top of page

HELIOS - Změny 12/2023

Banka

Upraven přenos kurzu v editoru hlavičky bankovního výpisu. Při zadání/změně Datum kurzu v editoru hlavičky se hledá přesný denní kurz pro zadané datum (bez ohledu na nastavení konfigurace pro dohledávání kurzu v bance).

Načítání výpisů z BankApp

V přehledu Bankovní výpisy, Log použití je nová akce Jednotlivé výpisy. Akce zobrazí k danému záznamu v logu informace o jednotlivých výpisech, v případě neúspěšného stažení zde vidíte detail chyby.

Pokud je v datech z banky uvedeno i číslo výpisu, je při načítání do iNuvio kontrolováno na duplicitu.

Načtení výpisů z BankApp

Některé banky, např. Česká spořitelna, Raiffeisenbank, umožňují stáhnout s elektronickým výpisem i soubor ve formátu .pdf

Do číselníku Bankovní spojení byly pro vlastní bankovní spojení přidány 2 nové atributy

 • Stahovat PDF výpisy - pokud je zatrženo, stáhne se s výpisem i .pdf soubor a naváže se jako dokument k bankovnímu výpisu

 • Dokumenty s PDF výpisy ukládat do stromu (pro možnost nastavení práv k dokumentům)

Nové atributy jsou v editoru vlastního bankovního spojení na záložce 5-Bankovní API, podzáložka Bankovní výpisy.

Definované importy

V případě importu z Excelu podle pořadí sloupců se import nezdařil v případě, že importní soubor začínal prázdným/prázdnými sloupcem/sloupci. Opraveno.

Celní případy

Zpřesnění kontroly na vyplnění adresy a EORI firem uvedených v celních deklaracích

Doplnění atributů pro odpis z dočasných skladů do předchozích dokladů v ICS dovoz

Export předložených dokladů s označením "Platnost pro všechny položky" nyní probíhá do všech položek deklarace.

Modul Souhrnná deklarace - přechod z fáze ICS1 do fáze ICS2

S platností od 1.1.2024 budou stávající sazby DPH 10% a 15% sloučeny do jedné snížené sazby DPH 12%.

 • Procentní sazba DPH 12% bude mít nastaven kód 2.

 • Dosavadní sazby DPH 10% (na ní byl kód 4) a 15% (na ní byl kód 2) budou mít kód odebrán.

Přijetí zprávy CZ390C o úplném odepsání dat dočasného skladu nastavuje atribut “Datum odepsání SD”.

Přidána podpora importu zprávy CZ022C (Oznámení o nutnosti změny TCP), stav deklarace se přepne na “Chyba”, pro zobrazení detailu lze použít akci Analýza chyb, dále je nutné poslat žádost o opravu CZ013C.

Zpřesnění kontroly na (ne)vyplnění Druhu dopravy při odjezdu a SPZ při odjezdu v ECS vývoz dle podmínek C0843, C0834

Oprava zpracování zprávy CZ599C s kódem kontroly B1. V tomto případě se stav deklarace přepne na “Odchylky”.

Opraveno zpracování Odesílání informací o změně stavu dokladu - v tomto případě se bude chovat jako pro stav odchylky, ne ukončeno.

CRM

Ověření DIČ DPH v přehledu Organizací

Pokud má organizace zadáno více DIČ DPH pro jednu zemi, žádné není označeno jako aktuální DIČ plátce a obě DIČ DPH jsou platná (např. omylem bylo zadáno i DIČ DPH mateřské firmy), pak při ověřování DIČ DPH přes VIES, kde není hlídána vazba IČO x DIČ DPH, bylo upraveno:

 • žádné z DIČ DPH se nenastaví jako aktuální DIČ plátce DPH.

 • v procesním okně se zobrazí upozornění: “Nelze nastavit příznak Aktuální DIČ - doporučujeme ověřit aktuální DIČ pomocí ARES(CZ)/FinStat(SK)”

ARES nová verze - po rozšíření schématu na API pro GET přestalo fungovat ověřování dle ARES - akce skončila chybou: Invalid parametr: dicSkDph (EkonomickýSubjekt). Opraveno - na dalších verzích by už rozšíření schématu nemělo způsobit chybu

V přehledu PSČ je k dispozici nová akce Aktualizace ze Slovenské pošty. Spuštěním akce dojde k aktualizaci PSČ v přehledu. V přehledu PSČ jsou i nové sloupce Datum aktualizace (datum posledního puštění akce Aktualizace z pošty) a Způsob vzniku - volby:

 • Ruční pořízení

 • Import PSČ SK

 • Import PSČ CZ

 • Rest API

 • Systémové API

Poptávky vydané - akce Aktualizace ceníků - byla potlačena kontrola na množství 1. Pokud uživatel označí více shodných položek s různým množstvím, “vyhraje” jedna z nich bez ohledu na konkrétní množství.

Kontakty - pokud se v akci Vyhledávání datových schránek nějaké schránky dle zadaných parametrů naleznou, objeví se nad jejich přehledem parametr Druh spojení umožňující vybrat, jaký druh kontaktu pro datovou schránku se má akcemi Přidat do kontaktů a Připojit kontakt k organizaci založit: Datová schránka / Hromadně pro datovou schránku / Datová schránka + Hromadně pro datovou schránku

Organizace - nová akce Doplnění datových schránek - pro označené organizace vyhledá datové schránky a akcí Připoj kontakt k organizaci lze pro označené vyhledané schránky založit v závislosti na nastavení parametru Druh spojení kontakt Datová schránka / kontakt Hromadně pro datovou schránku / kontakt Datová schránka i kontakt Hromadně pro datovou schránku . Kontakty lze takto založit pouze k 1 výskytu IČO v číselníku. Ve sloupci Výsledek je napsáno, jak připojení dopadlo

Do Nastav k přehledu Organizace byly doplněny vazby

 • Hromadně pro e-mail-automat

 • Hromadně pro datovou schránku

 • Datová schránka

které umožňují zobrazit údaje z přednastaveného kontaktu pro každý z uvedených druhů kontaktů.

ARES

 • Vzhledem k přetrvávajícím problémům s aktuálností údajů poskytovaných z modernizované verze ARES (viz článek v poradně Změny v ARES - Poradna (CZ) – HELIOS iNuvio ) jsme se rozhodli po přechodnou dobu, kdy je nadále funkční původní verze ARES a poskytuje údaje v aktuální podobě, umožnit v globálních konstantách v sekci Firemní odtržením nového parametru Používat nový ARES se navrátit k původní verzi.

 • Modernizovaná verze navíc poskytuje v dialogu Výpis ověření ve sloupci Datum aktualizace v ES informaci, kdy byly údaje o dané organizaci ve zdroji Ekonomické subjekty naposledy změněny. Pokud se provede aktualizace novými hodnotami z výpisu ověření, zapíše se tato hodnota do číselníku Organizace a její původní hodnota z tohoto číselníku se uloží do Archivu změn s původními archivovanými hodnotami k organizaci.

 • Pokud modernizovaná verze ve zdroji Ekonomické subjekty neposkytne žádné údaje v adresních atributech nazevObce (Město), nazevUlice (Ulice), psc (PSČ), pokusí se všechny aktualizované adresní atributy získat ze zdroje Ekonomické subjekty - RES . Zdroj Ekonomické subjekty , který prvotně používáme jako ekvivalent k původnímu ARES, totiž v některých případech poskytuje adresu pouze v jediném atributu textovaAdresa, z kterého se nedají jednotlivé adresní atributy spolehlivě získat.

