top of page

HELIOS - Změny 06/2023

Banka

Doplněny akce

 • Aktualizovat údaje z webu (CZ)

 • Aktualizace zveřejněných bankovních účtů (SK).

Před kontrolou existence bankovního spojení u organizace bude spuštěna akce Doplnit IBAN, aby byla jistota, že všechna bankovní spojení, která budou kontrolována, jsou zadána správně i s formátem IBAN. Samotná kontrola zveřejněných bankovních účtů již probíhá formou ověření IBAN.

Tato úprava má zabránit vzniku duplicit v číselníku bankovních spojení.

Do procesu importu bankovního výpisu z aplikace BankApp byla zapojena uživatelská procedura dbo.ep_Banka_API_ImportHlavickyBV. Parametrem procedury je ID bankovního výpisu.

Doplněno upozornění na prázdný název bankovního spojení při uložení bankovního spojení.

Elektronická komunikace s bankou BankApp, SEPA platby.

Uživatelé, kteří využívají napojení iNuvio na aplikaci BankApp, mají nově možnost odesílat do banky i SEPA platby. Akce pro odeslání SEPA plateb je v přehledech Platební příkazy tuzemské a Platební příkazy zahraniční.

Úhrady řádku bankovního výpisu, akce Definované importy.

V editoru řádku bankovního výpisu je na záložce 2 - Úhrady nová akce Definované importy. Funkcionalita je podobná jako v přehledu Bankovní výpisy.

 • Umožňuje import řádků z .csv nebo .xlsx souboru do přehledu úhrad na řádku bankovního výpisu.

 • V jednotlivých definicích uživatel mapuje, který sloupec souboru kam patří. Mapovat je možné buď podle názvu sloupců nebo podle pořadí sloupců v souboru.

 • Sloupce v souboru, které nejsou nikam nasměrovány, se ignorují.

Upozornění: Není řešen přepočet jiné měny. Do polí Obratová částka a Částka transakce se importuje stejná hodnota.

Celní případy

Upozornění na použité celní zařazení je doplněno o možnost uvedení typu deklarace (dovoz/vývoz/tranzit) a při zadání celního zařazení jen na 4 nebo 6 míst zobrazuje upozornění pro všechna podřazená celní zařazení.

Úprava importu dat ze zprávy C_R_ODP CZ045A - bude importován CÚ předložení zboží z elementu COP/COP01. K zobrazení pouze v přehledu (v modulu NCTS Vydaný není v editoru).

Celní sazebník - čtyřčíslí - při akci F4 Nastav se zobrazilo chybové hlášení: Chyba SELECT: TabCelSaz.CN4Zobr Chybné klauzule byly odstraněny. Opraveno.

Pokud je na dokladech oběhu zboží nastaveno pořadové číslo delší než obvyklých 6 znaků, tak nelze použít generování celních deklaraci. Opraveno.

CRM

Vylepšení funkcionality ověřování údajů k organizaci dle ARES. Modernizace komunikace. Dotaz byl opatřen timeoutem = 60s. Pokud do té doby nepřijde odpověď, akce se ukončí. Nedostupnost internetu se hlásí okamžitě hláškou: WinInet Error: Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru. (12007)

Byla opravena chyba při Vyhledávání datových schránek. K chybě docházelo v přehledu "Organizace", "Akce" - "Další akce" - "Kontakty" - "Akce" - "Vyhledávání datových schránek".

Po "Vyhledej" ve výsledku vyhledávání označen řádek, "Akce" - "Přidat do kontaktů" je zobrazena chyba: Field 'Jmeno' not found.

Kontakty - akce Vyhledávání datových schránek - použití akcí Přidat do kontaktů, Připojit kontakt k organizaci nad záznamy zobrazenými v přehledu Výsledek vyhledávání končilo chybou “Field ‘Jmeno’ not found”. Opraveno

Evidence pošty

Na Řadě schránek je k dispozici nová konstanta: KDZ automaticky označit ke stažení a stáhnout . Zaškrtávátko, výchozí neoznačeno. Pokud bude na příslušné řadě DS konstanta KDZ automaticky označit ke stažení a stáhnout označena, automaticky bude označena obálka KDZ pro stažení KDZ a tato KDZ bude hned stáhnuta v rámci jednoho spuštění akce stažení zpráv.

Byla opravena akce odeslat a přijmout, pokud je označeno u více datových schránek.

Fakturace

V konstantách modulu Fakturace je možné nastavit upozornění na rozdíl mezi DUZP a datem faktury. Dosud se posuzoval rozdíl mezi DUZP a datem případu. Podle zákona o DPH se ale má posuzovat rozdíl mezi DUZP a Datum vystavení faktury (Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění.)

 • Konstanta byla přejmenována na Povolený rozdíl dnů mezi DUZP a datem vystavení

 • Posuzuje se Datum vystavení faktury místo Data případu

Doplněna kontrola na dodatečnou úpravu částek na faktuře, ke které je navázáno zádržné. Nelze uložit doklad, jehož částka k úhradě by byla nižší než hodnota zádržného. Kontrola probíhá i při ukládání položky faktury.

Bylo upraveno přednabízení datumů na přiřazené záloze do realizační faktury. Jedná se o případ, kdy je na realizační faktuře na záložce 5 - Sum. slevy, zálohy a rekap. DPH, záložka Zálohy a rekapitulace DPH, oblast [1] Zálohy pomocí akcí Nový (případně Všechny faktury, Nový-prominutí DPH CZ nebo Všechny faktury-prominutí DPH CZ) vybrána zálohová faktura - doklad o přijaté platbě. Datumy se přednabízejí takto:

 • Pole Datum přijetí platby:

  • pokud je zálohová faktura zaplacena celá, tak datum poslední úhrady,

  • pokud není zaplacena nebo zálohová faktura není zaplacena celá, tak DUZP ze zálohové faktury.

 • Pole Datum se přednabídne jako Datum případu zálohové faktury.

Realizační faktury v cizí měně se zálohou na stejnou částku (tj. není doplatek ani přeplatek), fakturovaná částka je 0,00. Přesto se někdy v rekapitulaci DPH nesprávně zobrazily haléřové údaje v hlavní měně.

 • Pro odstranění těchto rozdílů je k dispozici nová funkcionalita, zapne se novou konstantou, zaškrtávátko “Korekce haléřů“, lze nastavit v Možnosti - Konfigurace - Globální konstanty - Fakturace - Nastavení - oblast Zálohové a realizační faktury.

 • Při zapnutí funkcionality (zaškrtnutí konstanty Korekce haléřů“) je upraven výpočet hodnot přenesených záloh a výpočet haléřových korekcí.

 • Korekci haléřů lze provést nově i ručně - v editoru faktur v přehledu navázaných záloh je nová akce “Korekce haléřů“, akci lze spustit i když není zatržena konstanta “Korekce haléřů“.

Byla připravena nová speciální procedura ep_QRPlatbaVydFakNew, kterou lze navíc oproti původní proceduře ep_QRPlatbaVydFak z QR kódu platby a z QR kódu platby a faktury ze sekce s údaji pro platbu vyřadit klíč DT (Datum splatnosti), nebo jeho původní hodnotu převzatou z faktury upravit.

Pokud klíč DT vyřadíte příkazem SET @DT = NULL, bankovní aplikace navrhne jako datum splatnosti aktuální datum. Pokud existuje procedura ep_QRPlatbaVydFakNew i procedura ep_QRPlatbaVydFak, procedura ep_QRPlatbaVydFak se neprovádí. Pokud je Datum splatnosti procedurou ep_QRPlatbaVydFakNew změněno, nebo zrušeno, a má tedy jinou hodnotu než je na faktuře, nebo než vrátí speciální procedura ep_QRFakturaVydFak a hodnota není NULL, objeví se v sekci INV s fakturačními údaji i klíč DT s touto hodnotou.

