top of page

HELIOS - Změny 09/2023

Banka

Automatické přiřazení úhrad

V akci automatické přiřazení úhrad byla upřesněna chybová hláška, kdy došlo k dohledání platebního příkazu (řádku platebního příkazu), který obsahoval totožné údaje a systém neví, který řádek PP napárovat na který řádek BV. Jednalo se např. o dvě uvolněné zádržné, které byly na shodnou částku a variabilní symbol/párovací znak byl u obou shodně dle původní faktury. Před úpravou končila akce Automatické přiřazení úhrad “Duplicitní označení - nelze vložit záznam!”. Po úpravě se zobrazí chybová hláška (-) nalezeno více shodných tuzemských platebních příkazů. Úhrady je třeba v takovém případě založit ručně přes akci Nový nebo Přenos faktur.

Načtení bankovních výpisů z aplikace BankApp

Do pole Poznámka na řádku výpisu byl k identifikátoru platby z banky přidán i text z pole additionalTransactionInformation.

Faktury a dobropisy ve stavu “Nehradit”

Doplněna nová globální konstanta pro modul Banka (záložka Bankovní výpisy, Úhrady) Faktury a dobropisy ve stavu Nehradit. Touto konstantou lze ovlivnit, jak se má systém chovat při akcích Automatického přiřazení úhrad v případě faktur, které mají nastaven stav “Nehradit”.

Nastavit lze hodnoty:

 • Přiřazovat - výchozí hodnota (odpovídá stávajícímu stavu, kdy se faktury přiřadí bez ohledu na nastavení Nehradit)

 • Přiřazovat s upozorněním - faktura se přiřadí, ale v procesním okně se zobrazí upozornění (!) Faktura má nastaven stav Nehradit.

 • Nepřirazovat - úhrada se nepřiřadí. Faktura je vyloučena z možných dokladů, které lze přiřadit. V procesním okně automatického přiřazení úhrad se doplní informace (!) Z výběru byly odstraněny faktury ve stavu Nehradit

Konstanta se týká úhrad typu kredit i debet, úhrad faktur přijatých, faktur vydaných, dobropisů přijatých i dobropisů vydaných.

Načtení souborů kartového centra Unicredit

Banka Unicredit avízuje na svém webu, že k datu 3.10.2023 bude platný nový formát .CSV souborů z kartového centra. V modulu Kartové centrum HELOS iNuvio byl pro načtení těchto souborů vytvořen nový formát "Kartové centrum - Unicredit od 2023". Je třeba, aby si uživatel založil novou definici zprávy a nastavil v ní tento formát.

Upraveno automatické přiřazení úhrad leasingu. Pokud byl dohledán zahraniční platební příkaz byla úhrada v bankovním výpise chybně založena do úhrad fakturace i úhrad leasingu, a to i v případě, že k leasingu nebyla generována faktura. Úhrada má být pouze v části úhrady leasingu.

Řádek bankovního výpisu - úhrady

Akce Přenos saldokonta upravena, aby bylo možné ze saldokontní skupiny přenést i řádek, který nemá vyplněny všechny dimenze, podle kterých je saldokontní skupina párována.

Upravena funkcionalita schvalování bankovních spojení, aby se stav schválení nezměnil v případě, že bankovní spojení není zveřejněným účtem. Toto automatické zrušení příznaku schválení bylo problematické u organizací neplátců, které ale měli z důvodu opatrnosti (kdyby se stali plátci DPH) zapnutou automatickou aktualizaci zveřejněných bankovních účtů a neplátců DPH.

Definované importy v modulu Banka

Byla přidána možnost nastavení oddělovače tisíců pro částky. Na výběr jsou možnosti není/tečka/čárka.

Generování a účtování automatického dorovnání

Na měně lze nově nastavit Limit pro automatické dorovnání. Aby při úhradě došlo k automatickému dorovnání, je třeba mít na řadě faktur (záložka 4 Návazné údaje) zatrženo Automatické dorovnání. Pokud saldo faktury po přiřazení úhrady je v limitu nastaveném na měně, pak systém automaticky vygeneruje Dorovnání v měně faktury.

K automatickému dorovnání dochází při úhradě bankou (bankovní výpis), pokladnou a vzájemným zápočtem (ve fakturaci). Při účtování prvotního dokladu úhrady, která měla za následek automatické vygenerování haléřového dorovnání, bude i o tomto dorovnání účtováno.

Podrobně k funkcionalitě viz. článek v Poradně.

Příprava účtování - přenos Organizace 2 (příspěvkové organizace)

Upravena akce Příprava účtování. Pokud má prvotní doklad, resp. účetní řádek, dle kterého proběhla příprava účtování, vyplněnu dimenzi Organizace 2 , tak se i tento údaj přenese do řádku BV, popř. na úhradu, do oddílu Účtování.

Pokud je Organizace 2 vyplněna na řádku BV, popř. na Úhradě, pak se při účtování přenáší pouze k účetnímu řádku úhrady. Na účetní řádek s účtem banky (221, resp. 241) se tento údaj nepřenáší, ale je doplněn dle nastavení na účetním účtu na záložce 2 - Další údaje v atributu Organizace PAP.

