kódy pro osvobození od CLA nebo DPH

ICS dovoz - zpřesněno vyčíslení DPH při propuštění deklarace

Umožnění odpisu dvou druhů nákladových kusů současně v předchozích dokladech.


Úprava ICS dovoz pro 0% DPH při dovozu knih. Při dovozu knih splňujících požadavky na použití sazby DPH 0% se do kolonky 37.Upřesnění režimu uvede kód 0D0.

CLA - ECS vývoz - import zprávy CZ554C - Informace o možnosti vyjádření před Stornem deklarace. Po importu této zprávy Helios aktivuje v předmětné deklaraci tlačítko “Info od CÚ”

Při převodu z označených ECS deklarací na NCTS tranzit vydaný se už nebude přenášet kód měny a cena v cizí měně, přenesena bude pouze cena v Kč.

V NCTS tranzit přijatý je nově povinnost vyplnit Druh dopravy při příjezdu.


Pokud byly v dovozní deklaraci rozpočteny PONX a současně uvedeny i další přirážky k ceně v DCH, mohlo při dodatečné změně hmotnosti dojít k chybnému přepočtu PONZ. Opraveno.

Předchozí doklady - ve verzi 3.0.2024.0400 chybělo políčko pro zadání čísla položky v předchozích dokladech. Opraveno.

Od verze 0400 akce Výpočet cla nezohledňovala v částce DPH dodatečné náklady k DPH, především dopravné. Opraveno

CRM

Do zjednodušeného editoru vybraných přednastavených kontaktů k organizaci bylo doplněno pole pro zadání druhu spojení Hromadně pro e-mail-automat , které se využívá pro automatizované rozesílání upomínek a úroků z prodlení.

Organizace - do skupiny karet Přehledy do nabídek

 • Přehledy pro označené

 • Přehledy stromově - zobrazí ty záznamy, v nichž daná organizace a všechny její podřízené organizace figurují v příslušné vazbě

 • Přehledy pro aktuální

byly doplněny volby

 • Projekty - Příjemce… - zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Příjemce

 • Projekty - Místo určení… - zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Místo určení - příjemce

 • Projekty - Zadavatel… - zobrazí ty projekty z přehledu Projekty, v nichž figuruje organizace jako Zadavatel

Poptávky přijaté - v dialogu akce Aktualizovat z nabídnutých položek jsou nové parametry

 • Marži pro navýšení dohledat automaticky - je-li zatrženo, nabídne se hodnota marže z organizace uvedené na poptávce přijaté, resp. ze skladové karty, resp. z kmenové karty, resp. ze skupiny karet

 • Hodnota marže při nedohledání marže (%) - uplatní se v případě zatržení předchozího parametru, pokud bude všude 0, resp. při odtrženém předchozím parametru vždy

 • Zaokrouhlení - s volbami Nezaokrouhlovat, nebo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - počet desetinných míst, na kolik se cena navýšená o marži zaokrouhlí

Obsah aktualizovaného záznamu položky lze po provedené aktualizaci z nabídnuté položky upravit prostřednictvím speciální procedury ep_AktualizaceZNabPol.

Při zakládání organizace s pomocí získávání údajů přes tlačítko Aktualizace/ověření dle ARES za údajem IČO docházelo k nastavení příznaku Aktuální DIČ plátce DPH u DIČ DPH převzatého z ARES načteného údaje DIČ, a pokud se následně nepodařilo údaj ověřit přes VIES (nedošlo k úspěšné komunikaci s ním), zůstal příznak Aktuální nastaven. Opraveno.

Je-li nastaven příznak Ověřovat pouze aktuální DIČ v globálních konstantách DPH - Zajištění DPH, lze akcí Ověření DIČ - VIES (EK) F7 spuštěnou nad přehledem DIČ DPH k dané organizaci ověřit daný záznam s DIČ DPH i v případě, že není příznak Aktuální DIČ plátce DPH nastaven, např. i v situaci, kdy se nepodařilo prvotně DIČ DPH získané z ARES přes VIES ověřit.

Evidence pošty

Zprovozněno přihlašování do datových schránek pomocí Role.