Na zápornou vydanou fakturu (což je vlastně ve svém důsledku dobropis) bylo možno vygenerovat upomínku. Opraveno.

Při použití šipek pro pohyb po záznamech nahoru a dolů v editoru faktur a skladových dokladů se mohla objevit hláška: "Jsou-li již na dokladu položky, není možná změna plnění DPH." Opraveno.

Pokud je na řadě faktur na záložce 3-Přednabízení v části [5] Datumy v poli Datum případu nastaveno “Prázdné datum“, bylo možné akcí Kopie vytvořit fakturu do uzavřeného kalendářního období. Opraveno.

Generování návazného dokladu, např. faktury vydané z výdejky. Konstanta “Kurz při generování položek dokladu” je nastavena na “Zachovat kurz”. Původní kurz se nezachoval v případě, že na cílové řadě dokladů je přednastavený Druh měny. Opraveno.

U faktur se zádržným mohlo dojít v přehledu “Faktury k datu” k chybnému napočtení sloupců PoSpl(x-y). Opraveno.

Akce Nápočet nákladových cen v přehledu Faktury vydané nezohledňovala dodatečné související náklady (DSN) na zdrojových výdejkách. Byl doplněn sloupec “DSN faktury celkem”, ve kterém jsou DSN z výdejek napočteny. Sloupec je v podsložce Faktury a dobropisy.

Akce Generuj DDPP/Real. fa nedotahovala na cílovou fakturu daňové klíče v případě, že na cílové řadě není zaškrtnuto “Převádět daňové režimy a klíče“. Opraveno, akce Generuj DDPP/Real. fa se chová stejně jako položkový převod.

Spuštění akce Oprava nad položkou v editoru Plnění úkolu skončilo chybou: Invalid object name 'TabDosleObjR020'. Opraveno.

Fakturace, Sklady, Kopie dokladu

Ve verzi 3.0.2023.0600 se při kopii dokladu modulů Fakturace a Sklady doplnil do cílového dokladu chybný způsob zaokrouhlení “0,50 Kč daňově”. Opraveno.

Firemní aktivity

Pro speciální případ zakládání záznamu

 • akcí Nový z přehledu Aktivity spuštěném nad přehledem Organizace

 • akcí Nový v přehledu Poptávky přijaté spuštěné nad přehledem Organizace

bylo doplněno nastavení na kategorii aktivity/kategorii QMS pro agendu QMS Poptávky přijaté

Nový záznam k organizaci - aktuální organizaci do Organizace - Při zakládání nového záznamu nad konkrétní organizací se při zatržení parametru (výchozí nastavení je nezatrženo) tato organizace zadá vždy prvotně do vazby Organizace bez ohledu na to, jak jsou nastaveny příznaky Fakturační, Místo určení, Příjemce na této organizaci a na její případné nadřízené organizaci.

iNuvio server

Přihlášení na legacy API chybně sebralo licenci na novém iNuvio API.

Přihlášení na novém iNuvio API chybně omezilo počet možných přihlášení daného uživatele na legacy API.

Intrastat

Opraven přenos údajů intrastatu z Organizace na doklad. Údaje z organizace přepíšou hodnoty vyplněné na dokladu.

Opravena chyba při přenášení dat intrastatu při položkovém přenosu.

Majetek

Upravena aktualizace účetních pohybů po zadání daňového pohybu “Vyřazení krácením”, pokud je na kartě majetku nastaven Opis pohybů = DP->UP; úplná shoda.

Upravena přístupnost pole UP Zůstatková cena cíl pro pohyb UP Změna odpisování.

Upravena aktualizace účetních pohybů po zadání daňového pohybu “Vyřazení krácením”, pokud je na kartě majetku nastaven Opis pohybů = DP->UP; úplná shoda.

Upravena procedura kontrolující protokoly zavedení majetku po importu. Pokud v importním souboru u atributů Datum platnosti nebyl uveden čas, pohyby se založily s časem 00:00:00. Z tohoto důvodu nebylo možné následně na vygenerované kartě editovat pohyb počáteční stav nebo se chybně zobrazovaly hodnoty ve sloupcích, které ovlivňuje datum zobrazení přehledu Karty majetku (chyba se projevila v nápočtech, pokud byl přehled Karty majetku zobrazen ke dni předcházejícímu Datu platnosti na pohybech importovaného majetku).

Nyní v rámci kontroly protokolu zavedení proběhne i kontrola na čas pohybů. Pokud je u pohybu typu Počáteční stav nalezena hodnota 00:00:00, pak se přidá + 1s.

Mzdy (CZ)

Přehledy o platbě pojistného na ZP - ostatní pojišťovny

Byly upraveny následující formuláře na přehledem Výpočet mzdy, aby odpovídaly aktuálně platným vzorům:

Sys.č. Název

 • -1164 Zdravotní pojištění

 • -1161 Zdravotní pojištění MVČR

 • -1160 Zdravotní pojištění OZP

 • -1168 Zdravotní pojištění RBP

 • -1159 Zdravotní pojištění Škoda

 • -1158 Zdravotní pojištění VoZP

 • -1144 Zdravotní pojištění VZP

Definovaný import do předzpracování - Docházka - celý měsíc na řádek

V případě definovaného importu do předzpracování typu Docházka - Celý měsíc na řádek nedocházelo ke kontrole, zda ve vybraném období již taková docházka v předzpracování neexistuje. Mohlo tak dojít k naimportování např. více více hodin dovolené, než odpovídalo fondu pracovní doby v daný den.

Opraveno. Nyní se v takovém případě objeví upozornění “Importované údaje obsahují chyby. Nejprve opravte importní soubor a pak importujte znovu.“ a v importní tabulce je stav importu Chyba : součet hodin v zadaný den vyšší než denní úvazek.

Hlášení změn ZP - ID Subjektu

Bylo upraveno načítání ID subjektu pro odesílání zpráv na zdravotní pojištění v případě hromadného oznámení zaměstnavatele z přehledu Hlášení změn ZP.

Chování bylo sjednoceno s generováním zpráv pro přehled o výši pojistného a nyní se ID subjektu načítá v obou případech z variabilního symbolu na bankovním spojení přiřazeného v Definici platebních příkazů na řádku pro danou ZP. V případě používání poboček se ID subjektu dotahuje z variabilního symbolu nastaveného na dané pobočce. Důvodem je to, že ne vždy platí, že ID subjektu tvoří IČ a přidané dvě nuly.

Mzdové listy - sleva na SP - formuláře

Z důvodu úpravy nápočtu slevy na sociálním pojištění pro rychlejší zobrazení ve formulářích byly upraveny i formuláře mzdových listů.

Seznam dnů v kalendáři - nová akce

V přehledech Konstanty a číselníky, Mzdový kalendář a Mzdové údaje, Osobní mzdový kalendář je nově k dispozici akce Seznam dnů v kalendáři. Jedná se o stejnou akci, které je v editoru mzdového kalednáře.

Mzdový list - kopie - chyba

V případě tisku kopie formuláře mzdového listu se objevovala chyba: Nemohu zkompilovat program SubReport1.Memo1OnPrint. Opraveno.