Banka - akce Navázat firemní platební kartu

Doplněna kontrola na Stav platební karty:

 • Aktivní - navázání proběhne

 • Neaktivní - systém upozorní “Platební karta je neaktivní. Pokračovat?”

 • Blokovaná nebo expirovaná - systém oznámí “Platební karta je blokovaná/expirovaná. Navázání platební karty k řádku výpisu nelze provést.” Platební karta se k řádku BV nenaváže.

Generování zprávy s platebními příkazy - kolize s právy v cílovém adresáři.

Pokud uživatel v rámci procesu exportu platebního příkazu zvolí adresář, do kterého nemá právo zápisu:

 • Soubor se nevygeneroval, zobrazila se hláška Přístup byl odepřen (Access denied).

 • Ale příslušný platební příkaz byl stejně označen jako exportovaný

Upraveno, při absenci práva na zápis do cílového adresáře se export neprovede, příkazy nejsou označeny jako exportované.

POZOR !

V jednotlivých bankovních pluginech se oprava projeví až v novějších verzích pluginů vydaných po verzi iNuvia 3.0.2023.0902

Celní případy

Implementace modernizace systémů ECS a NCTS P4 - přechod na AES a NCTS P5.

Celní sklady

Úpravy v generování ECS vývoz a NCTS vydaný z celního skladu v souvislosti se změnami uvedených typů deklarací k 2.10.2023.

CRM

Přechod na modernizovanou verzi ARES. 30.9.2023 má být ukončen provoz původní verze ARES. Od 15.8.2023 je v provozu jeho modernizovaná verze. Tato verze Helios iNuvio přechází plně na tuto modernizovanou verzi. Funkcionalita z pohledu uživatele zůstává v zásadě nezměněná. Jediný významnější rozdíl je v případě, kdy organizace nemá DIČ DPH shodné s DIČ, což je případ tzv. skupinového DIČ DPH. Původní verze v daném případě vracela místo hodnoty text Skupinove_DPH. Nyní se vrací prosté DIČ a uživatel musí prověřit, zda převzatá hodnota DIČ DPH je aktuální (informace o tom, zda je aktuální, se vypisuje při nastavení globální konstanty Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů v editoru u pole DIČ DPH ihned po dotažení údajů k nové organizaci přes ARES a lze ji najít u záznamu s daným DIČ v tabulce DIČ DPH). Pokud je DIČ DPH neaktuální, tak je třeba dohledat přímo v Registru plátců DPH podle daňového identifikačního čísla (DIČ), které předal ARES, zjištěné DIČ DPH pak zadat k organizaci a akcí Nastavit Skupinové DPH nad daným záznamem v tabulce DIČ DPH nastavit příznak, kterým se vypne kontrola DIČ DPH při aktualizaci dané organizace dle ARES. Jinak by akce pro aktualizaci dle ARES nabízela opravu správného DIČ DPH na nesprávné.

Akce Aktualizace/ověření dle FinStat - do akce byla implementována schopnost identifikovat s použitím akce Ověření DIČ - VIES (EK), že plátce s daným IČ DPH je registrován na Slovensku podle §7 nebo §7a. Po ověření je v editoru organizace u takového subjektu nad polem pro DIČ DPH uveden popis DIČ (neplátce).

Do Nastav přehledů 5 - Dokumenty a 1747 - Řízené dokumenty byla doplněna vazba Připojení dokumentu k záznamu umožňující zjistit kdo a kdy daný dokument k příslušnému záznamu připojil.

Fakturace

V modulech Fakturace a Sklady byla zapracována nová funkcionalita rozšířeného dohledávání kurzů obdobným způsobem jako je v modulech Účetnictví, Pokladna a Banka.

V konstantách modulu Fakturace je nová konstanta “Dohledání kurzu Fakturace, Sklad, Fir. aktivity” s výběrem možností:

 • Přesný denní kurz

 • Denní kurz včetně všech předchozích

 • Denní kurz včetně předchozího

 • Kurz předchozího dne

 • Týdenní

 • Měsíční

 • Čtvrtletní

 • Pololetní

 • Roční

 • Uživatelský

 • Dle nastavení pro účetnictví

Konstanta se zpřístupní pouze v případě, že je ve Firemních konstantách zaškrtnutá konstanta Rozšířené dohledávání kurzů.

POZOR! Zaškrtnutí konstanty Rozšířené dohledávání kurzů ve Firemních konstantách je nevratné !

Při přechodu na novou verzi bude v případě, že se v databázi již používá Rozšířené dohledávání kurzů pro modul Účetnictví, nastavena konstanta “Dohledání kurzu Fakturace, Sklad, Fir. aktivity” na hodnotu “Denní kurz včetně všech předchozích”. To odpovídá chování modulů Fakturace, Sklady v předchozích verzích.

Doporučené nastavení konstanty “Dohledání kurzu Fakturace, Sklad, Fir. aktivity” je “Dle nastavení pro účetnictví“.

Pozor!

Při nastavování konstant pro dohledávání kurzů je třeba zvážit také nastavení existující konstanty “Kurz při generování položek dokladu“ (HELIOS, Možnosti, Konfigurace, Sklady, nákup a prodej). Pokud je nastavena na “Zachovat kurz“, bude kurz i nadále přenášen ze zdrojového dokladu na cílový bez ohledu na Datum případu cílového dokladu.