Poptávky vydané - akce Aktualizace ceníků k dodavatelským organizacím v případě, že v dané cenové úrovni už byla nějaká cena k dané kartě zadaná a ceny v cenících nebyly sledovány k měrné jednotce (globální konstanta Ceníky včetně MJ nezatržena), končila chybou Duplicitní označení - nelze vložit záznam ! a cena se neaktualizovala. Opraveno

Evidence pošty

Všem datovým schránkám je umožněno:

 • Přijímat datové zprávy o velikosti až 1GB

 • Nové formáty: ZIP a ASiC

 • Končí specifikum aditivních schránek s příjmem do 50 MB

 • Bude možné přenášet celé spisy (SIP balíčky).

 • Kompatibilita ISDS s pan-evropským formátem ASiC.

 • Na základě novely Vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek s účinností od 1. ledna 2023.

 • Je vyvinuto nové aplikační rozhraní pro VoDZ - nový endpoint - API

 • Při odesílání se testuje velikost zprávy

 • Při přijímání se testuje velikost zprávy

 • Podle velikosti zprávy se rozhodn, zda je velikost do 20/50 MB - použije se původní API nebo nad 20/50 MB do 1 GB - použije se nové API.

 • Je povoleno odesílání souborů ZIP resp ASiC formátů. (viz Associated Signature Containers)

 • S kontejnerem vevnitř zatím nepracujeme - tj. nekontrolujeme povolené formáty, level vnoření ani kontrolu antivirem.

Fakturace

Do schématu pro přijaté faktury na agendovém API invoices/received/ byla doplněna proměnná receivedDate (Datum doručení).

Vystavování upomínek, je vyplněný atribut upomínat od určité částky. Při vystavování upomínek se částka salda v nominální měně faktury posuzovala chybně v absolutní hodnotě.

Byl upraven výběr vydaných faktur pro vystavení upomínek, pokud je částka salda v nominální měně faktury záporná (nebo samozřejmě nulová).

Poznámka, částka salda v nominální měně faktury je záporná v případech, kdy:

 • je faktura přeplacena

 • faktura je záporná (tedy je vlastně dobropis)

Týká se “ručního” i automatického generování upomínek.

Byla provedena změna v procesu mazání faktur, které na sobě mají navázanou jednu nebo více zálohových faktur. Dosud bylo před smazáním takové faktury nutné otevřít editor, odvázat zálohy a pak fakturu smazat. Nově se akce Zrušit chová následujícím způsobem:

Po akci Zrušit se v případě, že jsou na faktuře navázané zálohy, objeví okno s dotazem:

Ve faktuře je navázaná záloha. Přejete si odpojit zálohu a fakturu smazat? s tlačítky Ano a Ne. Ano odpojí všechny zálohy a fakturu smaže.

Při pokusu o zrušení zdrojové faktury, tj. zálohové faktury, která je navázaná jako záloha do jiné faktury, se zobrazí hláška:

Faktura je navázaná jako záloha do jiné faktury. Nelze smazat.

Pokud mažete více označených faktur, kde alespoň jedna má navázanou zálohu, objeví se okno s dotazem:

Některé z označených faktur na sobě mají navázanou zálohu. Přejete si odpojit zálohy a faktury smazat?

Aby byla možnost zkontrolovat automaticky vygenerované upomínky resp. úroky z prodlení (penalizační faktury), byla přidána možnost používat akce automatického generování ve dvou krocích:

Do přehledu automatu byly přidány 2 akce : Ručně bez odeslání a Automat bez odeslání.

Akce provedou výběr dokladů, generování upomínek resp. úroků z prodlení a tisk dokladů. Vygenerované doklady se ale neodešlou na email nebo do datové schránky. Automat je ukončen stavem Automat ukončen tiskem dokladů bez odeslání . V přehledu Vystavené doklady lze vygenerované upomínky resp. úroky z prodlení lze zkontrolovat, případně i upravit nebo zrušit.

Do přehledu Vystavené doklady byla přidána akce Automat-hromadné odeslání. Touto akcí lze vystavené doklady hromadně odeslat na email nebo do datové schránky. Automat je ukončen stavem Automat ukončen odesláním dokladů . Poznámka - doklady pro hromadné odeslání není potřeba nijak označovat, uvedenou akcí se odešlou všechny.

Pro použití této nové funkcionality automatem je potřeba použít v definičním HIQ souboru místo ActionName=ActionAutomat → ActionName=ActionAutomatBezOdeslani .

Automatické generování upomínek je nově časově omezeno.

V globálních konstantách upomínek a úroků z prodlení je nová konstanta - Dohledávat faktury zpět (celé roky) . Výchozí nastavení je 3 roky. Dohledají se faktury, které jsou od aktuálního roku max. X roků staré, kde X je nastavení konstanty Dohledávat faktury zpět (celé roky) .

Úhrada dobropisem

V přehledu Faktur vydaných a Faktur přijatých je nový způsob úhrad Úhrada dobropisem. Úhradu dobropisem lze vygenerovat nad dokladem, který má druh pohybu Dobropis vydaný/Dobropis přijatý. Označený dobropis se musí vztahovat k jedné faktuře vydané/přijaté (pokud by byl k více fakturám, je třeba využít funkcionality vzájemných zápočtů)..

Akce Úhrady/Úhrada dobropisem založí pro označený dobropis a návaznou fakturu úhradu. Datum úhrady je datum případu dobropisu. Částka úhrady je dle částky dobropisu, při čemž se kontroluje saldo faktury. Pokud by faktura měla jiné úhrady a hodnota salda byla menší než hodnota dobropisu, pak se částka úhrady sníží tak, aby nevznikla přeplacená faktura.

Podmínkou úspěšného generování úhrady dobropisem je, že dobropis nesmí obsahovat žádné úhrady.

Účtování úhrady dobropisem

Na řadě faktur/dobropisů lze nově přednastavit Účetní kód úhrady dobropisem. Lze vybírat z účetních kódů druhu Saldokonto-přeúčtování. Kontaci lze doplnit i přímo na úhradě. Pro účtování jsou doplněny nové akce Účtování úhrady dobropisem.

Byla vyvinuta funkce pro zrychlenou tvorbu zápočtů v případě, že se jedná o situaci, kdy je k vydané faktuře vystaven dobropis vydaný.

V přehledu Vydané faktury v nabídce Další akce je nová akce Zápočet faktury a dobropisu. Postup vytvoření zápočtu:

 • Pokud je dobropis vydaný vygenerován z faktury vydané, stačí označit dobropis vydaný a spustí se akce Zápočet faktury a dobropisu . Systém automaticky dohledá vydanaou fakturu a vytvoří zápočet.

 • Nebo jsou označeny faktury vydané a dobropisy vydané ke stejné organizaci. Je nutno aby tyto doklady měly i stejnou měnu faktury a stejnou zemi DPH. Faktury vydané a dobropisy vydané mohou být i bez vzájemné vazby, v tomto případě faktury vydané a dobropisy vydané musí být označeny všechny.

V dalším průběhu akce se zobrazí přehled Vzájemných zápočtů, vygenerovaný zápočet lze případně editovat a uzavřít běžným způsobem.

V případě, že v přehledu Zádržné na faktuře existuje více záznamů, počítá částka upomínky správně. Správně se k částce faktury připočítá i část zádržného po splatnosti (dle data uvolnění).

Problém je ale v tom, že pokud je faktura uhrazená, na zádržné po splatnosti se nyní upomínka nedá vůbec vygenerovat, generování nad fakturou končí chybou: Upomínka nebyla vystavena, částka penále je nulová

Příklad:

Částka faktury 60 500,- splatnost 11.07.2023

Úhrada 50 500,- Pokladní doklad 16.10.2023

1 Zádržné 5 000,- splatnost 1.8.2023 (uvolnění 1.8.2023)

2 Zádržné 5 000,- splatnost 1.8.2024 (uvolnění 1.8.2024)

60 500 - 5 000 - 5 000 + 5 000 = 55 500

Generování končí chybou: Upomínka nebyla vystavena, částka penále je nulová

Očekávaná částka na upomínce je 5 000,-.