VZP - odesílání přehledů (B2B)

V rámci odesílání přehledů na VZP přes B2B komunikaci došlo k následujícím úpravám:

 • Stav podání Přijato portálem na VZP se nyní přiřazuje ke všem relevantním záznamům (v případě hromadného oznámení zaměstnavatele se jedná o danou pojišťovnu, příslušné datum změny a případnou pobočku, v případě přehledu o výši pojistného případnou pobočkou) - dosud se přiřadilo jen na první záznam, u ostatních záznamů se stav změnil na Odesláno na portál (následná aktualizace pak změnila Stav u všech záznamů z důvodu stejného GIUD)

 • Při aktualizaci stavu se nyní kontroluje typ zam (který odesílá HELIOS automaticky) a současně odpovídající ID subjektu (VS). Záznamů v odpovědi od VZP, které tomuto neodpovídají, si nyní program nevšímá (jsou ponechány na portálu).

V případě, že máte v různých databázích (firmách) záznamy, které dlouhodobě zůstávají i po aktualizaci ve stavu Přijato portálem nebo Odesláno na portál a máte ověřeno, že nejsou zpracovány, vraťte stav do Pořízeno a odešlete znovu. V případě, že záznamy jsou již na VZP zpracované, můžete případně stav nastavit ručně do Zpracováno na portále. Pokud se při aktualizaci zobrazuje hláška o překročení limitu, je třeba toto prověřit na VZP.

Slevy na pojistném - nadlimitní (benefitní) dovolená

Do programu bylo doplněno automatické rozlišení "zákonné" a "benefitní" dovolené při výpočtu vyměřovacího základu na 1 hodinu (podmínka podle § 7a, odst. 3, písm. b zákona o pojistném na sociální pojištění). Podle výkladu ČSSZ se do počtu hodin nemá započítávat dovolená poskytnutá nad rámec výměry dané zákoníkem práce (§ 212). V případě, že výměra dovolené u zaměstnance je vyšší než "zákonná" výměra, použije se jen počet hodin dovolené do výše "zákonného" nároku.

Mzdové údaje

 • na záložce Dovolená vznikl nový atribut Zákonný nárok , Týdny (zákonná výměra dovolené v týdnech) - je možné jej editovat na případných 5 či 8 týdnů

 • v editoru MÚ se zobrazuje tento nový atribut od roku 2023

 • při založení nového záznamu MÚ se nastaví Zákonný nárok, Týdny na hodnotu 4

 • při změně Druhu PP na DPP, DPČ, Majitele nebo Komanditistu se Zákonný nárok, Týdny nuluje stejně jako Základní nárok

 • v editoru se pro ilustraci zobrazuje počítaná hodnota Zákonný nárok, Hodiny. Pozor - nejedná se o atribut, ale jen o on-line počítanou hodnotu, která vychází z týdenního úvazku a pro její výpočet platí obdobná pravidla jako pro Nárok na dovolenou v BR.

Prvotní nastavení - změnový skript

 • u existujících databází proběhne změnový skript, který nastaví Zákonný nárok ve MÚ v obdobích roku 2023, počínaje aktuálním období až do konce roku defaultní hodnotu 4 (s výjimkou Druhu PP DPP, DPČ, Majitele a Komanditisty, kde zůstává hodnota nulová)

Výpočet slevy na SP za zaměstnavatele

 • byl upraven výpočet hodin pro určení VZ připadajícího na 1 hodinu

 • tato úprava výpočtu je datovaná jako Oprava_2023_06 a nastaví se při vstupu do přehledu Výpočtu mzdy buď na aktuální období, pokud toto neobsahuje výpočet mzdy, nebo na běžné období

 • úprava spočívá v tom, že se od počtu hodin vypočtených dosavadním způsobem, odečtou hodiny čerpání dovolené, které jsou nadlimitní z hlediska Zákonné dovolené

Zpětný nápočet slevy na SP do výpočtu mzdy pro tisk

Bylo upraveno napočítávání slevy na SP z důvodu urychlení tisku mzdových sestav obsahujících slevu na SP. Aktualizací na novou verzi a prvním vstupem do přehledu Výpočet mzdy dojde k napočtení atributů slevy na sociálním pojištění (Sleva na SP - zaměstnavatel) ve výpočtu mzdy i ve mzdovém listu za uzavřená (případně odemčená) mzdová období od února 2023.

Kontroly mezd - sleva na sociálním pojištění (SP)

Nově probíhá v systému automatická aktualizace alikvotních částek slevy na SP ve výpočtu mzdy zaměstnanců (bez ohledu na pobočky) pro následné načítání slevy do formulářů (např. mzdových listů). Nad přehledem Výpočet mzdy se nyní nově plní sloupec Sleva SP (v Nastav jako Sleva na SP - zaměstnavatel).

Kontrola a případná aktualizace částek slevy nyní probíhá na těchto místech:

 • generování platebních příkazů

 • vytváření sestavy v generátoru mzdových sestav

 • tisk nad přehledem výpočtu mzdy

 • měsíční uzávěrka (v kontrole SP za firmu)

 • generování předkontací při účtování

 • tisk z přehledu Měsíční sestavy - složky mzdy

Vyloučené dny - dny čerpání náhradního volna za přesčasy

Bylo upraveno nastavení mzdových složek pro náhradní volno za práci přesčas v rámci Konta přesčasů (distribuční MS 163 a 167) - nově je atribut Odpočet kal.dnů - průměr NP od roku 2023 nezaškrtnutý. Úprava se týká pouze distribučního číselníku MS.

Nové nastavení atributu provádí změnový skript v distribučním číselníku MS v obdobích roku 2023.

V případě nové databáze se od roku 2023 generuje tento atribut také nezatržený.

PVPOJ cizinci bez rodného čísla se slevou - XML

V případě, že nemá cizinec uplatňující slevu na SP dosud přiděleno evidenční číslo pojištěnce (EČP) nebo rodné číslo (cizinec), tak se do přehledu o výši pojistného do souboru XML nyní u tohoto zaměstnance klasické rodné číslo nenačítá (v daném případě se jedná jen o fiktivní RČ z důvodu správného založení PP a odeslání na ČSSZ pak vykazovalo chybu).


Mzdy - monitorování a měření nepřítomnosti - součty

V přehledu Roční sestavy, Monitorování a měření nepřítomnosti se nyní sumují i hodnoty ve sloupci Počet případů a Počet bodů.

Přehled o platbě pojistného na ČPZP - úprava

Byl upraven tiskový formulář č. -1162 Zdravotní pojištění ČPZP dle aktuálně platného vzoru.

Mizející datum ukončení při zakládání PP (při změně druhu PP)

Byla ošetřena situace, kdy se při založení pracovního poměru neuložilo datum ukončení PP.

Toto nastalo v tomto případě:

 • založen nový pracovní poměr (mzdové údaje)

 • změněn Druh PP (např. na Dohoda o provedení práce)

 • klik myší na Datum ukončení

 • hláška Změna druhu pracovního poměru se změnou Kódu činnosti …

 • potvrzení ANO/NE a rovnou zápis data ukončení přímo z klávesnice (bez další aktivace pole Datum ukončení)

 • doplnění dalších údajů a uložení karty

Přepočtený stav a desetinná místa

Byl upraven nápočet přepočteného stavu v přehledu Přepočtené stavy v případě, kdy je ve Mzdových konstantách nastaven počet desetinných míst na 3 nebo 4 (atribut Přepočtené stavy, Přesnost na záložce 4 - Nastavení a definice v sekci [4] Výkon rozhodnutí, odbory, přepočtené stavy). Nastavení desetinných míst v přepočteném stavu je nyní zohledněné i v případě:

 • použití mzdového kalendáře typu nerovnoměrná PD se zkráceným/částečným úvazkem uvedeným v procentech

 • zadání koeficientu úvazku ve Mzdových údajích u pravidelné PD až na 4 desetinná místa (bylo možné zadat max. na 3 desetinná místa) - byl upraven i atribut Koeficient úvazku, který je možné si zobrazit z nabídky Doplňující údaje (upraveno ze 3 na 4 desetinná místa)

 • zadání přepočteného stavu v Doplňujících údajích až na 4 desetinná místa

Současně bylo upravené zadání přepočteného stavu v Doplňujících údajích. Nyní se propíše vyšší počet desetinných míst i do následujících mzdových období.