Nová akce pro změnu sazby DPH a daňového klíče

V přehledech dokladů modulů Sklady, Nákup a prodej a Fakturace a v přehledech položek těchto dokladů je k dispozici nová akce “Změna sazby DPH a DK položek” (DK - daňový klíč). Akci najdete na následujících místech vedle stávající akce “Změna sazby DPH”:

 • Přehled hlaviček dokladů modulů Sklady, Nákup a prodej Fakturace (Faktury přijaté, Faktury vydané, Příjemky, Výdejky, Došlé objednávky atd.), Položky, Změna sazby DPH a DK položek …

 • Přehled položek/textových položek v editoru dokladů, Akce, Změna sazby DPH a DK položek …

Nová akce umožňuje na označených dokladech v přehledu, resp. na označených položkách v editoru, změnit údaje:

 • Sazba DPH

 • Sazba DPH pro PDP

 • Daňový klíč

Původní akce “Změna DPH” zůstávají beze změny.

Kontrola kurzového rozdílu k bilančnímu dni

V přehledu Faktury k datu lze nad napočítaným přehledem faktur k datu spustit akci Kontrola kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Akce zobrazí přehled faktur, které:

 • nemají “k datu” vyrovnané saldo

 • jsou v cizí měně

 • v úhradách není “k datu” založena úhrada typu Kurzový rozdíl k bilančnímu dni

V zobrazeném přehledu faktur, které nemají “k datu” kurzový rozdíl k bilančnímu dni, lze pro označené generovat Kurzový rozdíl k bilančnímu dni a následně lze pokračovat i zaúčtováním kurzového rozdílu.

Faktury k datu

Do přehledu faktur k datu byly doplněny sloupce Saldo pro jednotlivé kategorie splatností v hlavní měně.

Do procedury dbo.hp_DotahniBSProFaV_a_DoP byla doplněna možnost volání uživatelské procedury pro dohledání bankovního spojení. Procedura vrací ID bankovního spojení a konstantní symbol.

CREATE PROCEDURE dbo.ep_DotahniBSProFaV_a_DoP @CisloOrg INT , @RadaDokladu NVARCHAR(3) , @DruhPohybu TINYINT , @Mena NVARCHAR(3) , @IDBankSp INT OUT , @KonstSym NVARCHAR(10) OUT AS

Obdobně jako je uděláno v přehledu vydaných faktur, je do přehledů upomínek a úroků z prodlení přidána možnost odesílání pomocí zpráv datových schránek. Akce Tisk, Hromadně pro datovou schránku..., dojde k tisku, tyto se uloží uloží do přehledu : Datová schránka. Pozor, nedojde k automatickému odeslání zpráv do datových schránek příjemců, je nutno v přehledu řad datových schránek provést akci Odeslat resp. Odeslat přijmout.

Zápočty nad fakturací, editor, záložka 1, je zaškrtnuto pole Použít měnu. Byla opravena chyba, kdy se výjimečně nezobrazily akce Dorovnej zápočet a Nabídni řádky k dorovnání. K této situaci docházelo, když se napřed zobrazil přehled v záložce 2 a pak se zobrazila na záložka 1.

Zdroj kurzu DPH na faktuře při použití Def. OK

V případě, že je na řadě faktur nastaveno Zdroj kurzu DPH = Kurz faktury a přes Def. OK se vytváří další doklad, mohlo být na dalším dokladu chybně přednastaveno Zdroj kurzu DPH = Daňový kurz. Opraveno

Opravena chyba, kdy se v přehledu Faktury k datu chybně plnil sloupec Saldo před splatností.

Vzájemné zápočty ve fakturaci

V konfiguraci nastaven způsob kurzu Měsíční -Od předchozího pracovního dne - V Účetnictví i Fakturace

V kurzovním lístku staženy potřebné kurzy.

 • Při založení nového zápočtu se po zaškrtnutí použít měnu a výběru měny EUR nepředvyplnil kurz dle nastavení způsobu kurzu pro účetnictví. Opraveno

 • Pokud se vyplní Datum kurzu - předvyplnil se chybný kurz. . Opraveno, v tomto případě se přednabídne kurz přesně pro datum kurzu, pokud v kurzovním lístku existuje.

Uživatel na cílovém dokladu, např. na přijaté faktuře, vyplnil druhý párovací znak. Po převodu položek ze zdrojového dokladu byl druhý párovací znak na cílovém dokladu chybně vymazán. Opraveno.

Pokud bylo na faktuře skonto i zádržné, docházelo k tomu, že generování platebního příkazu na uvolněné zádržné smazalo dříve vytvořenou úhradu - položku skonta. Opraveno.

Byla opravena chyba ve fakturách (přijaté i vydané faktury), které mají navázanou zálohu, faktura je zrealizovaná (může být dokonce i zaúčtovaná). Na faktuře akce Oprava, záložka 5 - Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH., označí se záloha a je přístupné tlačítko Oprava, otevře se zadaná záloha a u detailu zálohy byly přístupné všechny akce Nový, Oprava i Zrušit. Proto bylo opraveno zobrazení akcí v přehledu Položky zálohové faktury, akce Nový a Zrušit již nejsou aktivní, akce Oprava zobrazí formulář, tento je však pouze pro čtení, nelze jej editovat.

