top of page

HELIOS - Změny 07/2023

Banka

Stažení bankovních výpisů z aplikace BankApp - automat.

Byla přidána podpora pro vytvoření automatu na stažení výpisů z banky z aplikace BankApp.

Na vlastním bankovním spojení je na záložce 5-Bankovní API, podzáložka Bankovní výpisy, nový atribut “Používat v automatu”. Automat bude stahovat výpisy pro ta vlastní bankovní spojení, která mají atribut zaškrtnutý.

Aktualizace zveřejněných bankovních účtů DPH (SK)

Odstraněna chyba, kdy se při aktualizaci zveřejněných bankovních účtů DPH (SK), objevilo chybové hlášení “Invalid object name … “

Načtení bankovního výpisu z aplikace BankApp, byla opravena chyba Invalid length parameter …

Načtení bankovního výpisu z aplikace BankApp mohlo končit hláškou

Invalid object name '#TabExtAkceInt' Opraveno.

Doprava

A. Od verze 0600 se u cestovních náhrad generovaly v určitých případech špatné úseky cest. Chyba je způsobena těmito důvody:

 • počáteční a/nebo koncový čas cesťáku je uveden s přesností na sekundy (při ručním zadávání je nutné čas zadávat s přesností pouze na minuty !)

 • cesťák byl generován ze stazky (nebo knihy jízd) s počátečním a/nebo koncovým čas s přesností na sekundy

 • nový cesťák vznikl kopií z cesťáku, který vznikl před přechodem na verzi 0600

B. Při přechodu na režim “kalendář” v editoru cesťáku je nutné zobrazit pro kontrolu i původní přechody hranic.

Opraveno

Fakturace

Kopie faktury vydané, atribut povolit úpravy DPH na řadě faktur.

Verze 3.0.2023.060x nerespektovala nastavení na řadě faktur vydaných “Povolit úpravy DPH“. Opraveno.

Generování daňového dokladu/realizační faktury

Akce Generuj DDPP/Real. v přehledu faktur vydaných/přijatých mohla skončit chybou Incorrect syntax near ...

Opraveno.

Kontrakty a odvolávky

Od verze 3.0.2023.0600 se v editorech položek Kontrakty odběratelské a Kontrakty dodavatelské přestala zobrazovat záložka 6 - Parametry položky kontraktu a nad přehledem položek v editorech chyběla v pásu karet karta Akce (Kontrakty) . Opraveno

Mzdy (CZ)

Sleva na SP - hodiny čerpání nadlimitní dovolené vs. odpracované hodiny

Bylo upraveno určení počtu hodin čerpání nadlimitní dovolené ze zůstatku dovolené z minulého roku pro případ, kdy čerpání dovolené v letošním roce pokrývá jen zákonnou číst nevyčerpané dovolené z minulého roku.

Sleva na SP a nadlimitní dovolená - urychlení

Vzhledem ke složitému mechanismu výpočtu a kontroly slevy na SP byl z důvodu urychlení omezen výpočet slevy pouze na zaměstnance s nastaveným důvodem slevy ve mzdových údajích. Pouze v přehledu Výpočet slevy na pojistném za období MM/RRRR (akce Sleva na pojistném - výpočet) se parametry pro určení slevy na SP počítají pro všechny zaměstnance jako doposud.

Rodinní příslušníci - Kontrola dle RČ

Nad přehledem Rodinní příslušníci vznikla nová akce Kontrola dle RČ, která má dvě kontrolní podakce:

1. Kontrola údajů pro označené záznamy:

 • účelem kontroly je najít nesrovnalosti v atributech Příjmení, Jméno a datum narození rodinného příslušníka napříč mzdovými obdobími

 • uvedené údaje rodinného příslušníka z vybraného období se porovnávají s hodnotami těchto atributů v předchozích mzdových obdobích vybraného roku

 • uživatel je o zjištěné chybě informovaný v procesním okně

Příklad:

Příjmení RP / Jméno RP / Rodné číslo RP / Vztah / Výsledek

Jeřáb / Lukáš / 1 / dítě / Neshoda v rodném čísle

Jeřábová / Martina / 050618/3426 / dítě / Neshoda údajů na RČ (Příjmení, Jméno, Datum nar.)