Nápočet slevy na SP do formulářů - urychlení

Z důvodu urychlení byl upraven způsob nápočtu slevy na sociálním pojištění pro napočítání do tiskových formulářů. Nad přehledem Roční sestavy se nyní nově plní sloupec Sleva SP ve mzdovém listu stejnou hodnotou jako je ve Výpočtu mzdy ve sloupci Sleva SP (v Nastav jako Sleva na SP - zaměstnavatel).

UPOZORNĚNÍ: V případě tisku mzdových listů za aktuální mzdové období je nutné mít pro správné načtení slevy na SP provedený přepočet mzdového listu (akcí nebo uzávěrkou). Při prvním vstupu do přehledu Výpočet mzdy se napočte atribut Sleva SP i za již uzavřená (případně odemčená) období. Dosud se pro nápočet slevy přepočítávala dočasná tabulka a to značně zpomalovalo tisk formulářů.

Mzdové údaje - přehled Základní nárok na dovolenou

V přehledu Základní nárok na dovolenou (Mzdové údaje - záložka 4 - Dovolená - tři tečky u výměry) byly upraveny sloupce pro celkovou sumaci (CTRL + X). Sumují se jen sloupce, u kterých to má smysl.

Nastavení základu pro výpočet na mzdové složce - Minimální mzda

V případě, že je jako Základ pro výpočet na mzdové složce nastavena Minimální mzda, probíhal výpočet částky jen dle základní sazby minimální mzdy pro úvazek 40 hodin týdně.

Nově probíhá výpočet dle zákonné hodinové minimální mzdy a to se zohledněním :

 • legislativy (u SK leg se tato úprava neuplatni)

 • datování změny algoritmu (úprava se uplatní od datování Oprava_2023_06 - první období bez výpočtu mzdy)

 • týdenního úvazku v osobním kalendáři zaměstnance

Nové zjišťování minimální mzdy je zapojeno do editoru výpočtu MS, paušálů i předzpracování.

Přehled Slevy a odpočty - výchozí sestava

V editoru Mzdové údaje a v editoru Rodinný příslušník je v sekci [2] Slevy a odpočty použit nový přehled sys.č. 2286 (místo původního přehledu č. 779) V novém přehledu je již možné nastavit si výchozí uživatelskou sestavu.

Oznámení o nástupu - změna adresy (XML)

V případě, že došlo u cizince ke změně adresy přechodného bydliště (trvalé bydliště bylo beze změny), negenerovaly se údaje do XML souboru. Upraveno.

Předzpracování - Definovaný import - smazání cesty na importní soubor

Pokud byla definici definovaného importu uvedena cesta na importní soubor, nebylo možné cestu smazat a objevila se chybová hláška. Upraveno.

Pracovní cesty - import

Byl upraven import do pracovních cest. Pokud se importoval nejprve typ pracovní cesty Korekce a následně na stejného zaměstnance typ pracovní cesty Pracovní cesta, program hlásil chybu, že již záznam s tímto datem existuje. Opraveno.

Vyúčtování zálohové daně - cizinci - pas vydal země

V příloze Seznam zaměstnaných cizinců, které je součástí Vyúčtování zálohové daně, (sestavy v přehledu Roční sestavy) se do sloupce 13 (stát dokladu) načítala hodnota z atributu „Pas vydal“ z karty Zaměstnance (první dva znaky). Nově se načítá hodnota z atribut „Pas vydal – Země“ z karty Zaměstnance.

Mzdový list s generátorem - bez existence generátorové sestavy

Pokud v Generátoru mzdových sestav nebyla vytvořena žádná sestava typu Mzdové listy, tak se při tisku formulářů mzdových listů s generátorem zobrazila hláška "Definovaná sestava pro mzdový list neexistuje!", ale po jejím odkliknutí se mzdový list začal generovat do nekonečna. Upraveno, nyní se po potvrzení hlášky tisk ukončí.

Mzdy - hromadné změna paušály a srážky - druh mzdy ve mzdových údajích

V případě, že byl u zaměstnance vyplněn ve Mzdových údajích atribut Druh mzdy, došlo při hromadné změně paušální částky (např. u MS 432 Osobní ohodnocení) k chybě: "Conversion failed when converting the nvarchar value 'XXX' to data type int". Opraveno.

OČR osamělá osoba

Pokud je do Evidence DNP zadávána pracovní neschopnost s druhem dávky OČR - osamělá osoba, dochází nyní při jejím ukládání ke kontrole nastavení atributu OČR - osamělý pracovník ve Mzdových údajích (MÚ) zaměstnance. Pokud atribut ve MÚ zatržen není, objeví se upozornění: Nesoulad mezi druhem dávky (OČR-osamělá osoba) a nastavením příznaku OČR - osamělý pracovník ve mzdových údajích vybraného období. Pro správný výpočet dnů OČR upravte nastavení ve mzdových údajích. Pokračovat?

Po stisku Ano se záznam PN uloží a je možné upravit nastavení ve mzdových údajích pro správný výpočet. Po stisku Ne se záznam neuloží a můžete PN upravit.

Samovolná změna CZ-ISCO

V případě, kdy bylo v Doplňujících údajích zaměstnanců vyplněno pole CZ-ISCO s navázaným údajem KZam a v číselníku CZ-ISCO je na N různých kódů navázáno stejné KZam, došlo při změně názvu jednoho záznamu CZ-ISCO ke změně kódu i názvu CZ-ISCO u všech zaměstnanců s navázaným stejným KZam.

Upraveno, nyní se změní pouze název u zaměstnanců s daným kódem CZ-ISCO, ostatní kódy CZ-ISCO se nemění.

Hlášení ZP změn - mateřská a rodičovská dovolená

Byla opravena chyba při generování kódu M (nástup na MD/RD), kdy se kód negeneroval v případech, že :

 • RD/MD byla zadána do druhé sady vynětí z ES (druhý řádek)

 • vynětí v první sadě (první řádek) nespadalo do stejného roku jako vynětí v druhé sadě

Bylo upraveno generování kódu U (ukončení MD/RD). Nyní negenerujeme kód U v případě, kdy došlo ve vybraném mzdovém období k návratu do ES z MD/RD a zároveň došlo k ukončení PP přesně o jeden den dříve. Předpokládáme, že v drtivé většině případů je tato kombinace data ukončení PP a data návratu z ES vynucena kontrolami v editoru mzdových údajů, aby bylo možné zadat ukončení PP, i když MD/RD trvá i nadále.

Mzdy - OČR zkrácený úvazek - chybně hodiny na MS 205 u osamělého pracovníka

Pokud je u zaměstnance nastaveno ve Mzdových údajích, že se jedná od osamělého pracovníka (zatržený atribut OČR - osamělý pracovník), docházelo při likvidaci OČR u zkráceného úvazku v případě částečně odpracovaného dne ke špatnému nápočtu hodin v pásmu 1. Opraveno.

Mzdy - odeslání zaheslovaného PDF s elektronickým podpisem

Funkcionalita Odeslání zaheslovaného PDF (akce pod nabídkou Tisk) byla rozšířena o možnost podepsání elektronickým podpisem. Certifikát elektronického podpisu musíte mít nastavený v uživatelských konstantách (Možnosti, Uživatelská lokální) na záložce El.podpis, El.podpis PDF. Současně musí být na definici exportu (např. PDF (RB) s písem apod.) nastaven atribut Podepisovat a šifrovat.