Firemní aktivity

Na kategorii aktivity přibylo nastavení Nový záznam k organizaci - vypnout kontroly k organizaci . Je-li zatrženo (výchozí nastavení nezatrženo), vypne se pro zakládání nového záznamu k aktuální organizaci v přehledu Organizace hlášení o tom, že je organizace “Blokovaná”, vypne se zobrazování Upozornění zadaného na organizaci a organizace se do záznamu doplní i v případě že je “Zakázaná”.

Intrastat

V Intrastatu v Měsíčním hlášení byla do akce tlačítka OK+Kontrola doplněna podpora pro speciální (slepou) proceduru pro možnost zařazení vlastních individuálních kontrol.

Veřejný název: Intrastat - MH - OK+Kontrola

Systémový název: dbo.ep_Intr_OKKontrolaMH

Vstupní parametr a význam:

@IdMH - ID MH

SQL deklarace hlavičky: CREATE PROCEDURE dbo.ep_Intr_OKKontrolaMH @IdMH INT AS SET NOCOUNT ON

Oprava akce OK + kontrola v Jednotlivých operacích. Země původu GB je povolena i pro Vývoz.

Kontrakty a odvolávky

Upraven nápočet ceny při generování výdejky z termínu přijaté odvolávky.

Funkce Hromadně pro email na odvolávkách nenabízí email. Opraveno.

Majetek

Při účtování pohybů majetku nebylo, při využití funkcionality rozúčtování účetních pohybů, respektováno nastavení účtu ohledně zákazu jednotlivých účetních dimenzí (úvar, zakázka, nákladový okruh, …). Opraveno.

Manažerské rozhraní

Manažerské rozhraní - pád excelu při přihlášení do cvičných databází

Při přihlášení do cvičných databází docházelo vnitřně k chybnému dohledání vlastní databáze. Funkce končily chybou a následným pádem excelu. Opraveno

Mzdy (CZ)

Zákonné pojištění - komanditista

Bylo upraveno generování zákonného pojištění odpovědnosti (Kooperativa). Nyní se do odvodu nezapočítává vyměřovací základ komanditistů (stejně jako je tomu u statutárů).

Úprava se týká jak generování částky odvodu na platební příkaz, tak generování hodnot v sestavě v generátoru mzdových sestav (funkce ZAKLSOCPOJKOOP a KOOPODVOD).

Přepočet mzdy v odemčeném období - dovolená

V případě, že zaměstnanec nastoupil a ukončil PP v jednom měsíci (a nejednalo se o první zpracované období ani o leden) a měl vyčerpal dovolenou, došlo při přepočtu mzdy v odemčeném období (opravný režim) k vygenerování MS pro přečerpanou dovolenou.

Byl upraven způsob zjišťování hodin čerpání dovolené a limitních hodin od začátku roku k začátku mzdového období, ve kterém se mzda počítá. Standardně se tyto údaje získávají ze Mzdových údajů z předchozího mzdového období (uzavřeného, případně odemčeného). Nově jsou ošetřeny tyto výjimky z uvedeného:

 • v případě výpočtu mzdy v lednu jsou hodnoty těchto kumulovaných atributů nulovány

 • v případě výpočtu mzdy v prvním zpracovávaném období (mimo leden) jsou hodnoty těchto kumulovaných atributů načítány z Počátečních hodnot, pokud jsou zadané, jinak se nulují

 • v případě výpočtu mzdy, kdy neexistují Mzdové údaje v předchozím období (mimo leden a 1.zprac.obd.) a vznik PP spadá před vybrané mzdové období, se hodnoty načítají z Počátečních hodnot, pokud jsou zadané, jinak se nulují

Přihlášky/odhlášky - ČPZP - kódování

Bylo upraveno kódování (problém s diakritikou) při generování hlášení pro ZP do TXT souboru.

Statistický výkaz P 2-04 - řádek R05 OON

Na řádku R05 pro OON se nyní načítají i hodnoty ze mzdových složek typu Základní mzda.

V případě přenosu mzdových složek jiných typů na řádek OON se zobrazí hláška:

MS XXX nelze přenést, nejedná se o MS typu Prémie, Odměny nebo Základní mzda.

Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod - srážky výkonu rozhodnutí

Na tiskovém formuláři -1267 Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod nad přehledem Důchody se zobrazovalo zatržení, že “z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu…” i v případě, že v paušálech je uvedená srážka s ukončeným datem platnosti.

Upraveno.

Pravděpodobný příjem pro přílohu k žádosti o dávku - nepravidelná PD a hodinová mzda

Nyní se hodiny pro výpočet pravděpodobného příjmu u zaměstnanců s hodinovou mzdou berou z hodin na pracovních dnech v osobním kalendáři mimo svátky, a to z měsíce, kdy nemoc vznikla. Výjimkou jsou dohody o provedení práce, kdy se jako pravděpodobný výdělek bere hrubá mzda z vybraného období.

