top of page

HELIOS - Změny 04/2024 - 2. část

Obecné

Vráceno chování pole 'Název předmětu a souboru pro e-mail' v editoru tiskových formulářů pro tisk v rámci iNuvia. Hodnota se uplatní pouze při tisku jednoho záznamu (Tisk F8/Ctrl+F8) nebo při tisku po záznamech (Tisk jednotlivě Shift+F8/Alt+F8). Při hromadném tisku vícerozáznamů do jednoho souboru se tak neuplatní.

V rámci tisku přes plugin či API je ale i nadále možno vnutit název souboru, který bude mít vyšší prioritu než hodnota v editoru definice tiskového formuláře.

V nastavení definice tisku formulářem je při tisku do souboru možno nastavit příznak, jestli se mají existující soubory přepsat. Tento příznak se uplatní POUZE pro tisk jednotlivě a pokud není zaškrtnuto uložit do dokumentů.

V rámci API endpointu browses/print/toFile je možno tento příznak nastavit v proměnné overwriteFiles. Implicitní hodnota je nepřepisovat soubory.

V hlavní nabídce je v “soudečku” iNuvio Server nový přehled “REST API error log”. Pokud na REST API nastane nějaká chyba, dojde k jejímu zalogování (samozřejmě pouze v případě, že je funkční připojení do databáze).

Doplněna plná podpora atributu typu NVARCHAR(MAX) - možno definovat jako externí sloupec, použít v definici uživatelských tabulek i vícenásobných vztahů.

Z Heliosu byl odstraněn přehled “Widget”, který neměl zapojenou žádnou funkcionalitu.


V globální konfiguraci je nová volba “Globální zastavení načítání počtu notifikací”. Pokud se tato volba zaškrtne, tak při příští kontrole notifikací je všem uživatelům (nehledě na jejich nastavení notifikací) zastavena služba pro načítání notifikací. Ikonka notifikace se změní - je přeškrtnutá. Pokud je atribut odškrtnut, tak dojde k opětovnému načítání notifikací až při příštím spuštění Heliosu.

V uživatelských konstantách jsou nově přidány 2 nové atributy pro text elektronického podpisu PDF (Text el.podpisu 2 / Text el.podpisu 2). Pokud není vyplněn žádný z textu elektronického podpisu, tak jsou zobrazeny výchozí hodnoty. Pokud je vyplněn alespoň jeden text, použijí se zadaná data v atributech. Každý ze tří textů má jiný font a jinou pozici. Do atributů lze zadávat přes tři tečky proměnné, které obsahují například název certifikátu <CertCommonName>.

Nová verze komponenty: EurekaLog 7.12.0.5


Nová verze komponenty: eDocEngine 5.0.0.610


Nová verze komponenty: ReportBuilder 22.03


Nová verze komponenty: ImageEn 13.0.0


Nová verze komponenty: Developer Express 23.2.4


Nová verze komponenty: EasyMAPI 8.2.3.01


Nová verze komponenty: SDAC 11.1.0


Jádro pluginu nyní podporuje definici externích sloupců typu NVARCHAR(MAX) a VARBINARY(MAX).


Názvy podsložek v “%LOCALAPPDATA%\Helios iNuvio”, kam ukládá WebView soubory pro cache jsou nyní upraveny a obsahují název uživatele SQL, pro kterého je cache uloženo.

Vznikla nová akce pro smazání archivu změn. V konfiguraci v přehledu “Žurnál” je třeba otevřít “Archiv změn”. V otevřeném editoru je akce “Promazání archivace změn”. Tato akce umožní smazat všechny záznamy do určitého data. Ochranná lhůta pod kterou není možné záznamy mazat je jeden rok. Tato akce respektuje právo “Smazat historické záznamy” v přehledu Žurnálu (BID 13)

V proceduře ep_OnBeforeEMail01 je možné vložit hodnoty do dočasné tabulky #TabOnBeforeEMail01. Tabulka je založená před voláním procedury a má atributy shodné s parametry procedury. Navíc má atribut Format, kde 0 = prostý text a 1 = HTML. Pokud v této tabulce existuje záznam, jsou jeho hodnoty použity místo hodnot v parametrech. Příklad vložení hodnot do tabulky: INSERT #TabOnBeforeEMail01 ( Body, Format, Subject) VALUES ( @TextMailu '1', @TextPredmetu). Výsledek je, že @TextMailu může být zapsán jako HTML.

Pokud je iNuvio spuštěno přes terminálové připojení, je v Žurnálu ve sloupci Počítač zobrazeno i jméno stanice, ze které je uživatel na terminál přihlášen.

V uživatelských konstantách na záložce vzhled je akce “Smazat uložené umístění oken”. Tato akce pro přihlášeného uživatele nastaví výchozí pozici všech oken. Tato akce je obdobou akce “Přizpůsobit velikost okna”, která je obsažena v pásu karet v editorech.

Do stromu návazných dokladů byly přidány nové sloupce. Zároveň byla doplněna možnost nastavevit si viditelnost a pořadí jednotlivých sloupců. Toto nastavení je možno definovat na uživatele, roli či globálně. Při přechodu na novou verzi se automaticky nastaví práva pro částky bez DPH podle práv na částky s daní.

Pro lepší identifikaci chybových hlášení v rámci externích řešení byl vytvořen přehled interních hlášek. Převod hlášek do databáze není automatický, je třeba pustit akci z tohoto přehledu.

iNuvio Server běžící v režimu Kernel chybně vyhodnocoval počet aktuálních přístupů na API vůči maximálnímu možnému počtu.

V případě nedatabázového editoru nešlo přednastavit editační pole typu zaškrtávátko pomocí definice uložené procedury pro nový záznam v rámci definice uživatelského editoru. Opraveno.

Návazná okna s přehledy (např. zobrazení položek faktury, výběr tiskových formulářů apod.) si pamatují svoji pozici v rámci spuštěného iNuvia relativně k hlavnímu oknu. Pokud dojde k přesunutí hlavního okna jinam (např. na jiný monitor), může se stát, že návazné okno se při příštím zobrazení zobrazí mimo jakýkoliv monitor a není tak vůbec vidět. Opraveno - pokud dojde k situaci, kdy je návazné okno zobrazeno mimo monitor, je automaticky přesunuto do viditelné oblasti.

Pokud je v definici Dokumentu ze vzoru zadáno zařazení výsledného souboru do Dokumentů s uložením do databáze, je stále vyžadována cesta pro uložení souboru. Pokud cesta neexistuje, tak nedojde k vytvoření souboru. Opraveno - ve výše uvedeném případu se jako cesta pro vytvoření souboru před jeho uložením do databáze bere cesta na dočasný adresář.