Do přehledu Datová schránka byl k příznaku Přečtená a sloupci Datum přečtení byl doplněn ještě sloupec Přečetl identifikující uživatele, který si jako první danou zprávu otevřel v přehledu do editace.

Fakturace

EDI XML - Faktury vydané - druhá snížená sazba EDI

Při exportu EDI pomocí definic Editel XML se exportovaly nulové údaje druhé snížené sazby DPH. Bylo odstraněno.

Faktury s místem plnění - zemí DPH - CZ:

Je řešen správný výpočet doplňkových položek a rekapitulace DPH v případě, kdy byla na zaplacené záloze uplatněna druhá snížená sazba DPH 10%. Při použití stávajících akcí - tlačítka Nový a Všechny faktury nad přehledem Zálohové faktury k faktuře se vyhodnotí, že se jedná o sloučení sazeb daně 10% a 15% do jediné snížené sazby DPH 12% jako doposud (sazba 12 na položkách realizační faktury).

Pro potřeby vyhodnocení, kdy byla na zaplacené záloze uplatněna druhá snížená sazba DPH 10% a na realizační faktuře jsou odpovídající položky:

 • s 0% sazbou DPH (osvobozená plnění - knihy a obdobná plnění), je zapotřebí použít novou akci na tlačítko DPH 10% → 0% CZ .

 • s 21% sazbou DPH (základní sazba DPH), je zapotřebí použít novou akci na tlačítko DPH 10% → 21% CZ .

Poznámky:

 • Stávající akce na tlačítka Nový-prominutí DPH CZ a Všechny faktury-prominutí DPH CZ jsou skryta.

 • Lze je zobrazit označením zaškrtávátka Generovat korekční položky - prominutí DPH energie (jen pro CZ) , viz Konfigurace, Globální konstanty, Fakturace, oblast Zálohové a realizační faktury)

 • Nové akce na tlačítka DPH 10% → 0% CZ a DPH 10% → 21% CZ lze skrýt zrušením označení nového zaškrtávátka Generovat korekční položky - ze sazby DPH 10% (jen pro CZ) , viz Konfigurace, Globální konstanty, Fakturace, oblast Zálohové a realizační faktury)

Upravena funkcionalita - Změna splatnosti zádržného. Pokud zádržné nemělo vyplněn datum splatnosti nebylo možné ho přes akci Změna splatnosti doplnit. Upraveno. Změna se zároveň promítne i do zaúčtování, a to do řádku Deníku, který vznikl z řádku kontace, kde je nastaveno Datum salda = Datum splatnosti, a zároveň Datum brát z: Ze zádržného.

V nastavení Komunikačního jazyka je nově možné nastavit tiskové formuláře zvlášť pro zálohovou fakturu vydanou, daňový doklad na přijatou platbu a realizační fakturu.

Nastavení se aplikuje při zadání organizace na fakturu. Pokud má organizace nastavený komunikační jazyk a v komunikačním jazyku je nastavený tiskový formulář, má tento formulář přednost před nastavením na řadě faktur.

Definice sloupců

 • Záloha neuplatněná

 • Záloha neuplatněná v CM

 • Záloha neuplatněná vč. KR

v přehledu faktur byla upravena tak, aby se zobrazovaly správné hodnoty i u daňových dokladů k přijaté platbě.

V přehledu faktur vydaných a přijatých je k dispozici nový sloupec “Existuje nepřiřazená záloha”. Sloupec se plní podle stejných pravidel, která platí pro zobrazení hlášky “Existuje nepřiřazená záloha, zvažte, zda ji přiřadit.” v editoru faktur.

POZOR! V závislosti na konkrétních datech může zařazení nového sloupce do sestavy výrazně zpomalit její zobrazení. Z tohoto důvodu nedoporučujeme zařazovat nový sloupec do výchozí sestavy.

V přehledech Přijaté faktury a Vydané faktury je k dispozici nová akce pro změnu kurzu na dobropisu/vrubopisu podle původní faktury. Akce má název “Změna kurzu dle původní faktury” a je umístěna v ribbonu v nabídce “Další akce”.

Akci je možné spustit na:

 • nerealizovaném dobropisu v cizí měně

 • nerealizované faktuře v cizí měně, která má zaškrtnuto, že je opravným dokladem.