Chyba byla opravena, byl opraven výpočet částky k úhradě v uložené proceduře.

Faktury k datu

Opravena chyba, kdy se chybně zobrazovala data ve sloupcích kategorií splatnosti u faktur, kde bylo více zádržných na stejnou částku.

Na řadě faktur je nastaven druhý párovací znak stejný jako první párovací znak. Ve chvíli, kdy se do faktury převedly položky z došlé objednávky, zvýšil se druhý párovací znak o 1, např. 2002300001 se změnilo na 2002300002 . Opraveno.

Akce Kopie ve fakturách vydaných a přijatých nekopírovala ze zdrojového dokladu nastavení atributu "Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení". Opraveno

Faktura přijatá v cizí měně, rekapitulace DPH, údaje Základ DPH daňový kurz - HM, Částka DPH daňový kurz - HM, Celkem s DPH daňový kurz - HM.

Po změně částky “DPH zadaná ručně” na položce faktury se za určitých podmínek tyto údaje neaktualizovaly. Opraveno.

Do distribučních formulářů -1470 a -1574 doplněn tisk rekapitulace DPH v případě, že je v konečné faktuře odečtena daňová záloha v plné výši, částka k úhradě je nulová a rekapitulace DPH je tudíž také nulová.

Stupně upomínek ve Fakturaci jsou definovány z hlediska textů v národním jazyku (např. v češtině). Ke každému stupni jsou též vytvořeny varianty v komunikačních jazycích.

U tuzemských (např. českých) zákazníků, kteří nemají na organizaci vyplněný žádný komunikační jazyk, se přiřadí správně text upomínky základní český, nicméně tiskový formulář se přiřadí nesprávně v cizím jazyce. Opraveno.

V případě položkového převodu z Přijaté faktury do Vydané faktury se na cílovém dokladu chybně ukládal atribut Dodavatelská faktura ze zdrojového dokladu i v případě, že ho uživatel na cílovém dokladu vymazal. Opraveno.

Firemní aktivity

Pro Firemní aktivity, CRM aktivity a QMS aktivity byla implementováno využívání tzv. rozšířeného vyhledávání kurzů dle nastavení globální konstanty Dohledání kurzu pro fakturaci, sklady, aktivity, která je k dispozici v konstantách pro modul Fakturace, jakmile se zapne rozšířené vyhledání kurzů - podrobnosti k této funkcionalitě jsou uvedeny v článku Rozšířené dohledávání kurzů - Poradna (CZ) – HELIOS iNuvio.

Intrastat

Intrastat - Měsíční hlášení - akce Původní doklady

V zobrazeném přehledu se již nezobrazují položky dokladů, ze kterých se Instrastat negeneroval (typicky položky služeb bez vyplněné celní nomenklatury).

Měsíční hlášení - položky - změna zobrazovací masky u hmotnosti (oddělovače tisíců + 3 des. místa).

Intrastat - měsíční hlášení - v případě, že organizace fakturační a místo určení na dokladu měly shodnou zemi (nešlo o trojstranný obchod) a organizace místo určení neměla zadáno DIČ DPH, nedohledávalo se již DIČ DPH v organizaci fakturační a do hlášení se místo toho dával kód pro organizace bez DIČ DPH. Opraveno

Majetek

Mimořádné odpisy od 1.1.2024 - pouze pro bezemisní vozidla

Legislativa CZ vyplývající ze schváleného konsolidačního balíčku. Podrobně viz. článek v Poradně

V majetku existovaly dva atributy s veřejným názvem Datum pořízení. Jeden zobrazoval systémové datum pořízení záznamu a druhý datum pořízení majetku. Pro lepší přehlednost byl u atributu Datum pořízení (systémový název DatumPor), který se vztahuje k datu pořízení majetku (tj. datum uvedené v editoru karty majetku na záložce 1- Základní údaje) upraven veřejný název na Datum pořízení majetku.

Omezení výdajů u vozidel kategorie M1

Legislativa CZ vyplývající ze schváleného konsolidačního balíčku. Podrobně viz. článek v Poradně.

Revize chování akce KM Zrušení opisu pohybů pro opis DP->UP; úplná shoda.

Funkcionalita Poměrného koeficientu nad prvotními doklady je nově zapojena i do modulu majetek pro CZ legislativu. Jedná se o rozšíření již existující funkcionality modulu majetek, a to především o možnost účtovat o daňových pohybech v rozpadu na daňově uznatelnou / neuznatelnou část.

Poměr se zadává (fungovalo již dříve) v editoru daňového pohybu do pole DP Daňově uznatelná část. Pole je přístupné pro druh pohybu Počáteční stav nebo Změna části ročního odpisu. Zadává se hodnota od 0 do 100. Přičemž 100 znamená, že vybraný majetek je plně využíván k podnikatelské činnosti.

Podmínky, aby bylo možné zohlednit poměrný koeficient při účtování daňových pohybů:

 • v Globální konfiguraci / Firemních údajích je zapnuta konstanta Používat poměrný koeficient CZ: Účtování prvotních dokladů a nastaveno datum platnosti (navázané k existujícímu přiznání k DPH).

 • Na kartě majetku je v Daňovém pohybu nastavena DP Daňově uznatelná část (jiná než 100).

 • Na kartě majetku je na záložce 5 - Účtování nastaveno, že se budou účtovat Daňové pohyby, popř. Účetní, vč. daňových odpisů

 • Na kontacích, které jsou vybrané na daňových pohybech, je na řádcích, kde je požadováno rozúčtování na daňovou a nedaňovou část (odpis, technické zhodnocení do limitu, vyřazení), nastaveno použití Poměrné rozúčtování daně - Detailně nebo Sumárně.

Při zakládání nové karty majetku, protokolu zavedení se nejprve nabízí k výběr Typ majetku. Zobrazený přehled Typů majetku nerespektoval výchozí sestavu pro tento přehled. Opraveno.

Na daňovém pohybu Počáteční stav při nastavení “Přenést kontaci při úplné shodě” a zároveň pokud nebyla vyplněna kontace, tak se do daňového pohybu doplnilo číslo kontace = 0. Pohyb nebylo možné uložit. Zobrazila se chyba “Na záznam chcete navázat neexistující údaje.” Opraveno.

Pokud bylo při účtování pohybů majetku využito funkcionality rozúčtování účetních pohybů / 3. pohybů dle nastavení na pohybech umístění, chybně se do účetního dokladu do atributu organizace přenášelo číslo zaměstnance.

Vyřazení majetku krácením u majetku, který má nastaven zrychlené odepisování, hlásilo chybu: Neidentifikovateľná chyba v QueryDanovePohyby a následně Položka 'DP Zostatková cena zmena' musí byť zadaná! Opraveno.

Mzdy (CZ)

Konsolidační balíček - Daně - Dary RZD 2023

Došlo ke zvýšení odpočtu na bezúplatné plnění od roku 2023 z 15% na 30%, týká se ročního zúčtování za rok 2023 (následně i v roce 2024).

Plnění povinného podílu (ZPS) - odvod za 1 osobu

Nově se ve formuláři ZPS - Plnění povinného podílu (sys.číslo -1508) vždy v rámci konkrétního kalendářního roku předvyplňuje atribut Odvod za 1 osobu konkrétní částkou, pokud je již známá.