REST API - ednpoint reports/data a actions/execute: v Kernel módu není správně převzat query parametr userParams. Opraveno.

Pokud bylo v definici uživatelského sloupce typy Stavový sloupec použita podmínka “je zadáno”, byl pak chybně vygenerován výsledný SQL dotaz. Opraveno. Pokud byla odmazána podmínka stavového sloupce tlačítkem mínus, mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.

V případě ručního nastavení měřítka pro velikost textu, aplikací a dalších položek v rámci operačního systému mohlo dojít k chybě “přetečení zásobníku” a program havaroval. Opraveno.

Pokladna

Upraven algoritmus účtování pokladních dokladů, aby bylo zajištěno správné účtování pokladních dokladů i v případě, že doklad obsahuje historickou sazbu DPH.

V přehledu Pokladna/Pokladní doklady byla vytvořena nová akce Aktualizovat účet dle faktury.

Potvrzením této akce systém zkontroluje, zda je k hlavičce nebo položce pokladního dokladu navázána faktura. Pokud fakturu najde, pak zkontroluje, zda je zaúčtovaná. Pokud návazná faktura je zaúčtovaná, pak se v zaúčtování faktury dohledává účet, který má nastaveno Párování plateb z bankovních výpisů=Účet použít prioritně (pouze saldokontní). Následně se tento účet doplní na hlavičku/položku faktury.

Jestliže faktura, která je připojena k pokladnímu dokladu, není zaúčtovaná, provede systém kontrolu, zda nebyla vystavena v řadě faktur, která je označena jako zálohová. Pokud ano, pak použije Účet zálohy, který je nastaven na řadě faktury na záložce 4 - Návazné doklady, oddíl [4] - Účtování.

Na řadě pokladny lze na záložce 3 - Konfigurace nastavit “Automaticky aktualizovat účet dle faktury”. Při tomto nastavení, pokud je pokladní doklad z fakturace generován z již zaúčtované faktury (nebo zálohové faktury), tak se systém rovnou pokusí doplnit i účet.

Na řadě faktur na záložce 4 - Návazné údaje v oddíle [2] Pokladna lze nově přednastavit Zdroj účtu. Při generování pokladního dokladu z fakturace se následně systém dohledá nebo převezme zde přednastavený účetní účet, který doplní na hlavičku pokladního dokladu (v případě použití akce Generování pokladního dokladu) nebo na položku pokladního dokladu (v případě použití akce Hromadné generování pokladního dokladu).

Upraveno přednastavení útvaru na položce pokladního dokladu. Pokud byl útvar přednastaven na řadě pokladny, v konfiguraci bylo, že se útvar přenáší mezi položkami, pak v případě, že byl na pokladní doklad vybrán pomocný text bez přednastaveného útvaru, útvar na položce zůstal prázdný. Opraveno, aby fungovalo jako dříve, tj. na položku se přenesl útvar z hlavičky.

Oprava úhrady pokladním dokladem z faktury na zápornou částku. Při generování pokladního dokladu (hlavičkový PD), a jeho následné editaci, se z minusové úhrady stala kladná.

Účtování pokladního dokladu chybně neseskupovalo stejné řádky (v kontaci nebylo zatrženo “Neseskupovat stejné řádky”). Opraveno.

Při účtování pokladního dokladu s položkami mimo DPH se mohla objevit chybová hláška “ Není zadán daňový klíč na položce dokladu!” Chyba se vyskytla v případě, že pokladní doklad měl DUZP v roce 2024 a zároveň v kontaci, kterou byl pokladní doklad účtován, byl použit řádek kontace Částka vč. daní s daňovým klíčem pro 2 sníženou sazbu. Opraveno.

Pokladní prodej

Při použití dotykového režimu se při platbě ještě více zvýrazní aktuálně zvolená forma úhrady - nastaví se pro ní větší font a text se podbarví.

Upraveno dotahování daňových klíčů pro případy, kdy pro danou sazbu existuje více přednastavený klíčů - pro (ne)PDP.

V číselníku řad je nové nastavení "Povolit změnu vystavení výdejky při platbě". Toto nastavení je dostupné zvlášť pro účtenky a pro storna / vratky. Pokud je zaškrtnuto, tak v dialogu pro platbu zobrazí zaškrtávátko umožňující změnit, zda se na defOK vystaví výdejka či nikoliv. Je přednastaveno podle toho, zda je vystavení výdejky nastaveno na řadě.

Doplněna podpora pro nastavení DPH na položce "Bez zaokrouhlení".


Upraveno přednabízení částky pro platbu při přidání nového voucheru s postupným čerpáním.


Byla upravena akce na kopii účtenky tak, aby umožňovala zkopírovat i prodejky, které jsou částečně či plně stornované.

Upravena kontrola dostatečného množství pro prodejky vystavované z došlých objednávek.


Opraveno zjištění nejvyššího použitého čísla účtenky při nastavování pořadového čísla pro řadu účtenek.


Opraveno zobrazení částky ve sloupci hotovost v případě, že na dokladu byla použita platba v hotovosti v jiné měně.

Zároveň byl doplněn sloupec (Hotovost - cizí měna), kde se zobrazuje částka úhrady v jiné měně.

Opraveno přidávání / odebírání položky pro vyrovnání nevyčerpané hodnoty jednorázového voucheru při platbě . Za některých situací nefungovalo spolehlivě.

Opraveno přiřazení pořadí úhrady při vytvoření storna účtenky v případně, že byla využita jiná forma úhrady než hotově.

Opraven přenos z došlých objednávek do prodejek v případech, kdy položka měla spotřební daň a byla v jiné mj než evidenční.

Opraveno dotahování přednastavených poznámek na nové doklady.

QMS Systém řízení kvality

Do přehledu Řízené dokumenty byly doplněny 2 nové akce

 • Nastavit práva dle distr. seznamu - nastaví požadovaný rozsah práv na aktuální dokument pro vybrané uživatele-zaměstnance nabídnuté z distribučního seznamu v záznamu Řízená dokumentace. Předpokladem je, že tito zaměstnanci mají na kartě zaměstnance, nebo ve svých kontaktech zadané LoginID a toto LoginID je zavedeno v uživatelích iNuvio.

 • Doplnit uživatele do distribučního seznamu dle práv - nabídne ty uživatele, kteří jsou uvedení v právech k danému dokumentu a nejsou ještě zadaní v distribučním seznamu v záznamu Řízená dokumentace, a ty, které obsluha označí, do distribučního seznamu doplní.

Kategorie aktivit/QMS - bylo doplněno nastavení Filtrovat výběr do Organizace dle příznaku Fakturační - výchozí nastavení nezatrženo. Pokud je zatrženo, nabízejí se pouze organizace s příznakem Fakturační.