Po zadání čísla původní faktury se na cílovém dokladu nastaví stejný kurz jako je na původní faktuře a přepočítají se částky v cizí měně.

Upraveny tiskové formuláře pro vzájemné zápočty ve fakturaci (sys. číslo -1445, -1535, -400027 a -467549). Pokud je v editoru vzájemného zápočtu na záložce č. 1 - Hlavička vyplněno bankovní spojení, pak přenáší i do výše uvedených tiskových formulářů.

Fakturace / Faktury přijaté i vydané - Akce -> Další akce

Přidány nové akce Aktualizovat údaje z webu (CZ) a Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty (SK), které je možné využít k aktualizaci nespolehlivých plátců (CZ), zveřejněných bankovních účtů u dokladů pořízených např. importem nebo při dodatečném zapnutí konstant.

Nastavení pozice zaokrouhlení DPH na hlavičce dokladu a na položkách dokladu v Konfigurace - Globální konstanty - DPH:

 Tyto parametry v Konfigurace - Globální konstanty - DPH určují, jakým způsobem bude na hlavičce dokladu a na položkách dokladu provedeno zaokrouhlení vypočtené hodnoty DPH.  Zároveň ovlivňují i případné vytváření korekce zaokrouhlení přes doplňkové položky dokladu.

Pro CZ-Legislativu doporučujeme nastavit pro hlavičku i položky hodnotu "setiny měny" .

Vypočtená DPH pak bude zaokrouhlena na setiny měny, což je nejpřesnější varianta s ohledem na fakt, že hodnoty alespoň na setiny být zaokrouhleny musí,

aby je bylo možné následně zaúčtovat. Zároveň při tomto nastavení nebudou na dokladu automaticky vytvářeny doplňkové položky pro korekci zaokrouhlení hodnot hlavičky a položek.

Byl upraven distribuční tiskový formulář Daňový doklad - faktura, dobropis - Recyklační příspěvek, systémové číslo -1574.

 • Údaje o recyklačním příspěvku položky se tisknou v samostatném řádku, aby nedocházelo k překrývání údajů.

 • Pod řádek “Mezisoučet za daň. doklad” byl přidán řádek “Příspěvek na recyklaci celkem bez DPH“ s celkovým součtem částek recyklačních příspěvků za doklad.

V tiskovém formuláři faktury systémové číslo -1474, Invoice, Corrective invoice - VAT Document, byl upraven tisk hlavičky na 2. a další straně podle první strany.

Na faktuře vydané se za určitých podmínek nedotahovalo správně vlastní bankovní spojení pro platbu faktury nastavené na organizaci odběratele.

Opraveno.

Byla opravena chyba při dohledání textu upomínky v případě automatického generování upomínek, která se výjimečně mohla projevit v případě vystavování upomínek k více fakturám stejné organizace.

V přehledu Fakturace, Faktury k datu, Přehled faktur nešel v některých případech zobrazit sloupec Saldo, objevila se chybová hláška Ambigous column name …Opraveno.

Za následujících podmínek se nedotahovala měna z organizace na doklad:

 • v databázi se nepoužívají Rozšířené kurzy

 • na řadě dokladů je nastavena jiná než hlavní měna, např. USD

 • na organizaci je nastavena hlavní měna, např. CZK

Nově se i při uvedeném nastavení dotáhne na doklad po výběru organizace měna CZK.

Načtení dokladu z XML, např. faktury přijaté/dobropisu přijatého končilo chybou:

Je-li v poli druh pohybu zboží uveden některý ze vstupních druhů pohybu, musí být také v poli druh cenotvorby zadána hodnota vstupní.

Opraveno, hodnota atributu DruhCU se přebírá z hlavičky dokladu z importovaného souboru.

Při položkovém převodu z došlé objednávky do vydané faktury se nerespektovala splatnost nastavená na organizaci odběratele. Opraveno.

V přehledu vydaných faktur při generování EDI zprávy pomocí definice EDITEL®-Inhouse (export) se vyskytovala chyba Ambigous column name "DatPorizeni" Opraveno

Firemní aktivity

Do nabídky Nový doklad nad přehledem Organizace byla doplněna volba pro založení Kontaktního jednání k dané organizaci.

