top of page

HELIOS - Změny 11/2023

Banka

Kartové centrum, nový formát “Kartové centrum - Unicredit od 2023“.

Byla provedena úprava importu týkající se polí Číslo transakce a Reference.

Celní případy

Při převodu na jiný typ z ECS vývoz na NCTS vydaný v poměru 1:1 se zakládá v NCTS deklaraci i předchozí doklad. Dosud se tak dělo pouze při převodu 1:N.

Oprava zprávy “Žádost o storno” v NCTS tranzit vydaný

Při Ok+kontrola mohla vyskočit chyba SQL 245,16 při kontrole kódu druhu dopravního prostředku. Opraveno.

Celní sklady

Při generování NCTS vydaný z celní příjemky i výdejky v případě, pokud se v generované deklaraci zakládá Předložený doklad s číslem faktury, tak místo starého kódu dokladu "380" je použit kód "N380".

Doprava

V modulu Zpracování platebních karet došlo k úpravě uživatelského zpracování souborů při zvolené příponě souboru “XML SP SQL”.

Do uložené procedury se nyní posílají dva parametry - obsah XML (NVARCHAR(MAX)) a jméno souboru (dříve se posílalo pouze jméno souboru). Důvodem je efektivnější zpracování velkých souborů.

Fakturace

Distribučný formulár -467529 bol upravený pre tisk ťarchopisu.

V přehledu Faktury k datu byl opraven nápočet sady sloupců Prodlení faktur a Kumulované prodlení faktur. U částečně uhrazených dokladů se sloupce napočítávaly chybně.

Byla opravena chyba při generování penalizační faktury, kdy se někdy chybně určil variabilní symbol .

Firemní aktivity

Od verze 3.0.2023.0902 končil pokus o zadání nové položky do plnění úkolů aktivit chybou “Field SazbaDPH not found“. Opraveno

Intrastat

DIČ se dotahuje tímto algoritmem:

  • Pokud je zadána organizace Místo určení (konečný zákazník), pak se přednostně bere DIČ DPH z této organizace, pokud není vyplněno a jde o trojstranný obchod, použije se speciální kód pro organizace bez DIČ. Jinak pokračuje algoritmus 2. krokem

  • Není-li zjištěno DIČ DPH z organizace Místo určení, použije se DIČ DPH z dokladu.

  • Není-li vyplněno DIČ DPH na dokladu, získává se DIČ DPH z organizace odběratele. Pokud není vyplněno, použije se speciální kód pro organizace bez DIČ)

Tj. pro účely generování Měsíčního hlášení Vývoz z dokladů modulů Sklady a Fakturace (Faktury vydané, výdejky) se zcela přestává používat atribut DIČ, ale používá se výhradně atribut DIČ DPH.

Speciální kód použitý pro organizace bez DIČ: CZ legislativa: QV123 SK legislativa: QV999999999999

Oprava exportu měsíčního hlášení do CSV. Atribut Fakturovaná cena umožňuje vykazovat částky i v řádech miliard. Pokud však Fakturovaná cena překročila hodnotu 2 147 483 647, došlo k exportu chybné hodnoty. Problém je vyřešen.

Majetek

U majetku s opisem pohybů UP->DP; … nebylo možné použít akci KM Zrušit opis pohybů. Akce končila chybou DP Opis na kartě majetku brání vytvoření pohybu. Opraveno.

Upozornění: akce Zrušit opis pohybů je nevratný proces a měla by být využita ve výjimečných případech. Doporučujeme nejprve ověřit na testovací databázi.

Mzdy (CZ)

Hromadné oznámení na ČPZP - kódování

Po ověření na Portálu ZP mám být u všech pojišťoven použito skutečně kódování PC Latin 2. Z tohoto důvodu bylo toto kódování navráceno i pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Příprava nástupu do PP - mzdový kalendář, zdravotní pojišťovna

Nově je při ukládání editoru Příprava nástupu do PP prováděna kontrola na zadaný mzdový kalendář (dosud se kontrolovalo pouze vyplnění zdravotní pojišťovny). Pokud nebude zadaný mzdový kalendář, zobrazí se upozorňující měkká hláška:

“Není zadán Mzdový kalendář. Pokračovat?”

Pokud mzdový kalendář nevyplníte v editoru Příprava nástupu do PP zobrazí se při zakládání Mzdových údajů z přípravy nástupu hláška:

“Příprava nástupu obsahuje tyto chyby:

Není zadán Mzdový kalendář.