Upozornění:

V případě kombinace měsíční základní mzdy a hodinového paušálu či hodinové mzdy a měsíčního paušálu se při určování pravděpodobného PHV ze ZM a paušálů vypočítává průměrný počet hodin v měsíci, bez ohledu na kalendáře a směny. Ten se počítá z koeficientu průměrného počtu týdnů v měsíci (4,348) a týdenního úvazku ve Mzdových údajích. Tímto průměrným počtem hodin se pak násobí hodinová částka paušálu v případě kombinace s měsíční mzdou a naopak se jím dělí měsíční částka na paušální MS v případě hodinových mezd. Výsledkem je průměrná hodinová mzda, která se pak pro účely PPHV na Příloze k žádosti vynásobí hodinami na pracovních dnech v osobním kalendáři mimo svátky, jak je uvedeno výše.

Výkaz P1c-01 pro rok 2023 - úprava (financování NPO)

Na základě nové metodiky bylo upraveno generování statistické sestavy P1c-01. Byly doplněny nové kódy financování 04 a 14 pro pracovní poměry financované z NPO.

Ukončení příjmu datové věty ONZ 2009 a nová datová věta ONZ 2022

Oznámení na ČSSZ bylo upraveno dle nové datové věty ONZ 2022 verze 1.2.

V produkčním prostředí budou do 30. 9. 2023 všechny datové věty ONZ 2022 verze 1.2, verze 1.1 a verze 1.0, včetně ONZ 2009 přijímány souběžně.

30. 9. 2023 dojde k ukončení příjmu datové věty ONZ 2009 (vztahující se k období do 31.3.2022). Její funkcionalitu plně nahrazuje ONZ 2022 verze 1.1 a verze 1.2.

31. 12. 2023 dojde k ukončení příjmu datové věty ONZ 2022 verze 1.0 a verze 1.1. Funkcionalitu všech datových vět ONZ plně nahrazuje ONZ 2022 verze 1.2.

Stravné vs. vynětí z ES

Byly ošetřeny situace, kdy má jednodenní docházková mzdová složka nulové hodiny, přestože se jedná o pracovní den (nastává např. při vynětí na rodičovskou dovolenou a zadání MS 103 do výpočtu). Tento den se započítal pro nárok na stravné, nyní se nezapočítává.

Nepřítomnost před datem vzniku SP vs. vyloučené doby a dny pojištění

Při určení počtu vyloučených dob pro přílohu k žádosti o DNP a dnů pro výpočet DVZ je nyní zohledněno datum počátku sociálního (nemocenského) pojištění (atribut Pojištění od ve Mzdových údajích).

Do atributu Vyloučené dny se nově nezapočítává ta část nepřítomnosti (snižujících počet dnů pro výpočet DVZ), která spadá před datum vzniku sociálního pojištění. Jde o situace, kdy datum vzniku PP je nižší než datum sociálního pojištění od.

Dále byl upraven nápočet kalendářních dní pro výpočet DNP. Nově se počet těchto kalendářních dnů nesnižuje o všechny kalendářní dny nepřítomností (snižujících počet dnů pro výpočet DVZ), ale pouze o ty, která nespadají před datum vzniku sociálního pojištění. Jde opět o situace, kdy datum vzniku PP je nižší než datum sociálního pojištění od a nepřítomnost zasahuje před datum vzniku soc.poj. Tato úprava výpočtu podkladů pro průměry má vliv kromě Výpočtu mzdy také na Mzdový list, Podklady pro průměry, Výpočet DVZ, Přílohu k žádosti.

Upozornění:

Tato úprava se projeví u nově vypočtených mezd. U existujících mezd by byl nutný přepočet mzdy, přepočet Mzdového listu a aktualizace Přílohy k žádosti. Případně je možné provést korekci přes akci Údaje pro DVZ nad přehledem Mzdové údaje.

Likvidace PN z měsíce nástupu v následujícím období

V případě, že v měsíci nástupu zaměstnanec onemocněl, PN byla likvidována až v následujícím období a v měsíci nástupu nebyl vypočtený pravděpodobný PHV, likvidace PN z měsíce nástupu se uložila s nulou bez jakéhokoli upozornění.

Byly provedeny následující úpravy:

Editor likvidační MS ve Výpočtu mzdy

 • nově je ošetřena likvidace PN datumově spadající do měsíce nástupu, která je fyzicky likvidovaná v některém z následujících měsíců. - i v tomto případě se nyní do editoru dotahuje pravděpodobný PHV (dále jen PPHV) vypočtený z údajů v měsíci nástupu

 • informační hláška, která se vždy objevovala při dotažení hodnoty PPHV do editoru při kontrolách PHV v editoru apod., se nyní zobrazuje méně často a upravené podobě

Editor výpočtu mzdy

 • byla doplněna kontrola, která detekuje likvidační MS pro PN datumově spadající do měsíce vzniku PP, které zároveň mají nulové PHV a nulovou částku k proplacení

 • kontrola probíhá:

  • při uložení editoru výpočtu mzdy - měkká kontrola s dotazem, zda uložit vypočtenou mzdu s neproplacenou (nulovou) PN: “Vypočtená mzda obsahuje neproplacenou likvidaci pracovní neschopnosti spadající do měsíce vzniku pracovního poměru (nulový pravděpodobný PHV). Doplňte do této likvidační mzdové složky pravděpodobný PHV ručně nebo použijte pro dotažení hodnoty PHV ikonku tlačítka se 3 tečkami vpravo od editačního pole PHV. Uložit vypočtenou mzdu s neproplacenou pracovní neschopností?”