Pokud hodnotu nebudeme znát (v průběhu kalendářního roku, známe ji až na konci roku), hodnota zůstane v editoru před tiskem nevyplněná.

Pro zpracování formuláře za rok 2023 je hodnota odvodu za jednu osobu ve výši 106 067,5 .

Slevy na pojistném - Průměrná mzda

Pro rok 2024 se mění průměrná mzda na hodnotu 43 967 (mzdové konstanty na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [5] Slevy na pojistném.)

Výpočet daně a daňového zvýhodnění - upravený tiskový formulář

Roční sestavy - Prohlášení poplatníka daně - (sys.č. -1528, MFin 25 5457 vzor č. 27)

Byl aktualizován formulář Prohlášení poplatníka daně dle nového vzoru.

UPOZORNĚNÍ: V následující verzi 3.0.2023.1207 došlo k úpravě. Prohlášení poplatníka platné od roku 2024 bylo vytvořeno jako nový formulář Prohlášení k dani (vzor 27) se sys.č. -1613. Formulář platný do roku 2023 byl navrácen a jeho platnost omezena k 31.12.2023.

Roční sestavy - Počet zaměstnanců ke dni- vz. č. 20,21,22 - 23? formulář

Úprava dle platného vzoru - č.23

Plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně - Počet zaměstnanců ke dni- vz. č. 20,21,22 - 23? formulář

Úprava dle platného vzoru - č.23

Konsolidační balíček - sleva na studenta

Součástí úprav týkajících se konsolidačního balíčku je zrušení slevy na studium.

Kontrola před výpočtem mzdy v lednu 2024:

 • pokud jsou nalezeny ve Mzdových údajích platné slevy na studium (S_STD), dojde k informování uživatele hláškou: “Mzdové údaje obsahují neukončené slevy na studium, jejichž legislativní platnost skončila v roce 2023. Nyní proběhne jejich automatické ukončení nastavením atributu Datum do na hodnotu 31.12.2023. Slevy na studium vložené do mzdy dříve budou nyní z mezd smazány a mzdy se označí jako neaktuální.”

 • poté se všechny tyto slevy ukončí - tj. nastaví se atribut Datum do na hodnotu 31.12.2023

 • pokud by sleva na studium již byla přenesena do mzdy (starší verzí programu), dojde k jejímu vymazání ze mzdy a k nastavení stavu mzdy na hodnotu ZměnaxOdpočty

Slevy a odpočty v editoru MÚ od ledna 2024:

 • od mzdového období 01/2024 již není možné do přehledu slev vložit slevu na studium - při zvolení této možnosti se objeví chybová hláška “Legislativní platnost slevy na studium skončila k 31.12.2023.“

 • od mzdového období 01/2024 při editaci rozmezí platnosti slevy se u slevy na studium hlídá, aby Datum do bylo zadané a nepřekročilo 31.12.2023

Hranice pro 15% daň ze závislé činnosti: 

Pro rok 2024 je definována 15% sazba zálohy do 3násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2024:  131 901 Kč . Pro účely výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů je definována 15% sazba daně pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2024:  1 582 812 Kč.

Redukční hranice pro výpočet náhrady za nemoc

Od ledna 2024 se mění nastavení redukčních hranic:

Nové redukční hranice:

 • 1. redukční hranice 256,55

 • 2. redukční hranice 384,83

 • 3. redukční hranice 769,48

Plátce pojistného stát

Od 01/2024 se mění hranice, do které je plátcem pojistného stát. Nově se jedná o částku 15 440 Kč.

DNP - redukční hranice

Od ledna 2024 platí nové redukční hranice pro dávky nemocenského pojištění.

V Heliosu se jedná pouze o informativní údaj:

 • 1. redukční hranice 1 466 Kč

 • 2. redukční hranice 2 199 Kč

 • 3. redukční hranice 4 397 Kč

Zaručená mzda od 01/2024

Od ledna 2024 dochází k navýšení některých úrovní zaručené mzdy:

 • v 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %,

 • ve 2. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,9 %,

 • ve 3. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,1 %,

 • v 8. skupině prací navýšení o 3 200 Kč, tj, o 9,2 %.

 • skupiny prací 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny

Minimální mzda od 01/2024

Od ledna 2024 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy:

 • u měsíční mzdy na částku 18 900 Kč

 • u hodinové mzdy na částku 112,50 Kč

Sociální pojištění - maximální vyměřovací základ

Od 01/2024 se zvyšuje hranice maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění na částku 2 110 416 Kč.

Číselník CZ-ISCO a pole KZam

Pokud je zakládán nový záznam do číselníku CZ-ISCO, dovolí Helios uložit záznam bez vyplnění pole KZAM. Pokud ale pole KZam bylo vyplněno a záznam CZ-ISCO byl uložen, nebylo již možné KZam odvázat a záznam CZ-ISCO uložit. Objevila se chybová hláška:

Položka 'KZam' musí být zadána ! [SQL:515,16, line 1] Cannot insert the value NULL into column 'KZam', table 'Helios_iNuvio_back001_1.dbo.TabCzIsco'; column does not allow nulls. UPDATE fails. Opraveno.

Životní a pracovní výročí - průměrný výdělek

Bylo upraveno nastavení mzdových složek MS 681 Jubilea - pracovní výročí a MS 682 Jubilea - životní výročí 50 let v distribučním číselníku mzdových složek, atribut Kč do prům. na dov. je nyní nastaven na hodnotu Ne.

Aby se nastavení promítlo i do uživatelského číselníku mzdových složek, že třeba spustit nad odpovídajícími složkami volbu Porovnání a následně Nahraj hodnoty z referenční MS.

V nově generovaných databázích se MS nastaví dle aktuální úpravy automaticky.

Dohody - dovolená od 1.1.2024

Dle nového zákoníku práce mají od 1.1.2024 nárok na dovolenou i dohodáři (DPP, DPČ). Proto byly v programu provedeny následující úpravy:

 • od roku 2024 jsou ze skupiny pracovních poměrů (PP), u kterých není nárok na dovolenou, vyjmuty druhy Dohoda a provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • v editoru Mzdových údajů jsou upraveny kontroly tak, aby u PP typu DPČ a DPP byl povolen výpočet nároku a zůstatků dovolené

Pro DPP a DPČ platí z hlediska dovolené stejná pravidla jako u klasických pracovních poměrů výjimkou, že při výpočtu nároku na dovolenou nebude brán Týdenní úvazek ze Mzdových údajů, ale pro tyto dva pracovní poměry bude brán fiktivní úvazek ve výši 20 hodin týdně,

Odpracované hodiny budou nadále zadávány na mzdových složkách 700 a 701 (resp. bude se jednat o MS, které mají jako referenční nastavené MS 700, 701). Pro nárok na dovolenou budou započteny po uzávěrce měsíce.

Upozornění:

Hodiny z MS pro dohody budou načítány do odpracovaných hodin pro nárok na dovolenou pouze do měsíčního limitu daného nastavením mzdového kalendářem. V případě, že na MS dohody bude více hodin, je nutné nastavit hodiny v kalendáři dle skutečnosti, případně je možné navýšit limit přes korekci nad přehledem nároku na dovolenou.

