top of page

HELIOS - Změny 02/2024

CRM

Ares - pokud se nepodařilo u daného subjektu dohledat adresní údaje v základním registru ES a šlo se do registru RES, skončilo ověření organizace chybou Invalid parameter StandardizaceAdresy (Adresa). Opraveno

Evidence pošty

Opravena chyba HTTP/1.1 401 Unauthorized, která nastávala při pokusu o příjem nebo odeslání velkoobjemové datové zprávy.

Došlá pošta - akce Kopie chybně přenášela hodnotu interního sloupce RadaDokladuPP a DruhPohybuZboPP z původního záznamu, místo aby je naplnila dle nastavení na schránce, do níž se kopíruje. V daném případě pak nebylo možné k záznamu připojit příslušný druh doklad v dané řadě. Opraveno

Fakturace

Pokud u faktury byla jediná úhrada Kurzový rozdíl k bilančnímu dni nebo tato úhrady byla poslední v pořadí úhrad, pak se datum Kurzového rozdílu k bilančnímu dni přenášel do atributu Datum úhrady ve fakturaci. Opraveno, aby se při plnění tohoto sloupce nebrala v úvahu úhrada typu Kurzový rozdíl k bilančnímu dni.

Upraven tiskový zdroj pro Upomínky.

Mzdy (CZ)

Paušály a srážky - akce na hromadnou změnu Druhu fondu

Nad přehledem Paušály a srážky byly na kartě Akce pod nabídkou Penzijní fondy nastavení vytvořeny 3 nové akce pro nastavení druhu penzijního fondu na hodnotu:

 • Penzijní připojištění (§ 15a odst. 1 písm. a))

 • Doplňkové penzijní spoření (§ 15a odst. 1 písm. b))

 • Penzijní pojištění (§ 15a odst. 1 písm. c))

Akce nastaví hodnotu atributu Druh fondu na příslušnou hodnotu uvedenou v názvu akce od vybraného mzdového období do konce roku.

Akce je aktivní prvně v lednu 2024.

Penzijní fond - druh - kontrola

Před tisk distribučních formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech (sys.č. -1615 a -1612) byla doplněna kontrola, zda je u všech srážkových mzdových složek pro příspěvek PF za zaměstnavatele zadaných v paušálech a vložených do výpočtu mzdy ve vybraném kalendářním roce vyplněn atribut Druh fondu.

V případě, že je nalezena taková srážková mzdová složka bez vyplněného atributu Druh fondu, zobrazí se upozornění:

U některých mzdových složek "Penzijní fond - srážka zaměstnavatel" není přiřazen Druh fondu. Zkontrolujte nastavení v Paušálech a srážkách v aktuálním, případně i v uzavřených obdobích roku (v Nastav zobrazte atribut Penzijní fond – druh). Pokračovat?

Pokud odpovíte Ano, formulář se vytiskne (pokud se jedná o zaměstnance, který nemá nastaven Druh fondu, nemusí být příspěvky nastaveny správně). Pokud odpovíte Ne, formulář se nevytiskne.

Oznámení na ČSSZ - opravné hlášení odhlášky

Pokud je v opravném hlášení vyplněno ukončení PP, pak se generují do XML podání i údaje z části 9. Nedostaly se tam ale všechny údaje. Upraveno.

Potvrzení o zdanit. příjmech - sráž. daň - rezident/nerezident

Byly upraveny tiskové formuláře Potvrzení o zdanit. příjmech - sráž. daň (sys. č. -1579 a -1577).

Pokud má zaměstnanec nastavený ve Mzdových údajích na záložce Odvody, Daň atribut Daňový nerezident, je to automaticky zohledněno v tiskovém formuláři (není nutné nastavovat ještě v dotazu před tiskem).

Dohadné položky na dovolenou - dohody o provedení práce

Do přehledu Dohadné položky na dovolenou pod nabídkou Roční sestavy nově vstupují i dohody provedení práce.

Přehled dobírek (výplatní listina)

Nad přehledem Výpočet mzdy po spuštění akce Výplatní listina se zobrazí Přehled dobírek. Do přehledu byl doplněn spodní stavový řádek.

Důvodem, proč v tomto přehledu není možné použít vlastní výchozí sestavu (filtr) je to, že sloupečky s částkami se generují do přehledu dynamicky podle definice Nominálních hodnot platidel ve Mzdových konstantách.