Při generování návazného dokladu k dokladu na příslušné záložce na kartě Doklady v editoru Aktivity (např. faktury přijaté z vydané objednávky) se dotahovaly nákladový okruh a zakázka z aktivity a organizace z této zakázky na generovaný doklad i v případě, že údaje na zdrojovém dokladu byly zadány. Upraveno - k přenosu z aktivity dojde pouze, pokud není příslušná hodnota již zadaná na původním dokladu, pokud nebyla na zdrojovém dokladu organizace zadaná, už se z doplněné zakázky nedotáhne.

Při odesílání e-mailu z tiskového formuláře nad firemními aktivitami, agendami QMS a CRM se nenabízely e-mailové kontakty vázané na organizaci zadanou ve vazbě Místo určení. Opraveno

Zobrazení pole Popis se v editorech úkolů nepřizpůsobovalo velikosti editovacího okna a rozsahu textu u pole. Opraveno

Na kategorii aktivit šlo chybně přednastavit tiskový formulář ze skupiny Kontaktní jednání místo ze skupiny Aktivity;Celkový přehled;Související aktivity;Související záznamy QMS;Aktivity a agendy QMS. Opraveno. Formuláře ze skupiny Kontaktní jednání se nyní nabízejí standardně pouze v případě, že je na kategorii zatržen příznak Kontaktní jednání

Počínaje verzí Helios iNuvio 3.0.2024.0400 docházelo při zakládání dokladů oběhu zboží (tabDokladyZbozi) k aktivitě (např. nabídek) v případě, že byla na aktivitě uvedena organizace a byl požadován její přenos do cílového dokladu, k chybě Cannot access field 'RealizacniFak' as type Integer . Opraveno

Intrastat

Kompletně přepracovaný formulář pro hromadné změny nad označenými položkami měsíčního hlášení intrastatu za účelem zjednodušení práce deklaranta

Hromadné změny v přehledech položek dokladů (např. Faktury vydané, F9-Položky), rozšířeny o změny údajů, ze kterých se generuje měsíční hlášení Intrastatu. Záložka Akce, Hromadné změny, Pro Intrastat. Obsahuje 8 možností pro hromadné změny, od hmotnosti až po DIČ…

Expediční příkazy - Země určení a další údaje pro Intrastat se nepřebíraly přednostně z organizace zadané do vazby Místo určení, ale z organizace ve vazbě Organizace. Takto chybně nastavené se pak přenesly i na vydanou fakturu generovanou z expedičního příkazu. Opraveno

Kontrakty a odvolávky

Import příjemky nad dodavatelskými kontrakty (TabDodListyKontrImp) byl rozšířen o nový atribut Datum expirace. Při importu příjemky se zapisuje do výrobního čísla.

Majetek

Upravena vazba na Karty majetku v přehledu Významné opravy.


Revize akce zrušení opisu pohybů v případě nastavení opisu UP->DP; §24 odst. 2 písm. v) a UP->DP; jiná skupina.

Při odúčtování pohybu majetku bylo přidáno upozornění. Pokud byl označený pohyb, který chce uživatel odúčtovat, zaúčtován do jednoho účetního dokladu s více pohyby majetku, pak dojde k odúčtování i neoznačených pohybů. Dříve toto proběhlo automaticky bez jakéhokoliv upozornění. Nyní systém uživatele upozorní, že z důvodu seskupení účetního dokladu bude odúčtováno více pohybů majetku.…

Přehled karty majetku - akce Hromadné změny → KM Technické zhodnocení končila chybou “Incorrect syntax near '0'.” Opraveno.

Mzdy

Příloha k žádosti o DNP - pravděpodobný výdělek

Nově dochází k zaokrouhlení celkové částky pravděpodobného výdělku na příloze k žádosti o DNP na celé koruny.

Současně bylo upraveno, že se údaje pro výpočet berou z měsíce vzniku PN i v případě pravidelné pracovní doby.