Mzdové údaje - předpokládaný konec RD

Bylo upraveno načítání datumu v atributu Předpokládaný konec RD, který je možné si zobrazit z přehledu Mzdové údaje přes Nastav. V případě, kdy je ve Mzdových údajích (MÚ) nastaven datum vynětí z evidenčního stavu (ES) a důvod vynětí je Rodičovská dovolená, se nyní hodnota v atributu načítá takto:

 • pokud není vyplněný datum v položce Návrat ES, odvozuje se přepokládaný konec RD z data narození dítěte, které je v Rodinných příslušnících označeno volbou Dítě pro RD (bere se den prvních narozenin, dosud se bral den před prvními narozeninami) - např. pro dítě narozené 3.11.2020 se přepokládaný konec RD načítá 3.11.2023

 • pokud je zadaný datum v položce Návrat ES, odvozuje se předpokládaný konec RD od data návratu do ES (bere se od den méně, dosud se bral stejný den) - např. v případ návratu ES 4.11.2023 se předpokládaný konec RD načítá 3.11.2023

Tato úprava má vliv i na zobrazení informace o předpokládaném konci RD při Měsíční kontrole mzdových údajů nad přehledem Mzdové údaje a na generování MS 103 do výpočtu mzdy v případě, kdy je na druhu vynětí RD nastaveno generování do výpočtu a vazba na MS 103.

Sociální pojištění - hasiči, záchranáři - sazba pro rok 2024

Pro rok 2024 je stanovená vyšší sazba pojistného za zaměstnavatele ve výši 27,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

Nová sazba se ve Mzdových konstantách nastaví automaticky od ledna 2024 při měsíční uzávěrce za prosinec 2023, případně ručním spuštěním akce Aktualizace konstant nad konstantami v lednu 2024.

Konsolidační balíček - Nemocenské pojištění

Nově se zavádí nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %.

Hodnota se nastaví ve mzdových konstantách na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [1] Sociální pojištění.

Vynětí ES z důvodu dlouhodobého neplaceného volna - vyloučené dny na příloze k PN

 • standardní řešení, které správně generuje vyloučené dny pro Přílohu k žádosti o DNP, vyžaduje :

 • v číselníku Druhy vynětí z ES nastavit k druhu vynětí Dlouhodobé neplacené volno (DNP) příznak Generuj MS do mzdy a přiřadit příslušnou mzdovou složku (nejlépe MS 246)

 • při těchto nastaveních se zaměstnanec vyjmutý dlouhodobě z ES na DNV dostane do výpočtu mzdy, do které se generuje příslušná MS přiřazená v číselníku druhů vynětí

 • pokud uživatel takto vyjmutým zaměstnancům negeneruje mzdu, musí postupovat následovně:

 • v číselníku Druhy vynětí z ES u druhu vynětí Dlouhodobé neplacené volno nebude zatržený příznak Generuj MS do mzdy

 • ve Mzdových údajích nebude zatržený příznak Do výpočtu po konci PP/vynětí

 • pokud vynětí trvá celý měsíc, tak při těchto nastaveních se zaměstnanec vyjmutý z ES na DNV nedostane do výpočtu mzdy, v takovémto případě se :

 • nově pro daný měsíc generuje záznam do přehledu Podklady pro DVZ a tím pádem i do přehledu Rozhodné období v Příloze k žádosti o DNP

 • doba vynětí na DNV za daný měsíc se uvede v tomto záznamu jako Vyloučená doba

 • pokud vynětí trvá jen část měsíce (začátek nebo konec vynětí je v průběhu měsíce), musí uživatel příslušnou docházkovou MS pro DNV (musí mít referenční MS = 246 ) do mzdy vložit ručně, nově kontrola v editoru výpočtu mzdy povolí tuto kombinaci MS a vynětí z ES zadat

Korekce hodin pro určení nároku na dovolenou

Byla vyvinuta nová funkcionalita korekce dob pro určení nároku na dovolenou. Úpravy se týkají pouze výpočtu nároku na dovolenou, neovlivňují žádné jiné mzdové přehledy ani výstupy.

Nad přehledem Základní nárok na dovolenou lze přes nabídku Korekce na kartě Akce zobrazit přehled Korekce dob pro výpočet nároku na dovolenou pro daného zaměstnance a vybraný rok (přehled Základní nárok na dovolenou lze vyvolat v editoru mzdových údajů akcí Dovolená detail nebo tlačítka (“tři tečky“) u pole obsahujícího výměru dovolené v týdnech).

Nový přehled Korekce dob pro výpočet nároku na dovolenou je editovatelný pouze v aktuálním mzdovém období.

Korekci zadáváte přes akci Nový. Při pořizování nové korekce se nejprve nabídne přehled mzdových období, ze kterých je nutné vybrat období, za které má proběhnout korekce dob pro výpočet nároku na dovolenou. Vybrané období musí spadat do doby trvání pracovního poměru zaměstnance. Po výběru období se objeví editor pro zadání korekcí.

Do editoru korekcí je pak třeba zadat období Platnosti od. Jde o období, od kterého se do výpočtu nároku na dovolenou zahrne daný korekční záznam. Přednabízí se vybrané, tedy aktuální období. Lze zadat i období vyšší, nelze však zadávat platnost zpětně, tedy do již uzavřených nebo odemčených období. Vybrané období platnosti od musí spadat do doby trvání pracovního poměru zaměstnance a zároveň v něm nesmí být již vypočtena mzda daného zaměstnance.

V editoru lze dále vyplnit 4 různé korekční údaje:

 • Odpracovaná doba - Hodiny (korekce skutečně odpracovaných hodin ve mzdovém období)

 • Odpracovaná doba - Dny (korekce skutečně odpracovaných dnů ve mzdovém období)

 • Limit (hodiny) – Odpracovaná doba (korekce limitu hodin pro odpracovanou dobu v daném mzdovém období)

 • Limit (hodiny) – Nadúvazek (Limit hodin pro určení nadúvazku u zkrácených úvazků v daném mzdovém období)

Každá změna v korekcích s platnosti do aktuálního období se ihned propisuje do přehledu Základní nárok na dovolenou. Po zavření přehledu Základní nárok na dovolenou se v případě korekce a přepočtu nároku na dovolenou zobrazí hláška: “Byly provedeny korekce hodin pro výpočet nároku na dovolenou. Bude přepočten nárok na dovolenou podle aktuálních hodnot.” Změna nároku se následně propíše i do editoru mzdových údajů.

Přehled Základní nárok na dovolenou byl kvůli korekcím rozšířen o:

 • atribut Korekce - t ento příznak hvězdičkou označuje záznamy (měsíce), na které je navázán platný korekční záznam (Platnost od)

 • atribut Limit hodin odpracované doby – jde o limit hodin pro odpracovanou dobu v daném mzdovém období, určí se jako zákonný fond pracovní doby snížený o nepřítomnosti

 • atribut Limit hodin pro určení nadúvazku – jde o limit hodin pro určení nadúvazku u zkrácených úvazků, určí se jako fond pracovní doby snížený o nepřítomnosti Zkrácený úvazek – pokud má automatický dopočet hodin (Zdroj = Kalendář) a je odpracováno více než fond PD, bereme odpracovanou dobu ze Mzdy (jen mzdová období, před aktuálním obdobím), pro zkrácené úvazky se do OD pro nárok na dovolenou započítává odpracovaná doba až do výše zákonného úvazku.

 • vazbu na přehled Korekce dob pro výpočet nároku na dovolenou obsahující položky korekce

Zadané korekce se stejným způsobem (podle Platnosti od) uplatní vždy, když ve mzdách určujeme zákonný nárok na dovolenou (přehled Dovolená - zákonný nárok).

Ve výjimečných případech docházelo k pomalému načítání sestav v Generátoru. Upraveno

Návrat do ES v poslední kalendářní den v měsíci

V případě, kdy návrat do ES byl posledním kal. dnem v měsíci, tak Výpočet mzdy mohl hlásit hlášku:

“Překročen počet hodin svátků ve mzdovém období”

nebo se ve výpočtu mzdy o poslední kal. den nesnížil počet odpracovaných hodin.