V akcích Generuj reklamaci ve skladech i ve výrobě docházelo k zaokrouhlení reklamovaného a vadného množství přenášeného do detailu reklamace na 2 desetiny. Opraveno

Akce Generuj reklamaci při spuštění nad více položkami a zaškrtnutí "Zařadit vygenerované reklamace do sdružující reklamace" nevygenerovala od verze 3.0.2023.0601 sdružující reklamaci kvůli chybě Položka "Dodané množství" musí být zadána . Opraveno

Sklady, nákup a prodej

Z ergonomických důvodů se při kopii kmenové karty v případě, že kopie 1 karty projde bez chyby, automaticky zavře procesní okno s přehledem s výsledkem kopírování této karty. Urychlí se tím činnost obsluhy. Pokud při kopii karty nastane chyba, procesní okno zůstane otevřené. Při kopii více karet zůstane procesní okno otevřené, aby měl uživatel možnost mj. se podívat, jaké karty se vygenerovaly.

Výkaz lihu - pro držitele kontrolních pásek dle § 38 zákona 307/2013 Sb. se do výkazu zahrnovaly i výdeje ze skladu, který nebyl označen příznakem Daňový sklad pro účely výkazu lihu . Opraveno

Do tabulek TabFormaUhrady a TabFormaDopravy doplněny atributy DatPorizeni, Autor, DatZmeny a Zmenil. Doplní/aktualizují se automaticky v okamžiku založení/opravy záznamu přes editor (akce Přehled, Nový a Přehled, Oprava).

V přehledu Sklady, Konstanty a číselníky, Skupiny karet (BID 15) je nyní možné omezit uživatelům práva na akce v přehledu. Jedná se o akce Sazby DPH, Hromadné změny, Synchronizace sazeb DPH a Přiřazení uživatelských editorů.

Upozornění - pokud je v databázi nastaven režim práv “Standardně práva na všechny akce zakázána”, je třeba uživatelům práva viz výše povolit.

Přehled všech nově nastavených práv pro porovnání najdete volbou záložky HELIOS, Možnosti, Konfigurace, volba Uživatelé, v přehledu uživatelů volba Akce, Nově doplněná práva.

Kontrola, aby nešlo např. hromadnými změnami a externími řešeními neřízeně měnit cenové údaje na položkách realizovaných příjemek a výdejek a jejich storen, byla rozšířena i na položky realizovaných faktur a dobropisů přijatých a vydaných.

Při generování faktury vydané v rámci realizace výdejky se automaticky vždy přenášela Poznámka 1 z výdejky do faktury, zatímco akce pro generování faktury nad výdejku upřednostňovala poznámky přednastavené pro pole Poznámka 1 pro faktury. Aby bylo možné chování přenosu poznámek řídit, byla doplněna dvě nová nastavení

 • na řadu dokladů - Přenášet Poznámku 1

 • do číselníku Poznámky k dokladům - Má přednost : 0-Poznámka z předchozího dokladu, nebo 1-Tato před poznámkou z předchozího dokladu

Nově bylo chování aplikace např. při vystavení faktury z výdejky sjednoceno tak, aby faktura vystavená při realizaci výdejky měla přeneseny stejné poznámky, jako faktura vystavená přes akci Generování faktury vydané.

Ve výchozím nastavení bude mít přednost poznámka, která je na “výchozím” dokladu před tou, která je nastavena v číselníku Poznámky k dokladům. Toto chování půjde upravit nastavením přednosti u jednotlivých poznámek.

Byl optimalizován select pro zobrazení palet SSCC. Tím by mělo být dosaženo zkrácení času na cca polovinu.

Při hromadném generování z došlých objednávek se i v případě, že poznámky na zdrojových objednávkách obsahovaly “prázdný” text, ale nebyly NULL, projevily v cílovém hromadném dokladu řádkem se znaky ----- pro oddělení poznámky z různého zdrojového dokladu. Opraveno

Při generování faktury vydané přes profil došlé objednávky se nerespektovalo nastavení Zdroj kurzu DPH na cílové řadě faktur a aplikoval se kurz z faktury, i když byl na řadě nastaven např. Daňový kurz. Opraveno

V některých případech se v přehledu Sklady, Dodatečné související náklady, při práci s doklady DSN (založení nového dokladu, přiřazení zdrojových dokladů, uložení atd.) objevila chyba “Access violation …”. Opraveno.

Akce Generuj došlou objednávku v Nabídkách nepřenášela do položky došlé objednávky obsah sloupce Země původu a tím pádem se hodnota převzatá do nabídky z kmenové karty nedostala ani na další doklady generované z došlé objednávky. Opraveno

V přehledu Sklady, Kmenové karty opravena chyba editoru pro hromadnou změnu, volba Akce, Hromadné změny, záložka 2. Hodnotu atributu Sazba SD bylo možné zadat pouze na 2 desetinná místa. Nyní lze zadat stejný počet desetinných míst (max 6) jako v editoru kmenové karty samotné, volba Přehled, Oprava, záložka 4-Daně, pole Sazba SD.

Pokud nebyla zadaná Hranice marže (byla NULL), u položky došlo k vyhodnocení, že je pod hranicí marže, ale hlídání marže za doklad prošlo bez varovné hlášky. Opraveno

Akce Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby při způsobu zadávání ceny bez DPH, plnění s nulovou sazbou DPH a cenách v ceníku s DPH přepsala hodnoty očištěné od DPH při zadání položky na doklad hodnotou včetně DPH. Opraveno

Účetnictví

Upraveno zobrazování sloupců / sestav v Deníku při přepínání mezi Druhy účetních dokladů. V případě, že se uživatel přepíná z DUD, který nemá přednastavenou sestavu, do DUD, který také nemá přednastavenou sestavu, pak se nezmění zobrazované sloupce (nevrátí se výchozí sestava).

Do účtovacích procedur při využití slepé procedury ep_Ucto12 byla doplněna kontrola na počet otevřených transakcí přes @@TRANCOUNT, ošetření BEGIN TRAN, COMMIT a ROLLBACK.

Ošetření doplněno do účtování : Příjem/Výdej, Faktury/Dobropisy, pokladní doklady, účtenky, penalizační faktury, TimeSheet, ExpenceSheet, Kartové centrum, dodatečné související náklady, Zádržné, Opravné položky, Leasing, Projekty a nedokončená výroba.

Poznámka: Účtování úhrad (všechny typy) byla ošetřena již dříve.

Upraven algoritmus účtování účtenek v modulu Pokladní prodej s ohledem na to, aby bylo zajištěno správné účtování dokladů i v případě, že doklad obsahuje položky v historické sazbě DPH.

Z předmětu emailu generovaného automatem pro vystavování upomínek je odstraněno ”HELIOS iNuvio” .