  • při proplácení PN přes akci Likvidace DPN - informativní hláška s návodem, jak problém odstranit: “Vypočtená mzda obsahuje neproplacenou likvidaci pracovní neschopnosti spadající do měsíce vzniku pracovního poměru (nulový pravděpodobný PHV). Doplňte do této likvidační mzdové složky pravděpodobný PHV ručně nebo použijte pro dotažení hodnoty PHV ikonku tlačítka se 3 tečkami vpravo od editačního pole PHV.”


Přehled Výpočet mzdy, akce Evidence DNP - Likvidace neproplacených dávek

 • obě akce pro proplacení dávek NP nad přehledem Přehled neproplacených PN generovaných z Evidence DNP byly upraveny tak, že pokud likvidovaná PN spadá do období vniku PP a má nulový PHV, likvidační MS se sice vygeneruje jako dosud, ale Stav této dávky v přehledu se nastaví na novou hodnotu : Dávka vytvořena s nulovým pravděpodobným PHV (měsíc nástupu do PP)

 • následně je nutné ve výpočtu mzdy do likvidační MS doplnit PPHV ručně stejně jako v případě akce Likvidace DNP v editoru výpočtu mzdy

Časové omezení kontroly

 • kontrola se provádí maximálně 3 měsíce po vzniku PP (kvůli rychlosti i smysluplnosti)

Důvody ukončení PP - Mzdové údaje a ONZ - kód 55

Číselník Důvody ukončení PP byl rozšířen o nové druhy:

 • kód “55/1a”

 • kód “55/1b”

K aktualizaci číselníku použijte akci Generuj v číselníku Důvod ukončení PP. Kromě vygenerování nových druhů ukončení PP dojde také ke:

 • smazání starého důvodu ukončení s kódem “55”

 • přepsání kódu “55” v editoru Mzdové údaje u atributů Důvod ukončení PP a Důvod podání výpovědi na kód “55/1a“

 • přepsání kódu “55” v editoru Příprava nástupů u atributu Důvod ukončení PP na kód “55/1a“

 • byl rozšířen převodní můstek pro plnění atributu Důvod ukončení pracovněprávního vztahu v Oznámení na ČSSZ (ONZ) - takto:

  • kód 55/1a se konvertuje do hodnoty 10

  • kód 55/1b se konvertuje do hodnoty 7

Definice platebních příkazů - účel platby

V editoru bankovního spojení je nyní nový atribut Účel platby. Údaj je možné vyplnit ručně přímo nebo výběrem z číselníku pomocných textů. Údaj slouží ke generování platebních příkazů (PP) ze mzdového modulu.

Současně je v editoru definice platebního příkazu nyní nový atribut Co použít jako účel platby.

V případě vytváření nové definice platebního příkazu se jako atribut přednastaví na hodnotu Účel platby na bankovním spojení.

U již vytvořených definic platebních příkazů se po upgrade na novou verzi přednastaví atribut na hodnotu Dle typu platby a je zachována stávající funkcionalita:

 • definice typu Jednotlivé srážky, tuzemské PP - jako účel platby se načítá číslo a název mzdové složky

 • definice typu Státní platby a kumulované srážky - jako účel platby se načítá typ odvodu z definice PP

 • definice typu Jednotlivé srážky, zahraniční PP - jako účel platby se dotahuje variabilní symbol z bankovního spojení

V případě definice typu Jednotlivé srážky je možné atribut Co použít jako účel platby nastavit na následující hodnoty:

 • Účel platby na bankovním spojení

 • Rok + měsíc

 • Rok + osobní číslo zaměstnance

 • Ručně zadaný účel platby (zadáváte účel platby na definici PP)

 • Rok + měsíc + osobní číslo

 • Příjmení + Jméno

 • Dle typu platby (zachování stávající funkcionality)

V případě definice typu Státní platby a kumulované srážky je možné atribut Co použít jako účel platby nastavit na následující hodnoty:

 • Účel platby na bankovním spojení

 • Rok + měsíc

 • Ručně zadaný účel platby (zadáváte účel platby na definici PP)

 • Dle typu platby (zachování stávající funkcionality)

Sleva na pojistném - kontroly věku zaměstnance

Systém nově kontroluje při výpočtu slevy na sociálním pojištění věk zaměstnance 21 a 55 let.

Stavy v atributu Info v přehledu Výpočet slevy na pojistném za období MM/RRRR byly rozšířeny o:

 • Není starší 55 let ( tzn. není nárok na slevu, i když je ve mzdových údajích vyplněn jako důvod slevy Zaměstnanec starší 55 let)

  • podmínka, že je starší než 55 let, je splněna již v den dovršení věku zaměstnance

  • příklady pro posouzení nároku v období 2/2023:

   • nástup 1.2.2023 nebo dříve, 55 let dosáhne 1.2.2023 - je nárok

   • nástup 1.2.2023 nebo dříve, 55 let dosáhne 2.2.2023 - NENÍ nárok

   • nástup 10.2.2023, 55 let dosáhne 10.2.2023 - je nárok

   • nástup 10.2.2023, 55 let dosáhne 11.2.2023 - NENÍ nárok

 • Není mladší 21 let ( tzn. není nárok na slevu, i když je ve mzdových údajích vyplněn jako důvod slevy Zaměstnanec mladší 21 let).