Opraveno.

Obecné

Do přehledu uživatelů byly doplněny 2 nové sloupce:

 • Uživatelé - Je login definován na SQL Serveru? - zkráceně LS

 • Uživatelé v databázích - Je login definován v databázi? - zkráceně LD

Sloupce říkají, jestli je konkrétní přihlašovací jméno (login) přímo (nikoliv přes roli či skupinu) definováno na SQL Serveru nebo v databázi.

V rámci přehledu Sestavy pro Nastav (číslo 1546) byla doplněna 2 práva: 'Uložit sestavu' a 'Uložit sestavu jako soukromou'. Tato práva se promítají v F4 - Nastav do nastavení tlačítek Uložit a Uložit jako soukromou.

V přehledu Ečit je možné si pomocí F4-Nastav zobrazit údaje z Celního sazebníku.

Do procesního okna byla doplněna možnost exportu výsledku do XLS, XLSX, HTML a XML..

Došlo k úpravě funkce zaškrtávátka "Přizpůsobit šířku sloupců " tak, aby to neroztahovalo sloupce, pokud součet jejich šířek je menší než 70% tisknutelné šířky stránky. Tzn pokud se tisknou dva úzké sloupce, tak nedojde k jejich roztažení na celou šířku stránky.

V žurnálu vznikla nová akce “Smazat historické záznamy”. Tato akce má své vlastní právo a respektuje i právo na akci Zrušit. Touto akcí je možné smazat všechny záznamy všech priorit do určitého data. Nelze mazat záznamy mladší než je jeden rok.

V přehledu Monitor aktivit umožňuje akce Zrušit mazat záznamy do určitého data. Záznamy mladší než půl roku mazat nelze.

V přehledu záplat je možné volbou zrušit smazat záplaty, které jsou pro verze starší než je aktuální verze.

Tiskový zdroj pro vlastní organizaci byl doplněn o externí atributy a atribut TabCisOrg.CarovyKodEAN.

Upraveno nastavení stavového řádku s ohledem na velikost nastaveného písma.

Do definice cizího klíče v rámci uživatelských tabulek byla doplněna volba pro platnost zobrazení v editoru a přehledu cizí tabulky. Možnosti jsou dvě:

 • Všechny přehledy se stejnou hlavní tabulkou (implicitní hodnota)

 • Pouze pro zadaný přehled

Pokud licence Heliosu neobsahuje žádný z těchto modulů: Celní případy, Celní sklady, Daňové sklady, Intrastat, tak není nad kmenovými kartami zobrazena akce Upozornění

Pokud licence Heliosu neobsahuje žádný z těchto modulů: Celní případy, Celní sklady, Daňové sklady, Intrastat, tak není nad kmenovými kartami zobrazena akce Upozornění

V notifikačním registru vznikl nový atribut “Zasílat odkaz na záznam”, který je ve výchozím stavu zaškrtnut. Pokud se zasílá mailová notifikace, tak je odeslán soubor s odkazem na daný záznam v Heliosu. Pokud se přes akci tento atribut odškrtne, není soubor odeslán. Při změně atributu na registru, který má již vytvořené notifikace, je nutné notifikace deaktivovat a opětovně aktivovat.

Systémové API s CRUD nad přehledem Kurzovní lístek.

Editor “Práva na data” byl upraven. Záložky z horní části okna byly přesunuty do menu v levé části okna. Zde je možné třídit položky dle názvu a BID nebo vyhledávat psaním názvu nebo BID.

Byla zapojena nová verze komponent Developer Express 23.1.6.

PDF dokumenty je možné podepisovat el. podpisem (i s časovým razítkem) dle standardu ADOBE. Lze podepisovat dokumenty v DB i mimo ní. K jednomu záznamu je možné připojit více podpisů.

Kopie práv nad uživateli nově kopíruje: skupinu přeúčtování režií, právo na změnu stavu skladu a Dataskop eServer - hlavní okno.

U Dataskopu a Dashboardu byly provedeny opravy chybného kopírování.

Do logování práce s dokumenty byly doplněny sloupce týkající se odeslání dokumentu e-mailem. Je logováno pole Komu, Kopie a Skrytá kopie.

Do API endpointů [GET] browses/data a [GET] snapshots/data byla do výsledku doplněna proměnná “count”, která udává počet záznamů v poli “rows”.

Endpoint [GET] browses/list nyní vrací seznam přehledů bez přehledů nad dočasnými tabulkami. Přístup na přehled nad dočasnou tabulkou ohlásí chybu 'Přehled pro dočasnou tabulku není podporován!'. Důvodem je to, že na API dočasné tabulky neexistují, tudíž přehledy by hlásily chybu SQL syntaxe.

Do definice externího sloupce byla doplněna možnost určit, že definici konverze je zadána pomocí SQL skriptu.

Příklad SQL dotazu: SELECT CAST(ID AS NVARCHAR)+'='+ISOKod FROM TabZeme

V rámci definice kontingenční tabulky lze u nastavení sloupců zadat šířku sloupce. Uplatní se pouze u typu Kontingenční tabulka 2, a to v případě, že není nastaveno 'Automaticky nastavit šířku sloupců'.

Uložení definice ze zobrazené kontingenční tabulky zapíše do definice aktuální šířky.

Bohužel z technických důvodů nelze nijak ovlivnit šířky sumačních sloupců.

Okno se zobrazením SQL chyby nyní již neobsahuje tlačítko Detail. Text detailu se zobrazuje zároveň s chybou. Texty jsou odděleny pomocí čáry z pomlček.

URL adresy ve widgetech Dashboardu odkazovaly na nepoužívaný server, kde byla původně wiki. Opraveno.

Hodnota info políček v rámci uživatelských editorů navázaných na systémové proměnné přehledu (např. období, sklad, datum TPV…) nebyla načtena. Opraveno.

V editoru pro odeslání e-mailu z náhledu tisku je v některých případech špatně viditelná předvyplněná adresa Komu (text je posunut vlevo za roh). Opraveno.

Pokud existuje slepá procedura ep_OnBeforeEMail01, nebylo možné odeslat e-mailem opis procesního okna. Opraveno.

Pokud se ve filtrační podmínce na novém API (query parametr filter) použije víc sloupců typu externí atribut, popř. programátorsky definovaný, může dojít k chybě “Neznámý sloupec…”. Opraveno.

Pokud expirovala platnost hesla SQL loginu, nebylo možné zadat nové heslo. Zobrazila se pouze chybová hláška. Opraveno.

Při nedostupné adrese ČNB mohla chyba widgetu Kurzů měn ČNB v Dashbordu ukončit Helios. Opraveno.

V procesních oknech je přehozena funkcionalita akcí “Tisknout pouze upozornění“ a “Tisknout chybové i upozornění”. Opraveno.

Pokud je záznam s externími údaji (tabulka EXT) vytvořen v triggeru hlavní tabulky (popř. i zprostředkovaně z jiného triggeru), je při tvorbě nového záznamu přes API generována chyba “Duplicitní označení - nelze vložit záznam !“. Opraveno.

Opraven export dat pomocí zpráv ve formátu StandardniMixCisOrg.

Náhled webových stránek v infopanelu v editoru mohl při zavření editoru skončit chybou. Opraveno

V hlavním panelu Windows se chybně zobrazoval popisek Heliosu v případě, že byl v Heliosu aktivován info panel. Opraveno.

Akce Informace o aktuálním záznamu byla přístupná pouze v případě, že nebylo označeno více záznamů. Upraveno.

Pokud existoval externí trigger, který zakládal záznam s externími atributy, docházelo v některých případech k pádu editoru při pokusu o uložení externích atributů.