Nyní má uživatel k dispozici ve spodním stavovém řádku odkaz na aktuálně zvolenou Sestavu (filtr). Pokud uživatel klikne dvakrát na odkaz, otevře se přehled Sestav, ze kterého si výběrem konkrétní sestavy (dvojklikem nebo akcí Přenos) jednoduše danou sestavu do přehledu aplikuje.

Dohody - změna nároku na dovolenou při zadání odpracovaných hodin do Předzpracování

Bylo ošetřeno oznamování chybových a informativních hlášek generovaných ve výpočtu mzdy, která je volána při :

 • uzavření editoru Mzdových údajů , který byl vyvolán akcí editoru Výpočtu mzdy

 • spuštění akce Přepočet mzdy v editoru Výpočtu mzdy

 • validaci editoru Předzpracování, který byl otevřen z přehledu Předzpracování v editoru Výpočtu mzdy

Dohody - dovolená a automatický dopočet hodin

V případě, že byl nastaven nulový mzdový kalendář a zatržen atribut Automatický dopočet hodin, došlo u dohod po měsíční uzávěrce k tomu, že se v přehledu nároku na dovolenou nastavil Zdroj na Kalendář. Vzhledem k nulovému mzdovému kalendáři se vynulovaly odpracované hodiny i nárok na dovolenou.

Byl úpraven výpočet nároku na dovolenou pro dohody od roku 2024, které mají “nulový“ kalendář :

 • úprava se týká výpočtu parametrů pro nárok na dovolenou v uzavřených a odemčených obdobích

 • zdrojem pro odpracovanou dobu je v tomto případě Mzda zaměstnance

 • na stejnou hodnotu odpracované doby se nastaví i limit odpracované doby

Dohody - dovolená a hodiny pro krácení tarifní

V případě, že nebyl u MS pro odpracovanou dobu dohod nastaven atribut Hodiny pro krácení - tarif, nezapočítaly se hodiny do pro výpočet nároku na dovolenou.

Byl upraven algoritmus výpočtu nároku na dovolenou v určení odpracovaných hodin na MS ve mzdě. Pro dohody s nulovým kalendářem od roku 2024 se načítají do odpracovaných hodin hodiny ze mzdových složek, jejich referenční MS je 700 nebo 701, a to bez ohledu na nastavení příznaku Hodiny pro krácení - tarif (Zapocet_HodTarifni ).

Změnový skript nastaví příznak Hodiny pro krácení - tarif:

 • v distribučním číselníku MS pro mzdové složky 700 a 701

 • v uživatelském číselníku MS pro mzdové složky s referenčními MS 700 a 701

Nastavení atributu má vliv také na načítání odpracovaných hodin dohod do mzdového listu.

Stravenky do limitu a nad limit - zaokrouhlení

Nově dochází k zaokrouhlení částek stravenek v přehledu Stravné. Částku do limitu nově zaokrouhlujeme, a to na celé koruny nahoru (Zákoník práce). Celkovou částku za stravenky (příspěvek za organizaci + příspěvek z fondu) nově zaokrouhlujeme, a to na celé koruny nahoru (Zákoník práce). Následně je tedy i příspěvek na stravenky nad limit zaokrouhlený. Dosud docházelo k matematickému zaokrouhlení stravenek do limitu jen ve výpočtu mzdy.

Pro případné uplatnění těchto změn u již vypočtených mezd je třeba zrušit uzavření stravenek, uzávěrku stravenek provést znovu a poté přepočítat mzdy.

POZOR !!!

Přepočet může ovlivnit výši vyplacených odvodů a mzdu! Pozor tedy na to, pokud již bylo vyplaceno.

Zpravidla nebude nutné toto provádět. Mohl se objevit problém v případě, kdy se u zaměstnance vyskytl příspěvek nad limit - následně se do účetnictví a do přehledu o výši pojistného na ČSSZ do vyměřovacího základu pro výpočet slevy na SP promítaly haléře.

Mzdy - Penzijní fondy nastavení - PF před 1.1.2024

Dle upřesnění finanční správy se rozdělení a vykazování penzijních pojištění na formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech týká jen nových smluv od 1.1. 2024:

Pokud tedy na srážkové mzdové složce pro srážku penzijního příspěvku zaměstnavatele nebude nastaven Druh fondu (resp. bude neurčeno/smlouva do roku 2023), nebude se částka načítat do potvrzení o příjmu.