Evidence DNP - ruční editace

Nad přehledem Evidence DNP byly provedeny následující úpravy:

 • akce Změna typu záznamu - Ruční zadání

 • po přepnutí záznamu do režimu Ručního zadání je nyní možné editovat jak vybrané údaje v editoru Evidence DNP, tak i záznamy ve vloženém přehledu Trvání DNP (lístky na peníze), pokud není příslušná DNP dosud přenesena do Předzpracování, je také možné rušit jak záznamy z Trvání DNP, tak i celý záznam Evidence DNP (viz Tip níže)

 • UPOZORNĚNÍ : pokud je záznam v Evidenci DNP v režimu Ruční zadání, žádný import eNeschopenek (notifikací) do systému se do záznamu nepropíše, a to ani v případě, že má shodné Číslo jednací (pouze se daná notifikace k záznamu připojí)

 • akce Změna typu záznamu - Generováno z eNeschopenky

 • pokud je záznam v Evidenci DNP typu Ruční zadání a zároveň má nastavený příznak Shoda s notifikacemi, lze jej přepnout do stavu Generováno z eNeschopenek , po tomto přepnutí se záznamu opět napojí na existující eNeschopenky (notifikace) a případně zaktualizuje záznam v Evidenci DNP o údaje, které v něm ještě nejsou zanesené

 • UPOZORNĚNÍ : příznak Shoda s notifikacemi nastavuje validace editoru Evidence DNP, kontroluje se mimo jiné shoda na data Vzniku DNP a Konce DNP, u záznamů v přehledu Trvání DPN se rovněž kontrolují datumy proti notifikacím

Tipy a náměty:

Pokud si při přepínání režimu záznamu v Evidenci DNP nejste jisti, jaký byl výchozí stav podle naimportovaných eNeschopenek, můžete přepnout záznam v Evidenci DNP do režimu Ruční zadání a poté ho smazat. Před tím byste si měli poznamenat Číslo jednací té smazané DNP. Pak si v přehledu Přehled všech notifikací (akce nad přehledem Evidence DNP) zafiltrujete na dané Číslo jednací, označíte všechny zafiltrované záznamy a spustíte akci Aktualizuj Evidenci DNP. Ta vygeneruje znovu záznam do Evidence DNP a zaktualizuje v něm údaje podle všech označených notifikací.

Oznámení na ČSSZ - odhláška a průměrný čistý měsíční výdělek

V případě dohod s nulovým mzdovým kalendářem (není týdenní úvazek) se na vytvořené odhlášce na ČSSZ (nemocensky pojištěné) nenačítá průměrný čistý měsíční výdělek. Z tohoto důvodu došlo k následujícím úpravám.

V editoru odhlášky se nyní u vybraných pracovních poměrů (s nulovým i nenulovým mzdovým kalendářem) zobrazuje na záložce 3 - Ukončení PP u atributu Čistý výdělek pomocné tlačítko “tři tečky“. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dotaz:

Výpočet průměrného čistého výdělku :

 • Doba trvání pracovního poměru : 31 [kal.dny]

 • Odpracovaná doba : 80 [hodiny]

 • Fiktivní týdenní úvazek : 18,04 [hodiny]

 • Průměrný hrubý výdělek : 10786 [Kč]

 • Průměrný čistý výdělek : 7914 [Kč]

Přenést vypočtenou hodnotu čistého výdělku do editoru?

Zobrazují se zde údaje pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku, V daném případě vychází výpočet z fiktivního týdenního úvazku určeného na základě odpracovaných hodin a kalendářních dní trvání poměru.

Algoritmus výpočtu fiktivního týdenního úvazku:

 • průměrný počet kal. dnů v roce = počet dní za rok/ počet měsíců za rok (např. 366/12 je 30,5 dne za měsíc)

 • počet odpracovaných měsíců = počet kalendářních dní trvání PP/průměrný počet kalendářních dní v roce (např. 31:30,5 je 1,02 měsíců)

 • průměrný počet hodin na 1 měsíc = počet odpracovaných hodin/počet odpracovaných měsíců (např. 80: 1,02 je 78,43 hodin)

 • na jeden týden připadne fiktivně: průměrný počet hodin na měsíc/průměrný počet týdnů za měsíc (např. 78,43:4,348 je 18,04 hod.)