Opraveno. Chyba se projevovala u tabulek bez blokování editoru při nové větě - tzn. u těch, kde se nový záznam zakládá až po potvrzení v editoru.

Přehled si při přepnutí zobrazení sumačního řádku (Shift+Ctrl+L) nezapamatoval označené záznamy. Opraveno.

Personalistika

Bylo vytvořeno agendové API pro Uchazeče (oblast Personalistika): /api/v1/humanResources/jobApplicants

Změna pracovní pozice vs. školení/lékařské prohlídky

Při změně platnosti obsazenosti pracovní pozice zaměstnance se automaticky zapíše do požadovaného školení/lékařské prohlídky do atributu Generovat do z datumu platnosti obsazenosti datum DO,

Nyní se při následném obsazování na další pracovní pozici, na které je požadované školení/prohlídka, jejíž generování plánu bylo ukončené ukončením obsazenosti na jiné pracovní pozici, zaktualizuje datum uvedený v atr. Generovat do nejvyšším datumem DO z obsazenosti pracovních pozic daného zaměstnance toho samého školení/lékařské prohlídky.

Pokladna

Upraveno chování editoru položky příjmového pokladního dokladu v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP výstup).

Řady pokladen - nová akce Kontrola stavů pokladen

Slouží k porovnání stavu v pokladně a stavu účetního účtu, na který jsou pokladní doklady účtovány (211xxx). V přehledu lze zobrazit a porovnávat sloupce v hlavní i cizí měně.

Pokladní doklady s odpočtem zálohy

Upraveno mazání pokladních dokladů, které mají odpočet zálohy (záložka 4 - Zálohy obsahuje záznam). Dříve musel uživatel nejprve z pokladního dokladu smazat odpočet zálohy a až pak bylo možné smazat samotný pokladní doklad. Upraveno. Odstranění zálohy proběhne automaticky systémem.

Při účtování pokladního dokladu s údaji pouze na hlavičce (neobsahuje položky) se chybně přenášel účet pokladny. Problém se vyskytl pouze v případě, že na účetním kódu (kontaci) bylo zatrženo “Rozpad částky k úhradě po položkách”. Opraveno.

SK legislativa - pokladna v EUR, nastaveno zaokrouhlování částky k úhadě na 0,05 EUR

Při generování pokladního dokladu k faktuře v EUR se do částky v měně faktury (EUR) chybně přenášela částka po zaokrouhlení. Opraveno.

Při navazování faktury k položce již existujícího pokladního dokladu se v určitých případech na úhradě nevyplnila částka v měně faktury. Opraveno.

Pokladní prodej

Na kmenovou kartu bylo doplněno zaškrtávátko "Nelze hradit body". Při prodeji se pak na tuto položku nerozpočítá sleva z bodů a maximální částka úhrady body je snížena o hodnotu položek s tímto nastavením.

Na řadě účtenek (Zadávání / Ověření DIČ ve VIES) lze zapnout automatické ověření DIČ ve Vies před zobrazením okna pro platbu.

Pokud je DIČ neplatné, tak zobrazí hlášení. Prodejku ale lze i tak uložit.

V konfiguraci přibylo k zaškrtávátku "Vždy zobrazit okno s částkou ke vrácení" ještě opačné: "Nikdy nezobrazit okno s částkou ke vrácení". Nastavení dovoluje zaškrtnutí pouze jediného z těchto dvou zaškrtnutí (jsou významem navzájem opačná) a nebo nezaškrtnutí žádného z nich. Pak je (jako nyní) okno zobrazeno pouze u nenulové vrácené částky.

Opraven problém, kdy při prodeji voucheru v nedotykovém režimu nefungovala změna ceny voucheru z okna pro voucher.

Opravena chyba, kdy se při téměř současném stisknutí kláves , a Enter mohlo podařit uložit doklad tak, že suma úhrad nesouhlasila s částkou dokladu. K chybě mohlo dojít pouze při zapnutém "Zpožděném výpočtu částky k úhradě"

Bylo upraveno chování při prodeji voucheru, kdy se položka automaticky odstraní, pokud se vyskočí z dialogu pro zadání čísla voucheru.

Projektové řízení

Pro projekt je možné definovat návaznou zakázku.

Odhadované náklady/výnosy je nyní možné také zadávat ve valutách.

Pomocí hromadných změn je možné změnit řadu projektu nebo etapy včetně podřízených etap.

QMS Systém řízení kvality

Na kategoriích aktivity a QMS lze přednastavit výchozí Tiskový formulář pro tuto kategorii, který se přenese do nového záznamu a použije se v akcích Tisk a Tisk formulářem - jednotlivě.

Do editoru Reklamace přijaté byla doplněna na záložce Doklady podzáložka Nabídky .

Pro textové hodnoty zadávané do kontrolovaného parametru je umožněno vybírat texty připravené v číselníku Texty pro firemní aktivity .

Agenda Kontrolní plány - do přehledů výrobních příkazů, výrobních operací na výrobní příkaz a výrobních čísel na výrobní příkaz byla doplněna v Nastav skupina informativních počítaných sloupců Kontrolní plány s počítanými sloupci:

 • Předepsaná kontrola parametrů - existuje alespoň jeden povinný parametr v TabKPLParametry k záznamu v příslušném přehledu

 • Parametry zkontrolovány - neexistuje ani jeden povinný parametr k záznamu v příslušném přehledu, který nemá zadaný výsledek kontroly

 • Hodnocení kontroly parametrů - nabývá hodnot: neexistují parametry - k danému záznamu v příslušném přehledu neexistují v kontrolních plánech žádné povinné parametry ke kontrole, Povinné kontroly nedokončeny - k danému záznamu v příslušném přehledu existuje alespoň 1 povinný parametr, který ještě nemá zadán výsledek kontroly, Povinné kontroly OK - k danému záznamu v příslušném přehledu mají všechny povinné parametry zadaný úspěšný výsledek kontroly, Povinné kontroly NOK - k danému záznamu v příslušném přehledu mají všechny povinné parametry zadaný výsledek a alespoň jeden je neúspěšný

 • Hodnocení KPL - nabývá hodnot: neexistují KPL s povinnými parametry - k danému záznamu v příslušném přehledu neexistují kontrolní plány s povinnými parametry, KPL nevyhodnoceny - k danému záznamu v příslušném přehledu existuje alespoň 1 kontrolní plán s povinným parametrem s nezadaným výsledným hodnocením; 1 - Povinné kontroly OK - k danému záznamu v příslušném přehledu mají všechny kontrolní plány s alespoň 1 povinným parametrem zadané vyhovující výsledné hodnocení; Povinné kontroly NOK - k danému záznamu v příslušném přehledu mají všechny kontrolní plány s alespoň 1 povinným parametrem zadané výsledné hodnocení, ale alespoň 1 z nich je nevyhovující; Povinné kontroly OK - s výhradou - k danému záznamu v příslušném přehledu mají všechny kontrolní plány s alespoň 1 povinným parametrem zadané alespoň 1 výsledné hodnocení vyhovující s výhradou a ostatní jsou vyhovující

Automatické rušení kontrolních plánů při rušení operací a výrobních čísel

 • V případě, že dochází k rušení (zneplatnění) záznamů výrobních operací, nebo výrobních čísel na výrobním příkaze, na něž jsou navázány kontrolní plány, např. při vrácení výrobního příkazu ze stavu Zadáno, se provede kontrola, zda již nedošlo k nějaké evidenci na kontrolním plánu, a pokud ne, kontrolní plán se zruší a následně se zruší (zneplatní) příslušný záznam, k němuž se vázal. V opačném případě se nepodaří záznam zrušit, dokud uživatel kontrolní plány nejprve nezruší přímo.