Do distribučních tiskových formulářů zápočtů bylo doplněno číslo bankovního spojení, na které se má uhradit rozdíl započtených pohledávek a závazků.

Dataskop , přehled Úhrady , byla zpřístupněna dříve v dataskopu neaktivní akce Účtování úhrad .


Při přepočtu záloh do doplňkových položek bylo v proceduře hp_ZalFakSk doplněno zaokrouhlení na 2 desetinná místa při výpočtu doplňkových položek. Tím bylo opraveno i účtování faktur - druh řádku kontace Záloha - korekce částka DPH.

Automatické vystavování upomínek. V přehledu Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení lze akcí Stav zobrazit přehled Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení - stav . Do tohoto přehledu byly přidány 3 vazby: na Faktury vydané , Upomínky a Úroky z prodlení (penalizační faktury).

Upomínky a úroky z prodlení (penalizační faktury):

 • Byl upraven tisk nově vystavených upomínek a penalizačních faktur tak, aby se tisklo jméno pracovníka, který upomínku nebo penalizační fakturu vyřizuje, ve formátu Jméno Příjmení (podle číselníku zaměstnanců).

 • Do globálních konstant, účetnictví, Upomínky a úroky z prodlení, do oblasti [1] Upomínky a úroky z prodlení je přidáno nové pole s výběrem, Vyřizuje , volby:

 • Autor upomínky/úroku z prodlení (výchozí)

 • Automat autor faktury

 • Vždy autor faktury

 • Podle nastavení nové globální konstanty Vyřizuje , je přednabízeno:

 • Autor upomínky/úroku z prodlení : jméno a příjmení autora upomínky/úroku z prodlení

 • Automat autor faktury - při ručním vystavení upomínky/úroku z prodlení jméno a příjmení autora upomínky/úroku z prodlení, pokud automatem, jméno a příjmení autora faktury.

 • Vždy autor faktury - vždy jméno a příjmení autora faktury.

 • Pokud se bude jednat o autora faktury a upomínaných/penalizovaných faktur by mělo být více, tak se přednabídne jméno a příjmení autora faktury, která má nejvyšší částku.

Automatické vystavování upomínek a úroků z prodlení (penalizační faktury)

V nastavení Konfigurace, Účetnictví, Upomínky a úroky z prodlení oblast [1] upomínky a úroky z prodlení jsou 2 nová volby s výběrem:

Uloženo v databázi volby:

 • Podle uživatelských konstant (výchozí)

 • Vždy

 • Nikdy

Zahrnuto do všeobecných dokumentů volby:

 • Podle uživatelských konstant (výchozí)

 • Vždy

 • Nikdy

Podle uživatelských konstant viz Uživatelské konstanty, Dokumenty, viz zaškrtávátka Dokumenty implicitně ukládat do databáze a Implicitně zahrnovat do všeobecných dokumentů.

Poznámka : Vygenerovaný doklad ve všeobecných dokumentech uložených do databáze smazáním výchozího dokladu (obdobně jako u jiných dokladů, např. faktur), zůstává uložen ve všeobecných dokumentech.

V souvislosti s novou funkcionalitou Generování kurzových rozdílů vč. zrušení upraveny ve fakturaci sloupce Je kurzový rozdíl, Je nezaúčtovaný KR, Účtováno - kurzový rozdíl. Dále byly doplněny nové sloupce Je úhrada zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni, Je nezaúčtovaná úhrada zrušení kurz. rozdíl k bilančnímu dni.

Dočasná tabulka #TabAutoUctoKR , sloupec KteryKR . Atribut KteryKR je doplněn do CREATE tabulky #TabAutoUctoKR i v těchto procedurách : hp_BVUcto_PripravRadek, hp_BVUcto_UctujRadek, hp_UctovaniZapoctuFaktury, hp_Uctuj_Kontace_Pokladna, hp_ZrusPriznakUcto_ZapoctyFaktury.

Automatické generování upomínek v případě, kdy se požaduje i odeslání formuláře upomínaných faktur. Byla opravena chyba, kdy se v některých případech odeslal jiný dokument navázaný k faktuře místo formuláře faktury.

Bylo upraveno účtování faktur pomocí účetních kódů - kontací.

Při účtování faktur u řádků kontace, kde lze zadat Přepočet , byla upravena kontrola na sazbu DPH. Pro nastavení Přepočet = Kurzový rozdíl není nově sazba DPH kontrolována. Pro bezchybné účtování lze tedy na těchto řádcích účetního kódu zadat účet, který není účtem DPH.

Týká se těchto řádků účetního kódu:

 • Částka DPH

 • Částka daně sum. slevy

 • Záloha - částka DPH

 • Částka DPH (hlavička).

Poznámka: na uvedených řádcích účetního kódu lze použít účet, který není účtem DPH, ale musí být zadána sazba DPH (v poli “DPH“).

Na doplňkových položkách lze nově editovat daňový klíč (DK). Daňový klíč se doplní podle stávajících pravidel.

Není-li doplněn, zjistí se ze Země DPH, směr Příjem/výdej v hlavičce dokladu a sazba DPH na doplňkové položce a DUZP, jaký druh sazby DPH je na doplňkové položce použit. Pouze pro DK, které jsou použity na faktuře vč. přiřazených záloh. Pro tento druh sazby se hledají DK na textových a skladových položkách dokladu, pokud se najde právě 1, rovnou se nabídne. Pokud se jich najde více, je nutno DK vybrat ručně.

Editor účetního deníku

Změnou data kursu dojde v některých případech i ke změně kursu. Tím se změní i přepočet mezi HM a CM. Program se v těchto případech chová podle následující specifikace:

 • Pokud je zadána částka cizí měny, tak:

 • při změně data kursu se testuje, zda došlo ke změně Množství kursu nebo ke změně Kursu.

 • stejně tak i pokud se kurs změní ručně, tj změní Množství kursu nebo ke změně Kursu.

 • Ve výše uvedených případech se zobrazí dotaz: “ Došlo ke změně kursu, provést přepočet? ” Tlačítka v uvedeném pořadí:

 • HM -> Měna (provede se přepočet, viz stávající akce CZK → Měna)

 • Měna -> HM (provede se přepočet, viz stávající akce Měna → CZK)

 • Ne (Žádný přepočet se neprovede, částka cizí měny (TabDenik.CastkaMena) zůstane beze změny

 • Poznámka: HM - vizuálně je zobrazen kód příslušné hlavní měny, např CZK, EUR,…

Na základě požadavku o zřízení mechanismu, který by umožnil zaúčtování faktur voláním procedury „dbo.hp_Uctuj_Kontace_VydaneFaktury“ bez ohledu na nastavení atributu „Přededitace“ v účetních kontacích (TabUKod.Editace) byl upraven algoritmus účtování:

Předpokládá se volání automatu jobem - přímé volání procedury hp_AutomatUctovani v plánovači apod.