2. Kontrola údajů vybraného záznamu (detail):

 • akce pracuje jen s vybraným záznamem

 • provede stejnou kontrolu, která se provádí v každém kroku předchozí akce

 • pokud najde neshodu, zobrazí se seznam chybných záznamů s těmito údaji:

  • Jméno, příjmení, Datum narození, RČ

  • PP - osobní číslo PP, na které je daný rodinný příslušník navázaný

  • období - jedná se o mzdové období, ve kterém se poprvé objeví neshoda na RČ

Příklad:

Jeřábová M 18.10.2005 (RČ: 056018/3426) - nalezené nesrovnalosti:

Jeřábová Martina 18.10.2005 (RČ: 056018/3426; PP: 000046; Období: 4/2023) - Neshoda udajů na RČ (Příjmení, Jméno, Datum nar.)

UPOZORNĚNÍ: Tato kontrola byla zapojená i do editoru Rodinného příslušníka.

Kontrola na unikátnost dítěte

Při zakládání/opravě dítěte a následném ukládání rodinného příslušníka byly přidány kontroly na unikátnost RP:

 • povolené jsou jen číselné znaky a lomítko

 • minimální délka je 6 znaků pře lomítkem

 • pokud se rodné číslo RP vyskytne na jiném pracovním poměru, tak se testuje na shodu Jméno, Příjmení i Datum narození, aby se nestalo, že na jednom pracovním poměru bude např. Jméno bez diakritiky a na druhém to stejné jméno s diakritikou

Sleva a nadlimitní dovolená - chyba u fúzovaných zaměstnanců

V případě, kdy jsou ve firmě zaměstnanci, kteří mají nástup (vznik PP) před rokem 2023 a současně nemají v prosinci 2022 mzdové údaje (nastává v případě fúze zaměstnanců z jiné společnosti) a pokud takový zaměstnanec v aktuálním období čerpá dovolenou, začne se při výpočtu slevy na SP (např. při tisku formulářů nad výpočtem mzdy, zobrazení přehledu slev na SP, generování PP apod.) zobrazovat chyba:

Položka '#TabMzNarokDovCz2021______________________________________________________0000000005C8.VymeraDov' musí být zadána ! [SQL:515,16, dbo.hp_MzNaplnTabulku_NarokDov_2021, line 33] Cannot insert the value NULL into column 'VymeraDov', table 'tempdb.dbo.#TabMzNarokDovCz2021________________________________________________0000000005C8'; column does not allow nulls. INSERT fails.

Opraveno.

Obecné

Pokud se přidá/opraví textová položka dokladu oběhu zboží přes API (browse:1207), nedošlo k přepočtu dokladu. Opraveno.

Pokud je v licenci Nákup a prodej, ale nejsou tam Sklady ani Fakturace, pak nejsou přítomny přehledy zboží, skladových karet, sortimentu, měrných jednotek apod. Opraveno.

Anonymizace databáze může za určitých okolností ohlásit chybu “Incorrect syntax near SET”. Opraveno.

iNuvio Server Notifikátor neodesílal přílohy specifikované pouze pomocí cesta a názvu souboru. Opraveno.

Pokladní prodej

Na účtence v pokladním prodeji přestala od verze 3.0.2023.0600 fungovat korektně stanovení ceny pro položky zadané v ceníkových akcích, např. při změně počtu kusů, se objevila chyba Invalid object name ´#TabPlatneAkce´ a cena se nepřepočetla. Opraveno

Projektové řízení

Při neexistenci licence na zakázky vyskočí v přehledu projektů hláška “Invalid pointer operation“. Opraveno.

Přepravní služby

Přepravní služby - Sběrná služba - akce Fakturovat pozici

Ve verzích 3.0.2023.0600 a 3.0.2023.0602 akce nerespektovala nastavení na řadě faktur vydaných pro druhý párovací znak. Druhý párovací znak nebyl na faktuře vyplněný. Opraveno.

Servis

Od verze 3.0.2023.0600 v editoru Servisní výkaz nad přehledem položek v editoru chyběla v pásu karet Akce se specifickými akcemi agendy Servis . Opraveno

Sklady, nákup a prodej

Po úpravách ve zjednodušeném zadávání výrobních čísel ve verzi 3.0.2023.0600 přestalo fungovat automatické nastavení množství do výrobního čísla dle množství na položce nepokrytého pohyby výrobních čísel v případě, že se ponechá v poli Zařadit na doklad Množství hodnota 0, pohyb výrobního čísla se založil s množstvím 0. Opraveno

Od verze 3.0.2023.0600 se přestaly dotahovat ceny z nabídkového ceníku zadaného na hlavičce dokladu. Opraveno

Účetnictví

V souvislosti se zavedením 5% sazby DPH byla upravena funkcionalita Kontrolního výkazu DPH (SK). Funkcionalita je upravena pro Kontrolní výkazu DPH (SK) za zdaňovací období od 7/2023 resp. 3. čtvrtletí 2023 včetně.