Na základě tohoto byla upravena akce Penzijní fondy nastavení na přehledem Paušály a srážky. Byla přidána varianta “neurčeno/smlouva do roku 2023“. Akce nastaví tuto hodnotu od vybraného období dál (pokud příslušný příspěvek do formuláře nemá vstupovat).

Při zadání nového paušálu je nyní umožněno zadat srážkovou MS pro PF za zaměstnavatele i s druhem fondu “neurčeno/smlouva do roku 2023“. Při ukládání se zobrazí měkká hláška: “Penzijní fond - srážka za zaměstnavatele. Pro smlouvy od roku 2024 je třeba přiřadit druh penzijního fondu. Pokračovat?”

Dohody - přepočet nároku na dovolenou vs. předzpracování

V některých případech (např. zadání odpracovaných hodin do předzpracování při již založeném výpočtu mzdy) nedocházelo u dohod s nulovým kalendářem k aktualizaci nároku na dovolenou v kartě zaměstnance hned, ale byl nutný opakovaný přepočet mzdy (v přehledu nároku na dovolenou byl nárok aktualizován správně). Upraveno.

Obecné

Akce “Export” → “Text s nastavením” je rozšířena o možnost nastavení kódování UTF-8.

Pokladna

Upraveno účtování pokladního dokladu, kdy je účtován řádek Ostatní částky (tj. částka mimo DPH) a v kontaci je pro tento řádek nastaveno Datum salda = automaticky.

Při tomto nastavení řádku kontace je třeba vyhodnotit, zda účet, na který je účtováno, je saldokontní. Pokud ano, pak se nastavuje Datum salda = Datum úhrady. U hlavičkových pokladních dokladů se chybně nastavovalo i v případě saldokontního účtu Datum salda = Není datum. Řádek pak chybně nevstupoval do nápočtu salda.

Sklady, nákup a prodej

Od verze 3.0.2023.1201 se při generování výdejek z expedičního příkazu a příjemek z vydaných objednávek na dílčí množství, nebo při položkovém převodu dílčího množství z expedičního příkazu do výdejky a z vydané objednávky do příjemky přestala přenášet všechna odebraná i neodebraná výrobní čísla, převedla se jenom část výrobních čísel pro zbývající množství položky, a to bez ohledu na ta, zda byla, nebo nebyla odebrána. Opraveno - převádějí se opět všechna v množství poníženém o odebrané množství, včetně množství 0.

Splátkování a leasing

Editor leasingu, opakovaných plateb, splátek a časového rozlišení.

Při editaci polí Útvar, Zakázka, Číslo nákladového okruhu, Číslo vozidla, Číslo dealera, Zodpovědný zaměstnanec se údaje ihned ukládají do databáze. Tím je umožněno okamžité účtování z pohybů.

Účetnictví

Byl upraven export do XML souboru CZ kontrolního hlášení pro zdaňovací období DPH od 1.1.2024. Ve větách VetaA2, VetaA4, VetaB1, VetaB2 byly odstraněny Atributy zakl_dane3 a dan3 (původně používané pro druhou sníženou sazbu DPH).

Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ pro zdaňovací období 2023 a části 2024

V adresáři System je k dispozici nový Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ , název DzP PO 2023 - pro zdaňovací období 2023 a části 2024, vzor 342023001, verze 2024020201, soubor DPzPPO_CZ342023001.xml . Odpovídá formuláři vzor č. 34.

Pro potřeby sestavení Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ pro zdaňovací období 2023 a části 2024 v přehledu Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ, akcí Vzory podkladů DzPPO, se otevře přehled Vzory podkladů k přiznání z příjmu právnických osob. Zde pomocí akce Import vzorů vyhledáte soubor DPzPPO_CZ342023001.xml a potvrdíte import.

Byla doplněna možnost rozkopírování výkazu kontrolního hlášení (obdobně jako je nyní rozkopírování výkazu DPH). Včetně vazeb na analytiky účtů DPH resp. daňové klíče.

Upozornění - při rozkopírování kontrolního hlášení s vazbami na daňové klíče musí být v cílových databázích zaškrtnuta konstanta “Používat daňové klíče“.

Pro kontrolní hlášení od roku 2024 vč. se do XML zprávy neexportuje ID datové zprávy (element id_dats ve větě P).

Je k dispozici nový tiskový formulář Kontrolní hlášení DPH CZ (2024) , systémové číslo -1616 - bez pole ID datové schránky.