V proceduře hp_AutomatUctovani je nový parametr :

@BezPrededitace =1...natvrdo se zamezí přededitaci (default hodnota)

@BezPrededitace =0...přededitace se řídí dle nastaveni na účetnim kódu

V proceduře hp_AutomatUctovani (je-li @BezPrededitace=1) se vytváří a maže příznaková dočasná tabulka #TabUctoBezPrededitace . Existence této tabulky je testována ve výkonných procedurách účtování a v případě, že existuje, je přededitace potlačena a dojde k zápisu do TabDenik (procedurou hp_PrenesDenikUctoDoDeniku). Nadále platí nutnost vytvoření procedury ep_Ucto12 , kde je výkonný kód účtování.

Funkcionalita je zapojena do účtování těchto prvotních dokladů : faktury a dobropisy, výdejky a příjemky, pokladní doklady, doklady pokladního prodeje, Leasing, úroky z prodlení, dodačné souv.náklady, zádržné, Time sheet, Expence sheet, pohyby majetku a bankovní výpisy. (V případě požadavku budou doplňovány další akce účtování.)

Pro okamžitou pomoc je možné vyžádat vytvoření PATCHe.

Pro jednotlivé pohyby majetku platí tato nastavení parametrů :

 • Účetní pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=3, ep_Ucto12 - volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=0

 • Daňové pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=25, ep_Ucto12 - volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=1

 • 3.pohyby : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=12, ep_Ucto12 - volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekPohybyAll s parametrem @SkuPoh=3

 • Pohyby umístění : hp_AutomatUctovani s parametrem @Mode=7, ep_Ucto12 - volat hp_Uctuj_Kontace_MajetekUmisteni

Při zapojení pro účtování bankovních výpisů je zapojení složité, sekvence volání jednotlivých procedur a příkazů v ep_Ucto12 by měla být následující :

EXEC dbo.hp_BVUcto_InfoZVypisu

EXEC dbo.hp_BVUcto_PripravRadek

EXEC dbo.hp_BankaZapisVysledekProcesOkna

EXEC dbo.hp_BVUcto_UctujRadek

EXEC dbo.hp_BankaZapisVysledekProcesOkna

IF EXISTS(SELECT 1 FROM #TabDenikUcto WHERE IDBankVypisH=46) EXEC dbo.hp_BVUcto_UctujSumace

EXEC dbo.hp_BVUcto_PrenosDoDeniku

UPDATE u SET CastkaHM=NULL,CastkaHM_Proti=NULL

FROM TabBankVypisRUhrady u

JOIN TabBankVypisR r ON r.ID=u.IDRadek

WHERE r.Stav<>2 AND r.IDHlava IN(46) AND (u.CastkaHM IS NOT NULL OR u.CastkaHM_Proti IS NOT NULL)

UPDATE TabBankVypisR SET CastkaHM=NULL,CastkaHM_Proti=NULL

WHERE Stav<>2 AND IDHlava IN(46) AND (CastkaHM IS NOT NULL OR CastkaHM_Proti IS NOT NULL)

Doplněno účtování k úhradě Zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Pro tuto úhradu se využívá zaúčtování “zdrojové” úhrady Kurzový rozdíl k bilančnímu dni, s přihlédnutím k nové globální konstantě pro Účetnictví - Účtování zrušení kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Konstanta umožňuje dvě varianty účtování S obrácením znaménka +/- nebo Na opačné strany MD / Dal.

Editor účtového rozvrhu, tlačítko napravo od pole Daň.neuzn.účet DPH-daň z příjmu.

Daňově neuznatelný účet - Účet, na který se účtuje daňově neuznatelná část plnění při poměrném krácení daňových výdajů odpovídající základu daně resp. ostatním částkám. Daňově neuznatelný účet (DPH) - Účet, na který se účtuje daňově neuznatelná část plnění při poměrném krácení daňových výdajů odpovídající částce DPH.

Příklad: faktura přijatá, základ daně 1000 EUR DPH 20%, tj. 200 EUR. Poměrné krácení daňových výdajů koeficientem 80%. Na Daňově neuznatelný účet (např. 50199) se bude účtovat 1000 EUR (100-80) / 100 = 200 EUR. Na Daňově neuznatelný účet (DPH) (např. 54899) se bude účtovat 200 EUR (100-80) / 100 = 40 EUR. Když nebude Daňově neuznatelný účet (DPH) vyplněn, bude se celá krácená částka (podle příkladu 240 EUR) účtovat na Daňově neuznatelný účet.

Byla doplněna funkcionalita Automatické generování upomínek a úroků z prodlení - generování ze saldokonta:

Upomínky : Pokud se přes vazby přes účetní řádky nalezne faktura (stačí jedna), která má zaškrtnuto Neupomínat , upomínka se nebude k danému saldokontnímu případu negenerovat.

Úroky z prodlení (penalizační faktury) : Pokud se přes vazby přes účetní řádky nalezne faktura (stačí jedna), která má zaškrtnuto Nepenalizovat , úrok z prodlení (penalizační faktura) se nebude k danému saldokontnímu případu negenerovat

Podle novely zákona o daních z příjmů, zákona č. 586/1992 Sb., která byla provedena v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), § 23i a § 23j, je umožněno daňovým subjektům za podmínek dle zákona vstoupit do režimu vylučování kursových rozdílů. Vstup do režimu vylučování kursových rozdílů je dobrovolný.

Metodika

V saldu a na fakturách bude k dispozici nová akce Kurz.rozdíl k bil.dni vč. zrušení . Účtování bude provedeno na daňově neuznatelných účtech kursových rozdílů 563 a 663. Při účetní závěrce provedete k rozvahovému dni přecenění cizoměnových pohledávek a závazků na nedaňových analytikách kursových rozdílů. Tím budou v rozvaze správně oceněny cizoměnové pohledávky a závazky, dtto ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady ve výkazu zisku a ztráty. Pro účely stanovení základu pro výpočet daně z příjmů však budou tyto nerealizované kursové rozdíly vyloučeny (nedaňové analytiky).

Další den, tj. první den následujícího účetního období bude kursový rozdíl k bilančnímu dni zrušen (vystornován) opačným účetním dokladem.

Teprve při realizaci (úhradě) cizoměnové pohledávky nebo závazku bude účtován standardně kursový rozdíl k úhradě na daňových analytikách kursových rozdílů a kursové rozdíly za všechna období od vzniku cizoměnové pohledávky nebo závazku budou realizovány až v okamžiku úhrady a zohledněny ve výpočtu daně z příjmů.