Hlášení o ukončení PN - nevyplnění datum nástupu do práce

Na přelomu roku se do hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (PN) nedotahovalo datum opětovného nástupu do práce. Například PN trvala od 12.12.2022 do 30.12.2022 , pak následoval víkend (31.12. a 1.1.). Do hlášení o ukončení PN se nedoplnilo datum nástupu do práce jen informace, že nastoupil.

Upraveno, nyní se v daném případě doplní datum 2.1.2023 (tj. první pracovní den) po ukončení PN.

Oznámení na ČSSZ - odhláška zaměstnance s odstupným

U Oznámení na ČSSZ u odhlášky zaměstnance s odstupným se špatně zobrazovala informace, kdy na odhlášce bylo nastaveno, že odstuspné náleží, ale dosud nebylo vyplaceno v plné výši. Na formuláři se zobrazilo, že odstupné nenáleží. Opraveno.

Roční sestava přehledu daně

V přehledu Roční sestavy byly vytvořeny dva nové tiskové formuláře (Tisk Formulářem):

 • Daň srážková - přehled za více období

 • Daň zálohová - přehled za více období

Formuláře je možné tisknout za vybrané mzdové období.

Distribuční tiskové formuláře - razítko/podpis přihlášeného uživatele

Následující tiskové formuláře byly upravené tak, aby načítaly obrázek razítka/podpisu přihlášeného uživatele (cesta pro nahrání obrázku: volba Možnosti, Uživatelské lokální, záložka El. podpis podzáložka Obrázek podpisu - tisk.

Sys.č. Název

 • -336 Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu

 • -1248 Potvrzení - daňové zvýhodnění

 • -1285 Potvrzení daň. zvýh. pro daň. přiznání

 • -396 Potvrzení o slevě na děti

 • -1579 Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č. 8, 9)

 • -1578 Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 29, 30)

 • -1576 Potvrzení o zdanit. příjmech-záloh. daň(29,30,31)

 • -1577 Potvrzení o zdanitel. příjmech-sráž. daň(8,9,10)

 • -1182 Potvrzení pro soud

Obecné

REST API - doplněn plný CRUD pro přehled úhrad faktur.

REST API - doplněn plný CRUD pro přehled bankovních spojení.

REST API - doplněn plný CRUD pro přehled peněžních ústavů.

Do přiřazení definic uživatelských editorů uživatelům byla doplněna kontrola vícenásobného zadání možnosti “Globální”. Pro daný editor jde zadat pouze jednou - pro jednu definici.

V uživatelských konstantách na záložce vzhled je možné určit třídění v menu “Uložené sestavy”. Nejprve je tříděno dle systémových sestav, podmenu a oblíbenosti sestav a následně dle zde zadaného atributu. Výchozí hodnota je “Název” a směr třídění “Sestupně”. Pro třídění lze vybrat libovolný (i externí a počítaný) sloupec pro tabulku sestav (TabFiltr).

Byly doplněny nové možnosti přihlášení k SQL Serveru.

Původní možnosti

 • 0 = přihlášení jménem a heslem (převyplnění přihlašovacího jména jménem uživatele Windows)

 • 1 = přihlášení jménem a heslem (převyplnění přihlašovacího jména jménem počítače)

 • 2 = Windows autentikace

 • 3 = přihlášení jménem a heslem (bez předvyplnění)

byly doplněny o tyto nové (POZOR! tyto způsoby jsou validní pouze v případě použití Microsoft OLE DB Driver for SQL Server verze 19 či vyšší, se starým Native Clientem nefungují):

 • 4 = autentikace pomocí Azure Active Directory identity se zadáním jména a hesla (ActiveDirectoryPassword)

 • 5 = autentikace pomocí Azure Active Directory identity s použitím integrované autentikace (ActiveDirectoryIntegrated)

 • 6 = přihlášení jménem a heslem (SqlPassword) - odpovídá možnostem 0, 1 či 3, ale je doporučeno pro povolení nové implementace encryptování a validace certifikátu v rámci Microsoft OLE DB Driveru

Použití: buď v rámci proměnné LoginMode=X v HELIOS.INI nebo jako řádkový parametr -LX, kde X je číslo požadované možnosti přihlášení.

Při uložení notifikace je přidána kontrola na použité atributy:

U notifikačního předpisu pro Update musí být použit alespoň jeden standardní DB atribut (fyzický, nepočítaný).

Pro údaje Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka v číselnících Organizace a Zakázky byla v editorech doplněna kontrola na rozsah zadaných hodnot:

Zeměpisná šířka : -90 až +90

Zeměpisná délka: -180 až +180

Záznam s hodnotami mimo uvedený rozsah nelze uložit.

Možnost přidání podpisu a razítka do tiskových formulářů

V nabídce Možnosti, Uživatelské lokální na záložce El. podpis vznikla nová záložka Obrázek podpisu - Tisky, kde je možné si nastavit obrázek s popisem/razítkem.

Pipeline PrihasenyUzivatel byla rozšířena o atribut ObrazekTisk pro možnost vožení do tisových formulářů.

Při snaze vstoupit do Helios Store se v určitých případech zobrazí hláška “Rekurze je příliš hluboká, zásobník přetekl”. Opraveno.

Pokud dojde k přepnutí systémové databáze na archivní, nelze pak vytvářet a opravovat uživatele či role. Stejně tak nelze opravovat údaje o databázích. Upraveno.

Vznikla nová akce pro doklady skladu “Tisk s výběrem formuláře - jednotlivě”. Tato akce i v případě, že jsou označeny doklady s nastaveným formulářem zobrazí dotaz pro výběr formuláře.

V návrháři tiskových formulářů ReportBuilderu byla zapojena nová komponenta PDFComponent, která umožňuje zapouzdření PDF souboru do tiskového formuláře. Pro správnou funkci je kromě vyplnění cesty na PDF v poli “PDFFileName” nutné smazat hodnotu v poli “DataPipeline”. Objektu také prozatím v RB spolehlivě nefunguje “posun vzhledem k”, proto je možné, že bude nutné mít ve formuláři na první pozici vložené PDF a poté pod ním odsunutý obsah samotného formuláře.

Nová verze komponenty: EurekaLog 7.11.1.3

Nová verze komponenty: DevExpress 22.2.5

Nová verze komponenty: SDAC 10.3.0

V přehledu formátů pro export do souboru z tisku z ReportBuilderu došlo k následujícím úpravám:

 • Kódování písem v PDF - implicitní hodnota změněna na Unicode

 • Škálovat obrázky v PDF - implicitní hodnota je NE

Změny se týkají pouze nově tvořených záznamů, stávající nastavení zůstávají netknuta.

Do přehledu definic uživatelských editorů byl doplněn sloupec 'Přiřazen uživatel či role'.

V případě, že je v rámci uživatelských tabulek definován cizí klíč bez vytvoření vazby v databázi (NoFK), je možno vybrat jako cizí tabulku i definovaný přehled.

V globální konfiguraci u zadání proxy serveru je přidána možnost zaškrtnutí “Proxy IE”.

V takovém případě se internetová služba (např.. stahovaní kurzovního lístku) podívá do nastaveni IE, zda tam není např. zadán konfigurační .PAC soubor, a z něj se pokusí získat nastaveni proxy.

V rámci definice atributů uživatelské tabulky je nyní možno daný atribut označit jako povolený pro hromadné změny. V přehledu dané dočasné tabulky je nová akce Hromadné změny.