V případě, že je u těchto PP nastaven nenulový mzdový kalendář, průměrný výdělek se na odhlášku vypočítá automaticky na základě úvazku dle přiřazeného kalendáře. V případě, že chce uživatel vypočítat výdělek dle fiktivního úvazku, použije tlačítko “tři tečky“ a potvrdí přenos výdělku do odhlášky. Tím se původní výdělek přepíše.

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024, část 10

Bylo upraveno načítání částek do limitu, které se týkají “produktů na stáří”.

Rozdělení nedaněné částky mezi jednotlivé produkty probíhá postupně - a to v tomto pořadí :

 • PF_Pripojisteni_par_15a_odst_1_a

 • PF_Pojisteni_par_15a_odst_1_c

 • PF_Doplnkove_par_15a_odst_1_b

 • ZivotniPojisteni

 • DlouhodobyInvProdukt

Generátor mzdových sestav - rozšiřující funkce MZSL

V generátoru mzdových sestav byla do rozšiřující funkce MZSL do parametru “X” doplněna nová hodnota “V“, která vrací počet pracovních dní včetně svátků.

Více informací k rozšiřujícím funkcím najdete v příručce na našem webu: https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_sestav_-_Mzdy_(CZ)#Ostatn.C3.AD

Mzdové listy - úpravy

Byly upraveny formuláře mzdových listů (sys.č. -1585, -1586, -1595). Byly doplněny nepeněžní benefity, stravenky a stravenkový paušál do příslušných oddílů mzdového listu.

Přehled Roční zúčtování daně - výstrahy

Přehled Roční zúčtování daně byl zařazený mezi přehledy, nad kterými se při vstupu do přehledu 12. měsíce budou nyní zobrazovat případné výstrahy.

Výpočet mzdy - počet dní svátků pokrytých docházkovou mzdovou složkou

V editoru Výpočtu mzdy je nyní možné v přehledu mzdových složek zobrazit nové sloupce:

 • Dny svátků proplacené mzdovou složkou (zkrácený název Dny sv.)

 • Dny docházka včetně svátků proplacených MS (zkrácený název Dny doch.)

Hromadné změny ve Mzdových údajích

Došlo k úpravám ohledně provedení Hromadných změn nad přehledem Mzdové údaje. Pokud je proveden výpočet mzdy, je možné změnit jen položky neovlivňující výpočet mzdy.

Výplatní lístky - počet hodin vynětí z ES (neodpracované hodiny)

Následující výplatní lístky byly upravené tak, aby se v případě, kdy je zaměstnanec vyňatý z ES a je mu prováděn výpočet mzdy, započítávaly hodiny vynětí do položky Neodpracované hodiny (dosud se nezapočítávaly):

Sys.č. / Název

 • -1561 / Výplatní lístek

 • -1562 / Výplatní lístek - bez nem. docházky

 • -1563 / Výplatní lístek pevný

 • -1564 / Výplatní lístek pevný - bez nem. docházky

 • -1565 / Výplatní lístek souhrnný

 • -1566 / Výplatní lístek souhrnný A4

Úřad práce - potvrzení příjmu na základě výzvy

Byla vyvinuta funkcionalita umožňující zaměstnavateli odeslat potvrzení o příjmu na úřad práce na základě výzvy, kterou zaměstnavatel od úřadu práce obdrží (přímá integrace s rozhraním MPSV).

Více informací na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí:

Pod nabídkou Roční sestavy vznikl nový přehled Úřad práce - potvrzení příjmu. Do přehledu budete načítat záznamy z XML souboru obsahujícího výzvu na zaslání příjmu konkrétního zaměstnance za příslušná mzdová období. Úřad práce posílá zprávy do datové schránky. V případě, že máte datové schránky v systému HELIOS iNuvio, můžete si je stáhnout do dokumentů. Jinak si XML uložíte na disk do počítače. Pro načtení požadavků do přehledu Úřad práce - potvrzení příjmu jsou k dispozici dvě volby na kartě Akce:

 • Soubor - akce je určena na import požadavků uložených na disku

 • Dat. schránka - akce je určena na import požadavků uložených v Dokumentech

V přehledu jsou načteny údaje z výzvy (jeden soubor se váže vždy na jednoho zaměstnance, resp. rodné číslo). Z vybraného záznamu je možné si přes akci Požadavek XML zobrazit XML zprávu, ze které byl požadavek načten.