Poznámka: V editoru kontrolního hlášení pole ID datové schránky zůstalo, ale pro kontrolní hlášení od roku 2024 vč. se nemusí vyplňovat.

Byl aktualizován výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů pro rok 2024. V distribuci, v adresáři system, je nový soubor PARTKON_CZ_202402.TXT. Pro organizace podléhající povinnosti zasílat výkazy PAP resp. PKP, v přehledu Organizace akcí Partneři v konsolidaci státu otevřít přehled Partneři v konsolidaci státu a akcí Import vyhledat soubor PARTKON_CZ_202402.TXT a potvrdit import.

Byla opravena chyba kontace pokladního prodeje - nesprávně vyhodnocuje u druhu řádku Základ DPH sazbu DPH, přestože je zadán daňový klíč.

Příklad: Položka ve snížené sazbě DPH. Na řádku kontace Základ DPH je (z historických důvodů) vyplněna sazba DPH (15%) a je vyplněn daňový klíč Out-Tuz-SS-Koef. Při tomto nastavení se nezaúčtuje položka účtenky v sazbě 12%, přestože na daňovém klíči sazba 12% je. Řádek základu daně ve snížené sazbě při účtování chybí.

Opraveno, k údaji v poli Sazba DPH by při použití daňových klíčů se nepřihlíží.

Byla opravena chyba při účtování recyklačního poplatku v cizí měně, kdy se chybně základ DPH a částka DPH počítala kurzem dohledaným z kursovního lístku a ne kursem DPH na faktuře.

Byla opravena chyba při generování Kontrolního hlášení (CZ) od roku 2024 včetně pro případ, že je plnění ještě v 10% sazbě DPH (opravné doklady, později doručená faktura). Tato plnění se chybně dostala do sloupců Základ daně 3 a Daň 3 a nedostala se vůbec do XML zprávy příslušného Kontrolního hlášení (CZ). V aplikaci Finanční správy Moje daně (EPO) jsou pak avizovány rozdíly mezi přiznáním k DPH a Kontrolním hlášením.

Opraveno, základ daně a částka daně se napočítávají do sloupců Základ daně 2 a Daň 2 v kontrolním výkazu a tudíž i v generované XML zprávě.

Jsou upraveny kontroly kontrolního hlášení pro sloupce ve snížené sazbě DPH, kde se mohou vyskytovat sazby DPH aktuálně platná 12% a i dřívější sazby 15% a 10%, tj. kontroly respektují rozmezí sazeb DPH 10% až 15%.

Byla opravena chyba při účtování faktur pomocí hlavičkovýyh a položkových kontací při použití daňových klíčů, kdy se nedohledal účet základu daně. Datum platnosti sazby DPH se chybně posuzoval podle Datum Do, opraveno, posuzuje se Datum ukončení.

Pro okamžitou pomoc je přiložen PATCH - UctoFA_PATCH.HQL. Je připraven pro verzi HeI 030020240108.

Byla opravena chyba v aktualizaci kontrolního hlášení (CZ) od roku 2024 včetně, kdy se chybně napočítávaly plnění v 10% sazbě do sloupců Základ daně 2 a Daň 2. Opraveno, nyní se tato plnění napočítávají do sloupců Základ daně 3 a Daň 3

Oproti původní verzi (verze bez úprav pro rok 2024)

pro KH DPH od roku 2024 se nekontroluje zadání ID datové schránky ani se negeneruje element Věty P - id_dats.pro KH DPH od roku 2024 se kontroluje odchylka daně pro sníženou sazbu speciálním způsobem (sazby mohou být nasumovány dvě : 15% a 12%, tj. čísla vykázané a vypočtené daně v tomto rozmezí sazeb DPH jsou pokládána za validní)

Poznámka:

Při kontrole v aplikaci Moje daně - Kontrola schránky nebo Protokol chyb - se mohou zobrazit propustné chyby, které podle vyjádření Technické podpory portálu MOJE daně jsou jen upozorněním pro uživatele – v tomto případě mají informativní charakter, např.:

Oddíl B2, Strana 1, Řádek 1: Je uveden základ daně pro 2. sníženou sazbu platnou do 31.12.2023.Oddíl B2, Strana 1, Řádek 1: Je uvedena daň pro 2. sníženou sazbu platnou do 31.12.2023.

Comments


bottom of page