Chcete nyní opravit chyby v editoru Přípravy nástupu do PP?“

Pokud zvolíte Ne, zakládání pracovního poměru se přeruší.

Pokud zvolíte Ano, otevře se editor Příprava nástupu do PP a mzdová kalendář je možné doplnit. Po uložení editoru příprava nástupu do PP se zobrazí dotaz:

“Dokončit založení Pracovního poměru z přípravy nástupu?“

Po potvrzení Ano se pracovní poměr do Mzdových údajů založí.

Obecné

Při přechodu na verzi řady 0900 z verzí starších jak 0900 se při stisku tlačítka Záloha v okně změn zobrazila chyba “Invalid column name AVAHelpdeskTicket”. Opraveno.

ARES - pokud organizace měla v adresním údaji Orientační číslo i jiný znak než číslici, např. 2b, písmeno z něj při ověřování vypadlo. Opraveno.

Při upgrade Helios iNuvio na verzi 3.0.2023.0918 se v ojedinělých případech mohla zobrazit chybová hláška:

“Změnový skript ve verzi 030020230918 nebyl aplikován úspěšně!

Vložení záznamu v přehledu sazby DPH nelze provést. Pro daný druh sazby DPH a zemi se nemohou záznamy časově překrývat. Zkontrolujte prosím údaje zadané v polích platnost od a platnost do s ohledem na ostatní záznamy pro shodnou zemi a druh sazby DPH.

-- [SQL:3609,16, line1] The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. [SQL:50000, 16, ht_SazbyDPH, line 117] 71576

Nebylo možné provést import organizací pomocí zprávy typu StandardniMixCisOrg. Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Při rozkopírování číselníků - kmenových karet někdy akce nedoběhla, do logu se nezobrazilo nic, a systém zahlásil, že rozkopírování právě běží. Opraveno.

Při zatrženém příznaku Na realizační fakturu navázat i neuhrazené zálohy na řadě došlé objednávky docházelo od verze 3.0.2023.0902 při vytváření zálohové faktury položkovým převodem z výdejky vygenerované z došlé objednávky k přiřazení této faktury jako zálohy na samu sebe. Opraveno

Splátkování a leasing

Modul Leasing, přehled Opakované platby.

Aby bylo možné generovat opakované platby v cizí měně dopředu, je pro generování použitý předběžný kurz pro ty pohyby, pro které ještě kurz neexistuje. Tyto kurzy je třeba v průběhu času aktualizovat.

Proto je do přehledu Opakované platby přidána nová akce Aktualizace kurzů. Akce je hromadná pro označené předměty - smlouvy opakovaných plateb. Dojde k přepočtu kurzem dohledaným z kurzovních lístků. Pouze pro nezaúčtované, neuhrazené pohyby a pohyby, ze kterých není generovaná faktura.

Účetnictví

V přehledu Evidence pro účely DPH (nad Přiznáním k DPH) doplněna pro tiskový formulář Evidence pro účely daně z přidané hodnoty DK (systémové číslo -1447) černobílá varianta.

Do Poznámek k individuální účetní závěrce je třeba uvádět DIČ (DIČ pro účely daně z příjmů a pod, nikoli IČ DPH). Jedná se o odstavec A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky, kde je nyní použitý vzorec @HEL(DIC, Org, 0), který vrací IČ DPH. Proto je přidán nový vzorec @HEL(DICORG, Org, 0), který vrací DIČ (DIČ pro účely daně z příjmů a pod, nikoli IČ DPH).

Přehled One Stop Shop režim EU, při spuštění akce Evidence pro účely DPH se v ojedinělých případech může zobrazit chybová hláška “Položka #TabDenikDPH__________…” a přehled Evidence pro účely DPH se nezobrazí. Opraveno

Pokud je v konfiguraci Účetnictví- záložka Upomínky a úroky z prodlení zapnuto Odesílat i formulář faktury pro Upomínky/Upomínky i úroky z prodlení - po akci Automatické vystavování upomínek - jsou správně vystaveny Upomínky k fakturám dle jednotlivých organizací. Ale do mailu se k upomínce přiřadily i všechny ostatní faktury, ke kterým byly při této akci vystaveny upomínky (v aktuálním spuštění). Opraveno.

Comments


bottom of page