V infopanelu je možné smazat vlastní komentář, pokud na něj nebyla navázaná žádná odpověď.

V rámci info panelu v editorech je možno zobrazit novou záložku nazvanou Objekty. Tato záložka obsahuje stromový seznam všech editačních prvků editoru (kromě přehledů). V tomto seznamu je možno hledat podle veřejného i systémového názvu. Po kliknutí na uzel dojde k přepnutí na odpovídající záložku editoru a ke zvýraznění daného prvku (skupiny se nezvýrazňují). V případě dvojitého poklikání dojde k nastavení fokusu na odpovídající prvek, pokud je to možné.

Workflow je zobrazováno i pro uživatele, který má role povolené ve WF ve vedlejší vazbě.

Při spuštění akce Hromadně pro e-mail nad definovanými přehledy nebyly spouštěny slepé procedury ep_ZapisHromadneProEmailZjistiHodnoty a ep_ZapisHromadneProEmailZjistiHodnoty 2. Nově jsou spouštěny i pro definované přehledy. Pro def. přehledy nebylo doposud zpřístupněno protože se nedotahují všechny vstupní parametry. Nyní se procedury spustí. V proměnné typ mají hodnotu -1. Ve slepých procedurách je vhodné nastavit hodnotu @nalezeno na 1.

Při smazání přes API položky či textové položky dokladu oběhu zboží nedošlo k přepočtu dokladu. Opraveno.

Přes API lze smazat položku zablokovaného dokladu, tedy dokladu, který má zrovna otevřen někdo jiný. Opraveno.

Pokud při přepnutí v přehledu na jinou sestavu neobsahuje tato nová sestava všechny sloupce původní sestavy, dojde k dvojitému načtení dat přehledu. To může u náročnějších sestav vést ke zpomalení systému. Opraveno.

Při požadavku na uložení dokumentu do databáze v rámci editoru dokumentů bylo chybně testováno právo na uložení do DB podle přiřazené větve stromu dokumentů.

Pokud je v popisu externí akce použita jako první znak pomlčka, nefungovala korektně sloupce “Popis akce - překlad (CZ)”. Opraveno.

Systém zobrazuje "chyba při přístupu k registru OLE" při pokusu o přeregistraci knihoven MS XML 4 a 6. Opraveno.

Při exportu a následném importu se nenaimportuje nastavení sestavy grafu ve widgetu . Opraveno

Personalistika (CZ)

Generování plánů školení/lékařských prohlídek vs. vynětí z ES

Bylo upravené generování plánů tak, aby respektovalo datumy vynětí z ES a rozmezí datumů generování a negenerovalo plány do minulosti.

Termín plánů - personalistika

Přestože bylo nastaveno na plánu školení, že se následující plány mají řídit datem "Absolvovat Do", tak se při změně atributu “Poslední účast” propsalo toto datum i do atributu Absolvovat i již vytvořených následujících plánů školení. Upraveno, v tomto případě se datum Absolvovat do u následujících školení nezmění. U generování nových plánů bylo nastavení. Současně bylo upraveno počítání rozdílů měsíců v případě zohlednění data absolvování na následujících plánech školení po změně data poslední účasti.

Pokladna

Upravena akce Kopie pokladního dokladu. Sazba DPH na položkách pokladního dokladu vzniklého kopií nesmí být při akci změna, a to ani v případě, že byla na zdrojový doklad vybrána z číselníku Pomocných textů a v pomocných textech má přednastavenu sazbu DPH pro pokladnu. Upraveno, aby pokladní doklad vzniklý kopií přesně odpovídal (vč. sazeb DPH) zdrojovému dokladu.

Upraveno třídění řádků v dokladu účetního deníku při účtování pokladních dokladů.

Při účtování pokladního dokladu se vytvoří účetní doklad, který obsahuje řádky v pořadí dle přiřazeného účetního kódu. Pokud se jedná o položkový pokladní doklad, pak na závěr dojde k přetřídění položek dle pořadí na pokladním dokladu (záložka 2-Položky). Znamená to, že v případě účtování položkového pokladního dokladu, jsou nejprve seřazeny “hlavičkové” účetní řádky dle pořadí v kontaci a pod nimi jsou účetní řádky, které vznikly účtováním položek, a to v pořadí dle pokladního dokladu.

Upraven účetní kód pro Příjem do pokladny, který se zakládá při generování nové prázdné databáze. V účetním kódu byly chybně strany u řádků kontace Zaokrouhlení výnos (hlavička) a Zaokrouhlení náklad (hlavička).

Upraveno dohledávání kurzů v pokladně při metodě ocenění výdajů průměrnými kurzy.

Upraveno účtování pokladních dokladů v hlavní měně. Pokud je na řádku kontace pokladního dokladu nastaveno Cizí měna = Ano, bude k tomuto nastavení přihlíženo pouze u dokladů v cizí měně. Při účtování pokladních dokladů v HM se na účetním dokladu nastaví Měna = Není.

Doplněny kontroly. Pokud je k položce pokladního dokladu navázán pohyb leasingu, nejde navázat faktura/dobropis a naopak. Pokud má položka PD vazbu na fakturu/dobropis, pak není možné navázat pohyb leasingu.

K pokladnímu dokladu v CM lze v přehledu Faktury a dobropisy navázat i fakturu v hlavní měně. Faktury v hlavní měně se zobrazí po volbě akce Zobrazit i doklady v HM.

V globálních konstantách Pokladny byla založena nová konstanta pro dohledávání kurzů cizí měny “Dohledání kurzu pro Pokladnu”. Konstanta je přístupná, pokud je v databázi zapnuto Rozšířené dohledávání kurzů (Globální konstanty-> Firemní konstanty).

Výchozí nastavení je “Dle nastavení pro účetnictví”, tj. řídí se nastavením globální konstanty pro modul Účetnictví (konstanta Dohledání kurzu pro účetnictví), tzn. při zapnutí Rozšířeného dohledávání kurzů se dohledávání kurzů v pokladně bude chovat beze změny. Uživateli ale přibude možnost si pro pokladnu nastavit odlišné dohledávání kurzů než jaké používá pro účetnictví.

Pokladní prodej

Do položek prodejky doplněna vazba na hlavičku výdejky.

Pokud je na prodejce zobrazen Stav skladu, tak si program pamatuje, zda schován.

V pokladním prodeji byla vylepšena podpora zákaznických displejů, které se chovají jako další monitor. Nově je možné při zobrazeném logu měnit proporce mezi logem a seznamem prodaných položek. Zobrazovaný obrázek také automaticky mění (proporcionálně) svou velikost.

Došlo také k odstranění problémů při změně množství / ceny u vyšších částek.

Nový přehled – účtenky k výdeji.

Zobrazuje nevydané prodejky / storna / vratky ze všech pokladen. Vynechány jsou také doklady označené jako chybné - jdou uloženy bez úhrad a nebo se právě zpracovávají. Z hromadného generování bylo odstraněno upozornění / dotaz na délku trvání při běhu v automatu. Vhodné použít pokud má zákazník více prodejen a na konci dne chce hromadně generovat výdejky, jejich generování má po vystavení prodejky z důvodu rychlosti vypnuté.

Do konfigurace byla doplněno nové nastavení „Přednostně hledat výrobní čísla“. To funguje podobně, jako přednostní hledání PLU / EANu – hledaný text se přednostně hledá ve výrobních číslech a pokud je jednoznačně nalezen, tak se dotáhne skladová karta a do položky se doplní zadané výrobní číslo. Výrobní číslo se hledá nezávisle na aktuálně nastaveném způsob hledání.