 • Při aktualizaci Kontrolního výkazu DPH se načítají doklady nejen s 20% a 10% sazbou DPH, ale nově i s 5% sazbou DPH. V částech D.1. a D.2. se doklady s 5% sazbou DPH zobrazí sumárně ve sloupcích pro sníženou sazbu daně (tj. doklady s 10% i 5% sazbou daně). Dtto se týká režimu daňových klíčů pro daňové klíče s Druhem sazby DPH: Snížená (nižší) (tj. sazba 5%).

 • V přehledech na záložkách Vazby na účty resp. Vazby na daňové klíče je možno přiřazovat účty s 5% sazbou daně resp. daňové klíče pro sníženou sazbu (nižší) - 5% sazbu DPH (platí i pro automat daňových klíčů).

V souvislosti se zavedením nového formátu Kontrolního výkazu pro daň z přidané hodnoty KVDPHv23 je upraven formát XML zprávy kontrolního výkazu (SK). Poprvé se uplatní při odesílání kontrolního výkazu (SK) za měsíc 7/2023 resp. 3. čtvrtletí 2023.

V přehledech ve fakturaci i v účetnictví:

 • Upomínky

 • Penalizační faktury BID

Akce Zobrazení zdrojových dokladů, zobrazila se hláška:

Access violation at address 4E6B18B0 in module 'HeLib.bpl'. Read of address 00000094.

Opraveno.

Byla opravena chyba v Souhrnném výkazu (SK), kdy byl použitý daňový klíč pro třístranný obchod u prvního odběratele (prostřední organizace) na vstupu (přijatá faktura). Byla provedena úprava, v souhrnném výkazu se vykazují nově pouze doklady na výstupu.

Firemní aktivity

Pokud se při zakládání nové firemní aktivity vygenerovalo číslo pořadové číslo delší než 6 znaků a bylo na kategorii aktivity nastaveno automatické generování zakázky pro zakládanou aktivitu, skončilo generování zakázky chybou Položka 'Název' musí být zadána! Opraveno

Intrastat

Od verze 3.0.2023.0600 se při položkovém převodu expedičního příkazu do vydané objednávky začaly chybně převádět intrastatové údaje. Opraveno: přenos intrastatových údajů z dokladu výstupního do dokladu vstupního a naopak je potlačen.

Od verze 3.0.2023.0600 se při položkovém i dokladovém převodu příjemky do faktury přijaté i výdejky do faktury vydané přestaly na cílový doklad přebírat údaje pro Intrastat přednastavené na řadě cílového dokladu, i když nebyly zadány na zdrojovém dokladu. Obdobně se přestaly přebírat i při generování faktury přijaté z příjemky akcí i v rámci realizace příjemky a při generování faktury vydané akcí i v rámci realizace výdejky. Opraveno: ze zdrojového dokladu se přebírají hodnoty těch intrastatových údajů, které tam jsou nastaveny, ostatní se přebírají z nastavení na řadě. Opravena i starší chyba: neúplné/chybějící nastavení sloupců Zvláštní pohyby zboží, při generování faktur v rámci realizace se nenastavovaly dle řady vůbec, v ostatních případech se zpravidla přenesl pouze údaj ZPZ a nikoliv údaj ZPZtext (při otevření editoru se údaj automaticky na základě hodnoty ZPZ zobrazil).

Splátkování a leasing

Byla opravena chyba, kdy v opakovaných platbách v ojedinělých případech došlo ke zrušení uzavřených pohybů při otevření a uložení editoru pohybu.

Editor v přehledu Druhy pohybů, pole Povolit účtovat, při zaškrtnutí nebo odškrtnutí tohoto pole vyskočila hláška: Access violation at address 1117BCF9 in module 'HeIC.bpl'. Read of address 00000000

Opraveno

Opravena chyba, kdy vygenerované pohyby leasingových splátek neměly vyplněný párovací znak. V předmětu smlouvy je vyplněné číslo smlouvy i číslo pro KVDPH.

Comments


bottom of page