  • podmínka, že je mladší než 21 let, je naposledy splněna v den, který předchází dni dovršení 21 let věku zaměstnance

  • příklady pro posouzení nároku v období 2/2023:

   • výstup 28.2.2023 nebo později, 21 let dosáhne 28.2.2023 - NENÍ nárok

   • výstup 28.2.2023 nebo později, 21 let dosáhne 1.3.2023 - je nárok

   • výstup 28.2.2023 nebo později, 21 let dosáhne 27.2.2023 - není nárok

   • výstup 10.2.2023, 21 let dosáhne 10.2.2023 - NENÍ nárok

   • výstup 10.2.2023, 21 let dosáhne 11.2.2023 - je nárok

   • výstup 10.2.2023, 21 let dosáhne 9.2.2023 - NENÍ nárok

Pravděpodobný výdělek - Příloha k žádosti - paušální MS se vstupní formulářem Procento

Při výpočtu pravděpodobného výdělku (PPV) se nově zjišťuje, zda v paušálech v měsíci vzniku pracovní neschopnosti existuje platná mzdová složka (MS) vstupující do průměru na dovolenou se vstupním formulářem Procento. Pokud ano, PPV se nepočítá a vrací nulovou hodnotu. Netýká se DPP, kde se jako PPV bere hrubá mzda z vybraného mzdového období.

Mzdy - dopočet do min VZ pro odvod ZP

Došlo k úpravě dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (MVZ) pro zdravotní pojištění (ZP) v případě částečně odpracovaného dne z důvodu nepřítomností, které krátí MVZ na ZP (nemoc apod.). Dosud probíhal dopočet do MVZ i za část odpracovaného dne (např. pokud byla nemoc první den 5,5 hodiny a odpracoval 2,5 hodiny z 8, pro MVZ započítal 0,31 dne). Nyní se za tento den MVZ nepočítá.

Upozornění:

Provedená úprava je datována od prvního mzdového období bez vypočítané mzdy (v Kontrole datování změn nad přehledem Mzdové období jde o atributy Oprava_2023_07_Mesic a Oprava_2023_07_Rok).

MZD Příloha k žádosti - odpracované dny jen v pásmu 1

Byla upravena podmínka pro generování přílohy k žádosti o DNP z výpočtu mzdy v případě, kdy jsou dny odpracované dny jen v pásmu 1. Nyní se příloha generuje i v tomto případě, pokud je pracovní neschopnost delší než 14 dní.

Běžné výživné - historie srážek z paušálů - chybová hláška

U běžného výživného nebylo v určitém případě možné zobrazit historii vybrané srážky (akce Stav srážek, Historie vybrané srážky). Systém hlásil chybu:

Duplicitní označení - nelze vložit záznam ! [SQL:2627,14, line 21] Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_ #TabMzSrazkyIdObdobiZamestnanecIdIdPaus _58'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#TabMzSrazky'. The duplicate key value is (52, 180, 6899).

Tento problém nastal v případě, kdy se mzdová složka pro jedno běžné výživné (distribuční MS 915) zadaná v paušálech a srážkách ve mzdě vyskytovala dvakrát (řádné běžné výživné a neuplatněné běžné výživné z předchozího období).

Upraveno:

 • do přehledu historie srážek se nyní nevkládají MS pro běžné výživné (BV) generované z předchozích období z neproplacených nebo částečně proplacených BV

 • pokud se takovéto dodatečně generované BV v dřívějších období daného paušálu typu BV vyskytuje, upozorní na to hláška před zobrazením vlastního přehledu historie srážek - období, ve kterých k tomuto došlo, uživatel snadno najde v přehledu tak, že BV v daném mzdovém období buď vůbec není nebo má prázdné Datum umoření

 • Nově se Datum poslední srážky a potažmo Datum umoření u BV odvozuje od konce příslušného mzdového období, ve kterém je BV sráženo

Mzdový list souhrnný s rozpisem mzdových složek - sys.č. - 1595

V části pro počet dnů nepřítomnosti se načítaly hodiny místo dnů. Opraveno.

Obecné

V programu došlo k vylepšení opisu přehledu tak, aby se v něm sestavy vytvářely jednodušeji a došlo i k přidání nových možností pro tisk.

V nastavení tisku, dostupném při opravě uložené sestavy či při volbě opis přehledu s nastavením, je na záložce 4 - definice tisku nové zaškrtávátko Přizpůsobit šířku sloupců šířce stránky . Toto nastavení bude automaticky zapnuto u nových sestav. Jeho zapnutím dojde k tomu, že program přizpůsobí šířku vybraných sloupců v opisu tak, aby se sestava vešla na jeden řádek.

Pokud by bylo potřeba vytvořit víceřádkovou sestavu, tak je možné využít další nové nastavení pro opis (Opis - odřádkovat), které je dostupné jako poslední sloupec u vybraných údajů v nastav. Vybráním ANO se tento sloupec tiskne na další řádku. Počet těchto odřádkování není omezen.

Zde je ještě možné určit si barvu písma u vybraného sloupce (Opis - barva písma) a to, zda se sloupec má tisknout tučně či kurzívou.

HELIOS iNuvio není možné od zářijové distribuce (verze 3.0.2023.0900 a vyšší) spustit a provozovat na MS SQL 2016.