Do globálních konstant Konfigurace - Účetnictví -záložka Účetnictví - oblast “Nastavení dohledání kurzu“ bylo přidáno nové nastavení “ Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni “, volby:

 • S obrácením znaménka +/-

 • Na opačné strany MD / Dal

Do přehledu salda a salda k datu/období stavu byla přidána do podmenu účtování nová akce Kurz.rozdíl k bil.dni vč. zrušení . Akce provede standardní účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni a současně i účtování zrušení kurzového rozdílu do nového dokladu. Využívá se kontace s Druhem pohybu Saldokonto-kurz.rozdíl k bil.dni (stejný druh pohybu jako pro stávající akce Kurz.rozdíl k bil.dni), viz i doporučení níže.

Doklad o zrušení kurzového rozdílu je generován pro datum případu o jeden den vyšší než doklad kurzového rozdílu. Všechny hodnoty jsou stejné jako v dokladu kurzového rozdílu až eventuálně na : Období, období stavu, Číslo dokladu, Číslo řádku, Datum případu. V případě nastavení “Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni“ na hodnotu “S obrácením znaménka +/-“ je u částky obrácené znaménko. V případě nastavení “Účtování zrušení kursového rozdílu k bilančnímu dni“ na hodnotu “Na opačné strany MD / Dal“ je zaúčtováno na opačnou stranu.

Doporučení - kontace Účtování kursového rozdílu k bilančnímu dni v saldokontu a ve fakturaci - doporučujeme založit nové analytiky účtů kursových rozdílů 563 a 663, nedaňové z hlediska daně z příjmů. Na kontacích Účtování kursového rozdílu k bilančnímu dni v pokladně a na účtu - např. účet banky - ponechte analytiky účtů kursových rozdílů 563 a 663, daňově účinné.

Kontace saldokonta, druhy pohybu:

 • Saldokonto-kurz.rozdíl k fakturám

 • Saldokonto-kurz.rozdíl k bil.dni

 • Saldokonto-dorovnání setin měny

 • Saldokonto-přeúčtování

 • Saldokonto-úhrada faktury

 • Saldokonto-srážková daň

Pro druhy řádků kontace:

 • Saldokontní řádek

 • Vyrovnání zisk

 • Vyrovnání ztráta

 • Kurzový zisk

 • Kurzová ztráta

je na řádcích účetních kódů umožněno zadání “Text do účta“.

Lze vybrat z těchto voleb:

 • Nic

 • Párovací znak

 • Datum účtování

 • Vlastní text

 • Zadaný text

 • Uživatelský sloupec

Poznámka : Po přechodu na novou verzi je změnovým skriptem přednastavena volba “Zadaný text“, aby byla zachována kontinuita, protože původně se přenášel právě a pouze zadaný text.

Generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni vč. storna

Vytvořena nová akce přehledů Faktury vydané, Faktury přijaté a Faktury k datu. Cílem akce je vygenerovat kurzový rozdíl k bilančnímu dni a zároveň ke dni následujícímu vytvořit úhradu Storno kurzového rozdílu k bilančnímu dni (nový typ úhrady).

Vzniklé úhrady (kurzový rozdíl k bilančnímu dni a storno úhrady kurzového rozdílu k bilančnímu dni) jsou svázané a pokud chce uživatel odstranit jednu z těchto úhrad, odstraní se i úhrada návazná. Pokud by nebylo možné jednu z úhrad odstranit, pak zůstanou obě.

Pro účtování úhrady Storno kurzového rozdílu k bilančnímu dni se využije kontace, která je pro Kurzový rozdíl k bilančnímu dni.

Účtování výkazu DPH, výběr párovacího znaku v kontaci pro druh řádku kontace Daňová povinnost (odpočet).

Stávající volba “1100MMRRRR (1100 měsíc a rok)” je přejmenována na “1100MM/4QRRRR (1100 měsíc/čtvrtletí a rok)“.

Pro tuto volby systém dle nastavení pole “Plátce“ na období DPH sestaví párovací znak takto :

 • měsíční plátce, párovací znak = 1100MMRRRR (např. pro 6. měsíc 2024 takto 1100062024)

 • čtvrtletní plátce, párovací znak = 11004QRRRR (např. pro 2. čtvrtletí 2024 takto 1100422024)

Úprava je provedena pro vzor výkazu DPH SK EU 2021 a následující.

Poznámka: tato volba se uplatní pouze pro účtování slovenského výkazu DPH. V případě účtování českého přiznání k DPH bude při této volbě párovací znak prázdný.Byl vyřešen požadavek, aby bylo možno zakázat účtovat prvotní doklady za základě různých podmínek uživatelů. Proto do procedur účtování prvotních dokladů, tj. faktury a dobropisy, příjemky a výdejky, pokladní doklady, účtenky a pohyby leasingu, bylo přidáno spuštění externí procedury ep_UCTO13 . Netýká se účtování banky, majetku, mezd a nedokončené výroby.

Procedura ep_UCTO13 je volána hned na začátku účtovacích procedur a je ji možno využít např. pro zakázání účtování dokladů dle nastavených podmínek. Procedura má jediný vstupní parametr ID prvotního dokladu. Účtování dokladu se neprovede vyvoláním příkazu RAISERROR .

Příklad procedury ep_UCTO13: Zakázat účtování faktur a skladových dokladů, u kterých je rok pořízení nižší než 2023:

CREATE PROCEDURE dbo.ep_UCTO13 @ID INT

AS

SET NOCOUNT ON

IF (SELECT YEAR(DatPorizeni) FROM TabDokladyZbozi WHERE Id=@ID)<2023

RAISERROR('Účtovat doklady před rokem 2023 je zakázáno',16,1)

V případě přijaté faktury v cizí měně s místem plnění v tuzemsku, kdy dodavatel v rekapitulaci DPH vyčíslí jiné částky, než spočítá systém, je možnost pomocí ručně zadané doplňkové položky na záložce 2 - DPH korigovat základ a částku DPH tak, aby údaje odpovídaly faktuře dodavatele. Nově je zabezpečeno účtování pomocí řádky účetního kódu Základ daně - korekce(hlavička) a Částka daně - korekce(hlavička) . Na těchto řádcích musí být nastaveno “Přepočet“ = “Účetní“ a “Uplatnit DPH“ = “Ano“.

Dále musí platit podmínky pro doplňkové položky na faktuře :

 • Způsob vzniku = Ručně

 • hodnota Doplňková položka - základ DPH = 0 a hodnota Doplňková položka - DPH = 0

 • hodnota Doplňková položka (daň. kurz) - základ DPH HM nebo hodnota Doplňková položka (daň. kurz) - DPH HM musí být nenulová

Když jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, systém generuje řádky korekcí do účetního deníku, které mají vyplněn základ daně resp. částku daně, ale částka je vždy nulová .