Zpráva obsahuje data:

 • Číslo jednací a unikátní kód výzvy

 • Jméno a Příjmení zaměstnance

 • Rodné číslo, nebo datum narození zaměstnance

 • Unikátní kód zaměstnance (ikMPSV)

 • Jednotlivé měsíce (kombinace rok/měsíc), pro které je požadováno doložení příjmů

V přehledu je dále vidět:

 • Stav - tj. v jakém stavu se zpracování daného požadavku nachází

 • Staženo - datum, kdy byl požadavek načten do přehledu

 • Text odpovědi - odpověď na přímé zaslání příjmu

Předání odpovědi na konkrétní výzvu je možné provést pro označené záznamy v přehledu Úřad práce - potvrzení příjmu přes akci Zprávy, Generování zpráv. V přehledu Přehled definice zpráv je k dispozici definice zprávy pro přímé odeslání na úřad práce:

Do definice zprávy si musíte přiřadit na záložce 4 - Certifikát podzáložce El.podpis příslušný certifikát pro elektronický podpis.

Info z MPSV:

Pro zjednodušení implementace a administrativy na straně zaměstnavatelů bude využita již existující infrastruktura pro autentizaci a autorizaci na straně ČSSZ. Na straně ČSSZ je nutné mít udělený mandát pro úkony typu:

 • Všechna podání

 • Univerzální mandát zahrnující i podání pro MPSV

 • Podání MPSV

 • Speciální mandát pro podání pro MPSV / ÚP

Pokud je nyní udělena autorizace na úrovni “všechna podání”, není nutné dalších administrativních kroků a lze použít stávající způsob autentizace a autorizace i pro toto podání. Postup pro registraci kvalifikovaného certifikátu a udělení oprávnění 3. stranám naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/registrace-na-okresni-sprave-socialniho-zabezpeceni

Pokud máte definici zprávy nastavenou správně, pomocí akce Přenos odešlete odpověď na označený požadavek. Pokud proběhne vše v pořádku, systém informuje o tom že podání proběhlo OK a Stav požadavku se změní na Zpracováno. Pokud by nebylo něco v pořádku, vrátí se chyba a záznam se přepne do stavu Chyba. Ve sloupci Text odpovědi se uloží důvod, proč k chybě došlo (např. NEEXISTUJICI_ZADOST nebo NEVALIDNI_ZADOST).

V případě, že byste chtěli odpověď na výzvu uložit do XML souboru a následně odeslat datovou schránkou, vytvoříte si novou definici zprávy, kde uvedete v položce Adresa místa určení zpráv adresář, kam chcete soubory ukládat. V tomto případě do definice zprávy nezadáváte žádný certifikát.

Pokud generujete odpověď do XML souboru, Stav požadavku se změní na Odesláno.

Mazání požadavků z přehledu Úřad práce - potvrzení příjmu je možné pouze v případě, kdy je požadavek v atributu Stav hodnota Pořízeno.

Stav požadavku je v případě potřeby možné změnit přes volbu Hr.změna stavu EP.

Podrobnosti k funkcionalitě najdete v naší Poradně na Webu v článku Mzdy - Úřad práce - potvrzení příjmu.

Výpočet základní mzdy zkrácené (zaokrouhlování)

V editoru Mzdových údajů bylo upraveno zaokrouhlování částek na těchto místech :

 • výpočet Základní mzdy zkrácené při změně úvazku

 • výpočet Základní mzdy a Základní mzdy zkrácené z měny mezd do cizí měny

 • výpočet Základní mzdy a Základní mzdy zkrácené z cizí měny do měny mezd

Import změny částky paušálu do aktuálního mzdového období

Nad přehledem paušály a srážky přes akci Změna částky je možné pomocí akce Import ze souboru/Import ze schránky importovat změny částek paušálních mzdových složek do běžného nebo následujících mzdových období.

Nyní je možné tyto importy využít i na import do aktuálního mzdového období, pokud v čase importu ještě není vypočítaná mzda za dané osobní číslo/alias.