 • HELIOS Store - pokud HELIOS běží na SQL 2016 není možné stáhnout verzi

 • HELIOS iNuvio - při pokusu o spuštění dojde k ukončení s vysvětlující hláškou

Pro WebView2 se používá nová komponenta od WinSoftu.

Změny:

 • již není potřeba msedgedll.dll knihovna

 • není funkční tvorba log souboru

 • v rámci problému s ukládáním dočasných dat pro chod webview2 subsystému došlo ke změně adresáře s cache daty webview2 z %temp%\WebView2 na %localappdata%\Helios iNuvio

 • přepínač -IWV2 se stal výchozím a nahradil přepínač -IEG2

Náhled dokumentů v info panelu nerespektoval právo na otevření dokumentu. Opraveno.

Akce 'Zobrazit kompletní hlavní nabídku' v hlavní nabídce programu je nyní vázána na nastavení práv přehledu č. 95 - Uživ. nastavení - pro uživatele, Uživ. nastavení - pro všechny a Uživ. nastavení - pro roli. Pokud jsou všechna 3 práva zakázána, nelze zobrazit kompletní nabídku.

Do nastavení definice tisku formulářem byla pro tisk do souboru a uložení do dokumentů doplněna možnost nastavení větve Stromu dokumentů.

API: endpoint pro tisk do souboru /api/v1/browses/print/toFile/ akceptuje ve schématu nové nastavení: documentTreeId.

Tisková fronta: tabulka TabESServicePrints obsahuje nový sloupec documentTreeId.

Do definice parametru externí akce byl doplněn nový sloupec - Poznámka.

Do Workflow doplněna akce Kopie pro zkopírování oblasti včetně úkonů.

V seznamu podmínek fltru v okně F4 - Nastav bylo zrušeno nastavování automatické šířky sloupců. Sloupce teď mají pevnou šířku.

Bylo upraveno generování snímků dat pomocí endpointu browses/snapshot/{dbName}/{browseIdent}.

 • Byl vytvořen nový přehled Snímky dat, kterým je možno zobrazit seznam všech existujících snímků dat. Z tohoto přehledu je možno jakýkoliv snímek dat smazat pomocí standardního smazání záznamu (smaže se informace o snímku a zruší se tabulka, která obsahuje vlastní data).

 • Snímek dat existuje i po odhlášení z API.

 • Endpoint snapshots/data (GET i DEL) byl doplněn o dbName, tedy na snapshots/data/{dbName}/{snapshotIdent}

 • Data z daného snímku dat může přes API získat pouze autor daného snímku

 • Při anonymizaci databáze jsou snímky dat z anonymizované databáze odstraněny.

Do tabulky číselníku organizací byl doplněn sloupec “SystemRowVersion” typu ROWVERSION a jeho zobrazitelná varianta “SystemRowVersionText“. Tento sloupec slouží pro systémové verzování záznamů přímo SQL Serverem. Je možno jej využít pro různé synchronizace. Pokud jsou definovány externí sloupce, je zároveň k dispozici i sloupec “SystemRowVersionExt“ z návazné EXT tabulky (plus jeho zobrazitelná varianta “SystemRowVersionExtText”).

Na API je pak možno v rámci endpointu browses/data získat maximální hodnotu tohoto sloupce z vrácených záznamů. Navíc je možno použít query parametr rowVersion=X. Endpoint pak vrátí pouze záznamy, které mají hodnotu vyšší než je hodnota zadaná. Hodnota se porovnává jak se sloupcem v hlavní tabulce, tak také i se sloupcem z EXT tabulky, pokud tento existuje.

Byla upravena definice pro sloupce typu dlouhý text (NTEXT) s koncovkou _ALL tak, aby je bylo možno použít v přehledu i při současné filtraci za vazbu typu 1:N.

Do definice externího sloupce s typem editace Přenos byla doplněna možnost definice vazby pro Nastav.

Zároveň s tím bylo upraveno barevné zvýraznění jiných než interních vazeb systému v rámci Nastav. Nyní již není text podbarven (definované vazby modře, vícenásobné vztahy zeleně apod.), ale daným typům vazeb je přiřazena odpovídající barevná ikonka a na konci názvu dané vazby je doplněna zkratka (DV = definovaná vazba, VV = vícenásobný vztah, UT = uživatelská tabulka, EA = externí atribut).

Do názvu Dataskopu a položek Dataskopu je možné zadat GUID pro překlady do cizích jazyků.

Upraveno uložení umístění oken návazných a přenosových přehledů. Umístění je nyní ukládáno relativně k hlavnímu oknu aplikace.

V editoru definice tiskového formuláře se hodnota pole 'Název předmětu a souboru pro e-mail' nyní bere v potaz i v případě, že se jedná o tisk vícero označených záznamů. Původně se hodnota uplatnila pouze při tisku jednoho záznamu nebo při tisku po záznamech.

Přes plugin či API je možno v rámci tisk vnutit název souboru, který bude mít vyšší prioritu než hodnota v editoru definice tiskového formuláře.

Byla zapojena nová verze komponent Developer Express 23.1.3.

Do stromu seznamu sloupců v F4 - Nastav byla do kontextového menu přidána akce 'Rozbalení 1.úrovně stromečku'.

Pro textové sloupce byly v rychlém filt