Pozn. tímto řešením vzniká rozdíl účetní a daňové evidence na daném účetním dokladu.

Pokud budete chtít tento rozdíl odstranit, je nutné doplnit ručně do účetního dokladu příslušný řádek/řádky.

V editoru pro hromadnou změnu v číselníku účtů jsou do oblasti 2 doplněna zaškrtávátka pro nastavení Párovacího znaku 2 dle Párovacího znaku.

Na základě požadavku, aby se ihned po realizaci příjemky, výdejky nebo faktury ihned tyto doklady účtovaly (1) s tím, že osoba, která doklad realizuje (skladník,…) nemá právo účtování ovlivnit ani v okamžiku účtování (2) ani následně prostřednictvím pohledu do účetního deníku (3) nebo odúčtováním dokladu (4).

(1) třeba zajistit pomocí nastavení Def. OK - realizace a účtování

(2) třeba zajistit tím, že se na příslušné kontaci nastaví přededitace NE

(3) jedná se o pohled do účetního deníku, je nutno použít právo na zobrazení přehledu “Pohled do účetního deníku“ (číslo přehledu = 160)

(4) pro zamezení možnosti odúčtování dokladu jsou provedeny následující úpravy:

Příjemky a výdejky

 • stávající právo na účtování ponecháno, řídí akce pro účtování (včetně účtování nulových dokladů a editace zaúčtovaného dokladu)

 • přidáno nové právo na odúčtování , řídí akce pro odúčtování (odúčtování a zrušení příznaku účtování)

 • práva jsou samostatná pro příjem a výdej

 • z menu akcí odebrány akce pro účtování a odúčtování úhrad

Faktury a dobropisy přijaté a vydané

 • stávající práva na účtování a odúčtování ponechána

 • přidáno nové právo na účtování a odúčtování úhrad - “ Účtování úhrad “, řídí akce pro účtování a odúčtování úhrad, všechny druhy účtování, pohledu do účetnictví a odúčtování:

 • Kurzový rozdíl

 • Dorovnání

 • Úhrady

 • Úhrady dobropisem

 • práva jsou samostatná pro přijaté a vydané faktury

Úhrady

 • akce pro účtování a odúčtování úhrad, kurzového rozdílu atd. v přehledu úhrad se řídí nastavením práva “Účtování úhrad“

Akce “Editace zaúčtovaného dokladu“

 • u této akce je výjimka - aby byla akce povolena, je nutné mít nastavena práva na účtování i odúčtování zároveň

POZOR

Přidání nových práv

 • Příjemky a výdejky: právo na odúčtování

 • Faktury a dobropisy přijaté a vydané: právo účtování úhrad

znamená

 • pro POZITIVNÍ režim práv (konstanta "Standardně práva na všechny akce zakázána" není zaškrtnutá)- ODEBRAT nová práva osobám, které je nesmí provádět

 • pro NEGATIVNÍ režim práv (konstanta je zaškrtnutá)- PŘIDAT nová práva osobám, které je mají provádět

Editor kurzovního lístku.

Byl upraven algoritmus pro sestavení labelu pole Kurz v editorech Kurzovní lístek a Kurzovní lístek cizích měn

Přehled Kurzovní lístek

 • Hlavní měna má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k valutě (např. CZK). Upraveno na HHH/XXX, kde HHH = kód hlavní měny, např. CZK, XXX = kód cizí měny, např. USD, EUR, PLN,… např. CZK/USD.

 • Hlavní měna má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k hlavní měně (např. EUR). Upraveno na XXX/HHH, kde HHH = kód hlavní měny, např. EUR, XXX = kód cizí měny, např. USD, PLN, CZK… např. USD/EUR.

Přehled Kurzovní lístek cizích měn

 • Měna DPH má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k valutě (např. CZK). Upraveno na DDD/XXX, kde DDD = kód měny DPH např. CZK, XXX = kód cizí měny, např. USD, EUR, PLN,… např. CZK/USD.

 • Měna DPH má nastaveno Způsob přepočtu kurzem = Přepočet k hlavní měně (např. EUR). Upraveno na XXX/DDD, kde DDD = kód měny DPH např. EUR, XXX = kód cizí měny, např. USD, PLN, CZK… např. USD/EUR.

Při účtování nedokončené výroby, případně i projektového řízení, jsou nově odlišovány jednotlivé druhy pohybu z hlediska různého nastavení Neseskupovat stejné řádky na Účetních kódech (kontacích) tak, aby se seskupené řádky nedostaly i do neseskupených, případně naopak.

Kontace pro druh pohybu Saldokonto-srážková daň, Druh řádku kontace Saldokontní řádek. Kombo Párovací znak umožňuje nově nastavit všechny volby stejné jako kontace druh pohybu Saldokonto-úhrada faktury, druh řádku kontace Saldokontní řádek.

Byla doplněna funkcionalita automatického vystavování upomínek a úroků z prodlení (penalizačních faktur)

Byla doplněna kontrola na “Datum do kdy neupomínat” zadané na organizaci, pokud je datum vystavení upomínky nižší než načtené datum, upomínka není dále zpracována. Týká se vystavení upomínek ze Salda i z Fakturace.

Dále byla doplněna úprava (posunutí) datumu splatnosti saldokontního případu o počet dnů zadaných na poznámce k saldokontnímu případu “Datum do kdy neupomínat“. Týká se pouze vystavení upomínek ze Salda.

Pokud je některá z výše uvedených kontrol vyhodnocena (stačí jedna), že se upomínka resp. úrok z prodlení nemá vystavit, tak se upomínka resp. úrok z prodlení nevystaví.

Přiznání k DPH - lze otevřít přiznání DPH (obě funkce - Otevření období DPH i Otevření období DPH aktuálním uživatelem), i když je vygenerované a uzavřené Dodatečné období DPH k tomuto období.

Upraven kontrolní algoritmus akce Otevření období DPH:

 • existuje uzavřené řádné období DPH a otevřené dodatečné období DPH stejné země a časové periody - pokus o otevření řádného období DPH končí hlášením : “Existuje jiné otevřené období DPH stejné periody. Období DPH nelze otevřít.“

 • existuje uzavřené řádné období DPH a uzavřené dodatečné období DPH stejné země a časové periody - pokus o otevření řádného období DPH končí hlášením : “Existuje jiné období DPH stejné periody, které je uzavřeno později. Období DPH nelze otevřít.“

Stejný algoritmus platí i pro akci Otevření období DPH aktuálním uživatelem

Je upraveno chybové hlášení o informaci o druhém párovacím znaku a je upravena akce kopírování dokladu přeúčtování o funkcionalitu druhého párovacího znaku.