Import provede následující:

 • pokud zjistí, že už existuje vypočítaná mzda za dané osobní číslo/alias, zahlásí chybu a neprovede se

 • pokud zjistí, že není vypočítané mzda, ale existuje pro danou MS změna s platností spadající do aktuálního mzdového období, zapíše změnu částky a platnosti do přehledu Změny částky a zároveň změní částku paušálu

 • pokud zjistí, že není vypočítaná mzda a neexistuje pro danou MS změna s platností spadající do aktuálního mzdového období, tak se záznam změny částky a platnosti od vytvoří a zároveň se změní částka paušálu

Výplatní lístky - nezobrazování počtu dnů

Na výplatních lístcích se od verze 3.0.2024.0400 nezobrazoval u jednotlivých mzdových složek počet dní (Dny). Upraveno.

Upozornění:

V případě, že používáte vlastní formuláře výplatních lístků, ve kterých jsou použité tiskové zdroje xSlozkyMzdyOstatni, xSlozkyMzdyOstatniSeskupene a xSlozkyMzdyOstatni_SumVL, je nutné vyměnit atribut DnyDochazka za DnyDochazka_RB.

Potvrzení pro Úřad práce - nový formulář od 1.2.2024

V přehledu Roční sestavy pod nabídkou Tisk formulářem (F8) je k dispozici nový tiskový formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1.2.2024).

Formulář Potvrzení - daňové zvýhodnění - děti zpětně

V roce 2022 byla provedena úprava:

V případě, že chcete tisknout Potvrzení za předchozí rok a omylem jste v daném roce nezadali dítě do evidence Rodinní příslušníci, lze takové dítě promítnou do Potvrzení následujícím způsobem: dítě zadáte standardně do evidence Rodinní příslušníci v aktuálním roce, do sekce 3 - Poznámka zadáte hodnotu <PZ rrrr> ( př. rok 2021 <PZ 2021> ). Formulář pak budete tisknou v období, kterého se Potvrzení týká. Program zohledňuje při určení Datumu od - datum nástupu zaměstnance a datum narození dítěte . Takto zadané děti vztahující se k předchozímu roku program vyhledává až do března roku následujícího (tzn. např., že v roce 2022 lze tyto chybějící děti zadat až do 03/2022 a budou se správně tisknout v roce 2021).

Zpětné dohledání dětí bylo omezeno na březen následujícího roku. Nyní byla provedena úprava s omezením na červenec následujícího roku.

Potvrzení o příjmu - Penzijní pojištění

V případě, že byl druh fondu Doplňkové penzijní spoření (§ 15a odst. 1 písm. b )) na Potvrzení o zdanitelných příjmech se spoření zobrazilo jako § 15a odst. 1 písm. c. (nesprávně určeno písmeno daného paragrafu). Upraveno .

Přehled o platbě pojistného - telefonní číslo

V tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného (-7795) nad přehledem Výpočet mzdy bylo rozšířeno pole pro telefonní číslo.

Příjmení a Jméno se dotahuje i nadále z uživatele, kde je nutné mít zadané Plné jméno jako Jméno Příjmení (např. Jan Novák).

Úřad práce - potvrzení příjmu na základě výzvy v XML - stav zaměstnance

V některých případech byl špatně vyhodnocen stav zaměstnance. Dle pokynů MPSV se v atributu bylZamestnancem načítá hodnota TRUE v případě, pokud byl zaměstnance s daných rodným číslem alespoň část dotazovaného období zaměstnancem, jinak se uvádí FALSE. Upraveno.

Formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1.2.2024) - vypracoval

Při tisku formuláře sys.č. -1617 Potvrzení pro Úřad práce (od 1.2.2024) se při tisku nenabízel dotaz s kontakty na přihlášeného uživatele. Upraveno.

Odeslání na ČSSZ - chybová hláška

Od verze 3.0.2024.0400 se při odeslání hlášení na ČSSZ po přijetí na ČSSZ objevovala hláška WinInet error: Neplatný popisovač. Nicméně podání hlášení proběhlo v pořádku. Opraveno.

Servisní akce Mzdový list - přepočet - chyba

Servisní akce Mzdový list - přepočet nad přehledem Výpočet mzdy končila chybou A cursor with the name 'cPocHodML' does not exist. Opraveno.

Comentários


bottom of page