V případě, že bylo nastavené hledání dle výrobního čísla, tak se i při jednoznačném zadání a nalezení výrobního čísla v dotykovém režimu v.č. do položky nepřeneslo.

Pokud není hledané výrobní číslo jednoznačné, tak se v následné nabídce výrobních čísel zobrazí pouze ta, která odpovídají zadané části výrobního čísla (pouze ta začínající na stejné znaky).

Opravena chybně dostupná možnost měnit cenu i na zaplacených stornech / vratkách při zapnutém parametru "Povolena změna ceny na vratce".

Opraven problém, kdy nešlo na zápornou účtenku (celková částka je záporná) či storno doklad / vratku zadat další úhrady či uhradit tuzemskou účtenku v cizí měně zápornou hodnotu.

Dále se v dalších úhradách na těchto dokladech nabízejí pouze ty, které mají nastaven příznak “Lze použít pro storna či vratky”

Projektové řízení

Pro akce modulu byly doplněny ikony.

Pro výkazy práce je nyní dostupné kompletní API rozhraní (CRUD metody).

Pro číselníky Profese, Personální zdroje, Skupiny nepersonálních zdrojů, Nepersonální zdroje, Materiálové zdroje a Činnosti jsou přidány sady akcí umožňující pohledy na nadřízené záznamy (projekty/etapy, úlohy), na kterých se vyskytují.

Do stromečku modulu pod větev “Úlohy“ byly přidány nové přehledy pro zobrazení personálních, nepersonálních a materiálových zdrojů napříč všemi úlohami.

Do přehledu materiálových zdrojů úloh je doplněna možnost spuštění generátoru vydaných objednávek.

V procesu přípravy fakturace je možné měnit fakturační službu.

Pro řady projektů je přeneseno nastavení práv na řady zakázek. V modulu projektového řízení je nastavení na řady projektů hlídáno na všech úrovních struktury projektu, tj. na úrovni projektu, etapy, úlohy, alokace zdrojů a všech typů výkazů. Kontroly na práva jsou podpořeny i ve vybraných akcích jednotlivých přehledů.

QMS Systém řízení kvality

Do reklamace přijaté vygenerované ze záznamu reklamace vydané akcí Generuj reklamaci vydanou se nepřenášely uživatelské sloupce určené ke kopírování. Kopírování bylo doplněno.

Akce Generuj reklamaci nad položkami výdejek a příjemek nepřenášela do reklamace z dokladu vazbu Místo určení a Příjemce. Opraveno

Řízení peněžních toků

Řízení peněžních toků

V přehledu Peněžní toky - doklady upravena/upřesněna konverze pro Druh zdrojového dokladu na Vydané objednávky (dříve Objednávky).

Datum individuální analýzy u dokladů peněžních toků, které mají druh zdrojového dokladu Leasing a splátky. Po první aktualizaci se datum individuální analýzy u těchto řádků/dokladů peněžních toků naplnilo datem aktualizace. Správně by mělo být shodné s datem předběžné analýzy. Opraveno.

U nových záznamů (zdroj Leasing a splátky) se již po aktualizaci dokladů správně doplní datum individuální analýzy. U záznamů, které již byly v minulosti načteny do přehledu Peněžní toky - doklady, se změna údaje ve sloupci Datum indiv. analýzy bude řídit nastavením konstanty PT Způsob aktualizace dokladů. Pokud je nastaveno “Zachovat rozdílné”, pak aktualizace Datum indiv. analýzy nepřepíše. Pokud je nastaveno Vždy aktualizovat, pak se zaktualizuje.

Řízení peněžních toků

V přehledu Peněžní toky - doklady nefungovalo zobrazení Zdrojového dokladu v případě Druhu zdrojového dokladu = Došlé objednávky. Opraveno.

V přehled Nastavení PT (modul Řízení peněžních toků) upraven název pro akci k přiřazení kategorií. Původní název akce Přiřazení PT byl rozšířen na Přiřazení kategorií PT, tak aby přesněji definoval, co je předmětem této akce.

V přehledu Peněžní toky - doklady u řádků se zdrojem Leasing a splátky se nezobrazoval zdrojový doklad. Do Nastav v přehledu Peněžní toky - doklady byla doplněna vazba na Pohyby leasingu a Předměty leasingu.

Sklady, nákup a prodej

Vyvinuta podpora pro GS1 / UDI (počítané sloupce a tiskové formuláře). Více info je zde: https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=UDI_-_Sklady

Pole CC evidenční požadovaná na stornech příjmu a výdeje:

 • Při změně údaje v poli množství je CC evid. požadovaná automaticky poměrným způsobem přepočítána, aby byla zachována původní JC evid požad. Editor si vždy zapamatuje prapůvodní hodnotu, ze které bude vycházet při výpočtu pro nově zadané množství, aby se vyhnul řetězení zaokrouhlovacích chyb při opakovaných změnách množství.

 • U karert, kde je nastavena metoda evidenčních cen dle výrobních čísel, je povolena ruční editace CC evid požadované pouze na jednotlivých pohybech výrobních čísel a nikoliv souhrnně na položce. U karet s metodou evidenčních cen za celou skladovou kartu je editace CC evid požadované povolena pouze na položce.

Zprovozněna hromadná realizace dokladů DSN.

Doplněna možnost nastavení práv na Akci Aktualizace ceny na položce výrobní příjemky .

Do hlaviček došlých objednávek byl doplněn sloupec Datum změny stavu , do něhož se zaznamenává datum a čas, kdy došlo ke změně automaticky aktualizovaného sloupce Stav (StavKryti). Aktualizační skript u stávajících objednávek naplní sloupec maximální hodnotou údaje Datum změny ze záznamu hlavičky dokladu a ze záznamů položek dokladu. Sloupec využívá e-shop pro synchronizaci objednávek.

V akci Zásoby za období nad přehledy Kmenové karty a Stavové karty byl do úvodního dialogu s parametry doplněn parametr K výpočtu používat CC evidenční účto - výchozí nastavení: nezatrženo (zpětná kompatibilita). Je-li zatrženo pracuje se ve výpočtech s celkovou cenou evidenční účto zaokrouhlenou pro potřeby účetnictví na 2 desetiny.

V editoru DSN, na druhé záložce - Hlavička, byla znemožněna editace souhrnných částek za jednotlivé druhy DSN. Jediná správná, a nyní už i jediná možná cesta zadání DSN vede přes první záložku.

Akce Nápočet údajů z fakturace byla rozšířena o výpočet nových sloupců v došlých objednávkách

 • 1. faktura - realizační faktura k došlé objednávce

 • Datum úhrady 1. faktury - datum úhrady realizační faktury

 • Celkem faktury v HM - suma HM celkem po zaokrouhlení ze všech realizačních faktur a dobropisů k fakturám připojených k dané objednávce

 • Celkem faktury - suma Valuty celkem po zaokrouhlení ze všech realizačních faktur a dobropisů k fakturám připojených k dané objednávce

 • Saldo faktury - suma Saldo v přípravě ze všech realizačních faktur a dobropisů k fakturám připojených k dané objednávce

 • Celkem úhrady faktury - suma Úhrada celkem ze všech realizačních faktur a dobropisů k realizačním fakturám připojených k dané objednávce

 • Saldo zálohy - suma Saldo v přípravě ze všech zálohových faktur a dobropisů k zálohovým fakturám připojených k dané objednávca

Na profilu pro generování návazných dokladů došlých objednávek přibyla pro výdejky v parametru Způsob generování z hlavičky či položek nová specifická hodnota nastavení 4=Zbývající množství včetně nulového množství . Při tomto nastavení se na rozdíl od nastavení 0=Zbývající množství výdejka s danou položkou vygeneruje i v případě, že už byly vygenerovány výdejky na celé požadované množství případně i větší množství položky.