Při účtování dodatečných souvisejících nákladů (DSN) může uživatel v editaci před zaúčtováním zaúčtovat pouze některé doklady. V přehledu "Dodatečné související náklady" se však zaškrtne pole ve sloupci účtováno, i když proběhne účtování pouze jednoho nebo jen některých dokladů, což je matoucí.

Aby k této situaci nedocházelo, při přenosu dokladů do deníku a exportech dokladů z přehledu Editace systém automaticky označí všechny řádky v přehledu Editace před zaúčtováním a dalším spuštěním akce Účtování resp. stiskem klávesy F6 se zaúčtují všechny doklady.

Bylo upraveno účtování příjemek / výdejek v případě používání recyklačních příspěvků.

Pokud je na řádku účetního kódu nastaveno pole “Recykl.příspěvek“ na “Ignorovat“, je seskupeno bez ohledu na recyklační příspěvek.

Původní funkcionalita účtování recyklačního příspěvku pro nastavení pole “Recykl.příspěvek“ na “Odečíst“/”Neodečíst” zůstala zachována (k seskupení nedochází nikdy, vždy se tvoří nové řádku deníku).

Bylo opraveno rozkopírování Přiznání k DPH automatem i ruční - akcí z přehledu Období DPH.

a) rozkopírování automatem

 • opravena chyba - v tabulce #TabObdobiDPH chyběl atribut ZpusobPevneKurzy

 • opravena chyba - přetečení proměnné @S3, doplněna proměnná @S5

 • úprava kontroly na existující období DPH - ne dle Název ale dle DatumOd a DatumDo

Pozn. při rozkopírování automatem je potřeba zaškrtnout zaškrtávátko “Rozkopírovat i přiřazené účty/daňové klíče“ v editoru záznamu “Číselník období DPH“, aby došlo k rozkopírování vazeb na účty/daňové klíče

b) ruční rozkopírování - akcí z přehledu období DPH

 • úprava kontroly na existující období DPH - ne dle Název ale dle DatumOd a DatumDo

 • doplněn kód pro rozkopírování vazeb na daňové klíče

Pozn. při ručním rozkopírování akcí z přehledu období DPH dojde k rozkopírování vazeb na účty/daňové klíče vždy

Byla opravena chyba, odeslání upomínky Hromadně pro email končí chybou:  Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) pro případ, že je nastaveno i odesílat formulář faktur. Jedná se o vystavování upomínek z fakturace.

Důvod chyby: Na faktuře nebyl tiskový formulář, nebyl na řadě FV daný tiskový formulář, a formulář nebyl ani v konfiguraci v sekci upomínek. Tím systém neví, který tiskový formulář vytisknout a odeslat

Opraveno, v uvedeném případě se hláška nezobrazí. Tiskový formulář faktury se neodešle, protože systém neví, který tiskový formulář vytisknout a odeslat.

Pokud byla v přehledech Vzájemných zápočtů (ve fakturaci i nad saldokontem) výchozí sestava, která zobrazovala sloupce i z návazných číselníků Organizace, Období, Období stavu,… pak se při generování vzájemného zápočtu přes funkcionalitu Návrhář zápočtů objevila chyba [SQL:209,16] Ambiguous column name 'Id'. Zápočet se vygeneroval v pořádku. Opraveno.

Pokud SMTP server vrátil chybu (neexistující emailová adresa,…) při automatickém vystavování upomínek, tak automat zastavil odesílání. Opraveno.

Automatické zaúčtování založené na proceduře hp_AutomatUctovani, chyba: invalid column "KteryKr".

Procedura hp_AutomatUctovani nedefinuje správně dočasnou tabulku nutnou pro zaúčtování. Následkem toho nefunguje  automatické zaúčtování založené na proceduře hp_AutomatUctovani. Proto je opravena tvorba dočasné tabulky #TabAutoUctoKR.

Byla doplněna funkcionalita poměrného koeficientu. Pro druh řádku kontace Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se neprovádělo rozúčtování. Opraveno, i pro Částky daně s nastavením Přepočet = Kurzový rozdíl se rozúčtování provede.

Je opraveno účtování výkazu DPH, Druh řádku kontace Úprava odpočtu daně , na formuláři řádek 60. Nyní respektuje stranu účtování MD/Dal (měl by být nastaven na Dal) a znaménko čísla na řádku 60.

Poznámka - při nastavení Druh řádku kontace Úprava odpočtu daně účtovat na MD, bude účtováno oproti formuláři ř. 60 s opačným znaménkem.

Výroba

Drobné zlepšení ergonomie při kopírování kmenových karet s vazbou na výrobu.

Pokud se bude kopírovat pouze jedna položka a vše proběhne bez problémů, dojde automaticky k uzavření procesního okna kopírovaných skladových parametrů a hned se zobrazí druhé okno pro kopírování výrobních parametrů.

Při zakázkové modifikaci konstrukce a technologie se dosud musel každý dílec zahájit akcí ve stromečku samostatně.

Nově lze modifikaci zahájit automaticky při kliknutí na dílec (podobně jak je to při změnování standardního TPV). Tuto funkcionalitu lze uživatelsky zapnout, případně vypnout na akci místní nabídky na stromovým rozpadem vyráběných dílců.

Na řadě výrobních příkazů je nový parametr "Uzavřené operace vyřadit z kontroly posloupnosti". Nastavení tohoto příznaku má vliv na nápočet atributu "Kusy před operací".

Byla rozdělena definice uživatelských editorů mezi základními tabulkami a alternativami.

Důvodem byla nefunkčnost infopolíček, které se vždy načítaly jen z hlavní tabulky. Nad alternativami tedy bude nutné nově nadefinovat uživatelský editor samostatně.

Tato změna uživatelských editorů se týká následujících přehledů:

 • Kusovníkové vazby & Alternativy kusovníkové vazby & Kopie kusovníkové vazby

 • Technologické postupy & Alternativy operace & Kopie postupu

 • Materiály a polotovary pro výrobu & dočasná tabulka v přípravné fázi tvorby kusovníkové vazby

 • Výrobní příkazy & Budoucí výrobní příkazy (dočasná tabulka)

V rámci změn v konstrukci a technologii byla rozšířena standardní funkce “Kopie vazeb – Rozkopírování”.

Nově umožňuje rozkopírovat označené položky i do zakázkových modifikací vyráběných dílců.

V přehledu Vyráběné dílce byla naprogramována podpora importu vazeb ostatních přímých nákladů (OPN). Funkcionalita je shodná, jako u ostatních importních přehledů.

Při rozkopírování kusovníku vyráběného dílce docházelo k zobrazení chybové hlášky a akce se neprovedla. Opraveno.

Comments


bottom of page