 • Výsledek standardní kontroly prostřednictvím procedury hp_KPL_DeleteTest lze změnit speciální procedurou ep_KPL_DeleteTest

Akce Generování úkolů s opakováním přenášela z pole Předmět pouze 40 znaků z 255 možných. Opraveno

Sklady, nákup a prodej

Akce “Tisk s výběrem formuláře - jednotlivě” má nově přiřazenu klávesovou zkratku ALT + F8.

Nad hlavičkami dokladů, na kterých lze sledovat marži, byla vytvořena nová akce “ Aktualizovat marže položek ”, která na dokladech s povoleným sledováním marže umožňuje marže hromadně přepočítat. Akci je možné zakázat právy.

Kategorie organizací má nový atribut “Přednastavit hodnoty dle kategorie” - pokud se jeho hodnota nastaví na “Při vytváření organizace” nebo “Při změně kategorie”, tak se zobrazí další záložky kategorie, kde je možné vybírat hodnoty, které se přenesou do organizace při jejím zařazení do dané kategorie. Tyto atributy jsou respektované při hromadné změně kategorie nad organizacemi. Změny atributů kategorie mohou hromadně měnit atributy organizací.

Nad přehledy položek a textových položek v editoru Došlé objednávky byla doplněna akce Kopie (položky).

Od jedné palety (SSCC) je nově možné přidávat položky z více výdejek. Práce s SSCC je revidována - akce pro SSCC jsou zpřístupněny z více míst. Nově je možné zobrazit všechny palety (nerealizovaných výdejek) daného odběratele (při umísťování položek na paletu).

Nová funkcionalita - přednastavení způsobu zadávání ceny na organizaci

Na organizaci v číselníku Organizace je nově možné přednastavit Způsob zadávání ceny pro doklady modulů Sklady, Nákup a prodej a Fakturace.

V editoru organizace jsou na záložce 5-Ceny a slevy nové atributy:

 • Způsob zadávání ceny Dodavatel, nastavení pro doklady na vstupu

 • Způsob zadávání ceny Odběratel, nastavení pro doklady na výstupu

Výchozí hodnota nových atributů na organizaci je Nezadáno, tj. stávající chování. Atributy je možné nastavit přes Hromadné změny nad organizacemi.

Vlastnosti:

 • Pokud je na organizaci nastavena jiná hodnota než Nezadáno, přenese se při zadání organizace na doklad. Ale pouze v případě, že na dokladu nejsou žádné položky/textové položky.

 • Při položkovém převodu se na hlavičce cílového dokladu nastaví Způsob zadávání ceny z organizace/řady dokladů. Na položkách je zachován Způsob zadávání ceny ze zdrojových položek. Stejná pravidla platí pro akce generování návazných dokladů v pásu karet (např. akce Generování faktury vydané v přehledu Výdejky. Výjimkou jsou akce pro generování dokladů z Došlých objednávek, kde se na hlavičku cílového dokladu přenáší Způsob zadávání ceny ze zdrojového dokladu.

 • Pokud se na dokladu změní Způsob zadávání ceny ručně nebo výběrem organizace, a následně se organizace vymaže nebo vybere jiná, která má nastaveno Nezadáno, nebude se vracet zpátky Způsob zadávání z řady. Mimo jiné proto, že ruční změny provedené na dokladu musí zůstat zachovány.

Upravena definice polí nepovolených pro editaci v systémovém REST API

Na řadě výdejky bylo do Parametry pro převod dokladu doplněno nastavení Přepojit zajištěný výdej na zajištění příjmem. Pokud je nastaven (výchozí hodnota je nenastaveno), tak množství zajištěné stavem skladu pro výdej ve zdrojovém skladu se pro položky převedené do výdejky z došlé objednávky akcí Převod položek zajistí následně příjemkou vygenerovanou do cílového skladu při realizaci výdejky-převodky. Pokud se výdejka-převodka generuje z došlých objednávek, řídí se akce nadále pouze nastavením Přepojit výdejku na zajištění příjemkou na profilu došlé objednávky pro generování převodky

Sjednocení názvů možných hodnot sloupce Stav (StavKryti) na položce došlé objednávky a na pohybu výrobního čísla v položce došlé objednávky s názvy tohoto sloupce na hlavičce došlé objednávky pro hodnoty:

 • 7=Částečně k expedici - upraveno na: K řešení/částečně k expedici

 • 3=Částečně realizováno - upraveno na: K řešení/částečně realizováno

Do přehledů dokladů skladů, nákupu, prodeje, fakturace postavených na tabulce TabDokladyZbozi byla do Nastav doplněna vazba Aktivity, která umožňuje v případě, že je přehled aktivován z nadřízeného přehledu Aktivity, nebo záznamů QMS a CRM postavených na tabulce TabKontaktJednani, zobrazit údaje z hlavičky aktivity, nebo záznamu QMS/CRM.

1)Hodnota @NC, kterou vrací speciální procedura ep_VratNCProMarziIDPol pro stanovení nákladové ceny neslužbové položky se nepřenášela do položky došlé objednávky. Opraveno

2)Nová speciální procedura ep_VratNCProMarziIDPolSl - umožňuje změnu celkové nákladové ceny při výpočtu marže službové položky dokladu OZ. Spouští se pouze v iNuvio. Jedná se o variantu procedury dbo.ep_VratNCProMarziIDPol pro neslužbové položky. Musí být nastaveno ve výběru Zdroje nákupní ceny pro výpočet marže (druh skladu je služba) na skupině karet.

 • Volá se v proceduře hp_VypocitejMarziNaPolozce.

 • Vstupní parametry jsou ID položky, ID stavu skladu a množství v evidenční MJ.

 • Výstupem je celková NC.

 • Volá se pro plánovanou i skutečnou marži, nicméně vždy pro službovou kartu.

CREATE PROCEDURE dbo.ep_VratNCProMarziIDPolSl@IDPolozky INT, -- ID položky@PolozkaOZ BIT, -- 1 = položka OZ; 0 = položka DO@IndexTabDO TINYINT, -- Index tabulky došlé objednávky (má smysl v případě @PolozkaOZ = 0) - 1(TabDosleObjR01), 2(TabDosleObjR02), 3(TabDosleObjR03)@IDZboSklad INT, -- ID Stavu skladu@Mnozstvi NUMERIC(19,6), -- Množství v evidenční MJ@NC NUMERIC(19,6) OUT, -- Celková nákladová cena@CisloOrg INT = NULL, -- Cislo organizace@Datum DATETIME = NULL -- DatumASSET NOCOUNT ON....

Pokud nebyl nastaven příznak Na realizační fakturu navázat i neuhrazené zálohy implementovaný na řadě došlé objednávky ve verzi 3.0.2023.0600, nebylo možné ručně přiřadit do realizační faktury, nebo do DDPP neuhrazenou zálohu. Upraveno tak, aby ji po kladné odpovědi na kontrolní dotaz uživatel připojit mohl.

Účtování DSN. Pokud jsou na řadách skladových dokladů přednastaveny Druhy úč. dokladů, tak je doplněna funkcionalita toto přednastavení respektovat i při účtování DSN ve variantě, kdy se kontace přebírají z řad skladových dokladů a tyto nemají vyplněn Druh úč.dokladu .

Storno výdeje, DUZP návazného dobropisu

V číselníku Řady dokladů je na řadách s druhem pohybu Storno výdeje nově možné nastavit na záložce 4-Návazné doklady pro návazný dobropis atribut “DUZP návaz. dokladu“. Možnosti jsou “Datum případu zdrojového dokladu” (výchozí hodnota) a “Podle řady návazného dokladu”.