Úpravy ve funkcionalitě zjednodušeného zadávání výrobních čísel na výdejce.

Zadání hodnoty Množství v sekci Zařadit na doklad se promítá do položky doklad a pohybů VČ dle následujících pravidel:

 • na dvojklik na první řádek s položkou - hodnotou se přepisuje Množství na položce dokladu, pokud položka na dokladu neexistuje, založí se. Na pohybech VČ se nic nemění.

 • na dvojklik na řádek s výrobním číslem - je-li hodnota větší než stav VČ na skladu, sníží se na hodnotu na stavu VČ na skladu, hodnotou se přepisuje Množství na pohybu VČ , a je-li nová hodnota množství větší než původní, do Množství na položce dokladu se přičte rozdíl (Množství nové - Množství původní), pokud je ale na položce dokladu nějaké množství navíc oproti množství na pohybech VČ, použije se tak, aby výsledné množství na položce bylo shodné se sumou množství na pohybech VČ. Je-li nová hodnota množství menší než původní, Množství na položce dokladu se ponechá beze změny. Pokud pohyb VČ na dokladu ještě neexistuje, založí se. Pokud položka na dokladu ještě neexistuje, založí se.

 • na dvojklik na poslední řádek Bez VČ - hodnota se přičítá do Množství na položce dokladu , pokud položka na dokladu neexistuje, založí se

Odstraněno nadbytečné vícenásobné obnovování přehledu výrobních čísel při ukládání položky dokladu

V editoru SN na dokladech oběhu zboží odebrána možnost “(není)” z číselníku Měna.

Na dokladech modulů Sklad a Fakturace bylo uvolněno k editaci pole Plnění DPH na hlavičce dokladu i v případě, že jsou na dokladu položky.

Po změně údaje Plnění DPH se objeví okno s dotazem, zda se má změnit DPH na položkách. Pokud se používají daňové klíče, je možné v okně s dotazem změnit i Daňový režim. Nabízejí se daňové režimy přiřazené na řadě dokladů.

Změnu Plnění DPH nelze provést v případě, že je doklad zdrojovým nebo cílovým dokladem dokladového převodu. Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn hláškou po potvrzení dotazovacího okna. Na realizovaném dokladu je pole Plnění DPH nepřístupné.

Na kmenových kartách byla rozšířena oblast pro zadání ADR údajů.

Při generování výdejky z Termínů přijatých odvolávek se nepřenášelo nastavení PDP na položce v dodavatelském kontraktu. Podobně se nepřenášelo při generování příjemky z Termínů vydaných odvolávek nastavení samovyměření na položce v odběratelském kontraktu. Opraveno

Do dialogu akce Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby byl doplněn parametr Aktualizovat marži , který se zobrazí pouze v případě, že je na dokladu nastaveno sledování marže. Při zatržení dojde v rámci akce i k přepočtu marží dle aktuálních/aktualizovaných hodnot.

Na řadu došlých objednávek bylo doplněno nastavení Na realizační fakturu navázat i neuhrazené zálohy . Je-li zatrženo (výchozí nastavení), dojde při generování realizační vydané faktury k přiřazení zálohové faktury i v případě, že není plně uhrazená. Není-li zatrženo, neuhrazená záloha se nenaváže.

V akci Generuj zajištění byla do dialogu Parametry pro generování zajištění doplněna ke každému způsobu zajištění zatržítka Neseskupovat požadavky . Při zatržení v sekci Vydané objednávky se budou generovat Vydané objednávky tak, že každý řádek vydané objednávky bude odpovídat jedné položce došlé objednávky a krýt dosud nezajištěné množství pro tento řádek. Při zatržení v sekci Výrobní plán se budou generovat Výrobní plány tak, že každý řádek vydané objednávky bude odpovídat jednomu výrobnímu plánu a krýt dosud nezajištěné množství pro tento řádek. Nastavení těchto dvou nových parametrů se pamatuje na přihlášeného uživatele.

Do distribuce uvolněn nový modul Automatizace došlých objednávek.

Při neúspěšném pokusu o kopii vyráběného dílce v případě, že se nepodařilo z objektivních důvodů vygenerovat pro zakládanou kmenovou kartu čárový kód, došlo při rušení nově založené kmenové karty k chybě Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat ! a dílec byl založen, ačkoliv nedošlo k jeho korektní kopii, včetně dat TPV. Opraveno

Při položkovém převodu např. výdejky do vydané faktury se při nezadaném příjemci na zdrojovém dokladu případně přednastavil příjemce dle zatrženého příznaku Příjemce na organizaci. Opraveno

Pokud bylo na vydané faktuře uplatněno skonto a uživatel vygeneroval opravný daňový doklad akcí Vygenerovat ODD , přestala se vydaná faktura zobrazovat v přehledu výdejek ve stromu návazných dokladů u výdejky, z níž byla faktura vygenerovaná, a příznak Následující doklad nebyl u výdejky zatržen. Opraveno.

Nebylo možné realizovat výdejku v evidenční ceně s položkou s množstvím 0 a s vráceným množstvím > 0. Realizace končila chybou: Dělení nulou ! Opraveno.

Akce Kopie pro textové položky v dokladech skladů, nákupu a prodeje nekopírovala uživatelské sloupce určené ke kopírování. Opraveno.

Při přenosu došlé objednávky na výdejku/fakturu mohlo dojít k chybnému přenosu plnění DPH, resp. sazeb DPH na položkách. Opraveno

Akce Převod položek přenášela za určitých podmínek na cílový doklad hodnotu externího atributu i v případě, že na atributu není zatrženo Kopírovat. Opraveno.

Příjemka v cizí měně, kurz pro související náklady.

Po změně kurzu na hlavičce příjemky se neaktualizoval kurz pro související náklady. Opraveno.

Na výdejce, která byla převedena do faktury dokladovým převodem, šlo doplnit pohyby výrobních čísel ve větším množství a došlo i k navýšení množství na položce. Opraveno - lze zadat pouze výrobní čísla v celkovém množství, které bylo převedeno na položce do návazné faktury.

Opraveno hromadné přidání položek do dokladu OZ i s návazným obalem.

V editoru položek dokladu, na druhé záložce Slevy, bylo opraveno ukládání změn, při přechodu mezi položkami pomocí šipek

Výdejku s položkou, na níž se neevidovala zásoba na umístění (pole Umístění na položce nebylo vyplněno) a nebyla vyžadována kontrola umístění, nešlo v případě, že byla zatržena globální konstanta Výdej jen z umístění zadaných na výdejce , realizovat s chybovou hláškou Není dostatek zboží na umístění … Opraveno.

V případě, že položka na dokladu skladů, nákupu, prodeje figurovala ve více ceníkových akcích, nedocházelo k zobrazení cen z těchto akcí v přehledu aktivovaném tlačítkem Zdroj ceny v editoru položky dokladu. Opraveno

Přestalo se přenášet číslo organizace při vystavení došlé objednávky z přehledu Organizace. Opraveno

Hodnoty uživatelských sloupců zadané na dílech/výrobku v přehledu kompletační položky k položce skladového dokladu se nepřenášely do návazného dokladu či kopie dokladu, a to bez ohledu na to, zda docházelo v případě převodek k záměně dílů a výrobků. Opraveno

Opraven přepočet položek při automatickém umísťování na palety SSCC. Přidán atribut “Jen celé hodnoty” do definice předpisu položky na paletě - pokud je atribut zaškrtnut je položka dělena na celé kusy, pokud se rozpadá na více palet.